Management strategies to ensure the loyalty of subordinates

Manažerské strategie, které vám zajistí loajalitu vašich podřízených

Retaining quality and promising talent both on the team and at the company is one of the key tasks of a team manager. Unfortunately, many managers make mistakes that tend to demotivate subordinates and disrupt the relationship between them and their employer. So this article will look at approaches and strategies which will help ensure your subordinates are happy, productive and loyal.

Adjust your management style to your subordinates' individual preferences

As Forbes states, every worker has slightly different preferences when it comes to communication style and management approach. While you should maintain a certain predictable and clear management style, you still need to adjust your approach to subordinates' preferences. During review meetings, modify your communication style to establish strong relationships with your employees.

Allow subordinates to be interested in other roles within the company

As a manager, you should support the interests and preferences of your subordinates. You should also support their ambitions and help them to develop. This means, among other things, giving them the opportunity to seek employment within the company and outside your team. If a subordinate is interested in such a horizontal move, do not prevent it.

Ensure subordinates have the opportunity to develop and learn

Every person and every worker should have the opportunity to develop their strengths, learn and advance. Some managers deny subordinates this opportunity, sometimes out of fear that their subordinates will "outgrow" them. However, this is a big mistake and if you actually deny them the opportunity to learn, you will definitely undermine their loyalty to the company.

Support subordinates' strengths

Everyone has certain weaknesses and strengths. As a manager, it is your job to detect and encourage subordinates' strengths. This will benefit both the company and subordinates themselves. Among other things, it will increase their loyalty and commitment to the company.-mm-

  Manažerské strategie, které vám zajistí loajalitu vašich podřízených

  Udržet kvalitní a perspektivní talenty ve vašem týmu a ve vaší firmě je jedním z klíčových úkolů týmového manažera. Bohužel, řada vedoucích pracovníků se dopouští chyb, které podřízené spíše demotivují a narušují vzájemný vztah mezi pracovníky a jejich zaměstnavatelem. Pojďme se proto v dnešním článku podívat na to, jaké přístupy a strategie vám naopak pomohou zajistit, že vaši podřízení budou spokojení, produktivní a loajální.

  Upravte svůj manažerský styl podle individuálních preferencí vašich podřízených

  Jak uvádí Forbes, každý pracovník má trochu jiné preference co se týče komunikačního stylu i manažerského přístupu. I když byste si měli udržovat určitý předvídatelný a jasný manažerský styl, přeci jen byste svůj přístup měli upravovat i tomu, jaké preference vaši podřízení mají. Když máte bilanční schůzky s vašimi podřízenými, upravte svůj komunikační styl tak, abyste s vašimi pracovníky navázali pokud možno silné vztahy.

  Umožněte svým podřízeným zajímat se i o jiné role v rámci firmy

  Jako manažer byste měli podporovat zájmy a preference vašich podřízených. Měli byste podporovat i jejich ambice a pomáhat jim v rozvoji. To mimo jiné znamená, že jim dáte možnost hledat si uplatnění v rámci firmy i mimo váš tým. Pokud má o takový horizontální přesun některý z vašich podřízených zájem, nebraňte mu.

  Ujistěte se, že vaši podřízení mají možnost se rozvíjet a vzdělávat

  Každý člověk a každý pracovník by měl mít možnost rozvíjet své silné stránky, vzdělávat se a posouvat se. Někteří manažeři tuto možnost svým podřízeným upírají, někdy i ze strachu, aby je jejich podřízení „nepřerostli“. To je však velká chyba a pokud byste možnost vzdělání svým podřízeným skutečně upřeli, rozhodně tím narušíte jejich loajalitu vůči vaší firmě.

  Podporujte u vašich podřízených jejich silné stránky

  Každý z nás má určité slabé a silné stránky. Jako manažer máte za úkol detekovat a podporovat u vašich podřízených jejich silné stránky. Z toho budete těžit vy jako firma, tak i samotní podřízení. A budou mimo jiné díky tomu i loajálnější a oddanější vůči vaší firmě.

   

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com