A lie has nervous legs

Lež má nervózní nohy

Although it is hard to accept, even our closest friends and coworkers lie to us on a regular basis. This statement opens another article by Travis Bradberry, the expert on emotional intelligence, on LinkedIn Pulse.

People even lie in ordinary conversations in order to look nicer and more competent. Often, moreover, they do not even realize they are lying. How can you find out whether somebody is lying?

Travis Bradberry highlights research by psychologist Leanne ten Brinke from the Haas School of Business at the University of California Berkeley which revealed the following telltell signs associated with lying.

Of course, these indications of lying can't be taken as absolute guidance on how to recognize a liar, because the behavior of each individual must always be considered with respect to his or her normal standards of behavior.

Hyperactive people, for example, often play with different things when talking to you, but that does not mean they are lying. Psychopaths, on the other hand, show no signs of lying because lying does not make them nervous. However, the following signals should alert you to the possibility that someone is lying to you.

Repetition and aggression

Liars try to speak as long as possible and avoid silence. That is why they provide much more information than is required and often repeat themselves. Moreover, they may become aggressive without any relevant reason.

Lying with words

Lying using words is much easier than controlling your body language. Therefore, if one's words and body language don't match, be careful. A typical example is a person telling a sad story while smiling and using enthusiastic gestures.

Covering mouth or belly

When someone is lying, he often unconsciously covers his mouth or touches his lips. Liars also instinctively cover their heads, necks or abdomens. It's a subconscious reaction to an expected attack on vulnerable parts of their bodies.

Preparing for escape

A liar's body instinctively prepares to flee. Muscles gain tense, the posture straightens and the whole body rotates and moves towards the door.

Change in breathing

When we begin to lie, our heart beats faster and breath shortens. At the same time, our mouths turn dry which, combined with the rapid breathing, can cause troubles with speaking.

Changes in eye movement

When a person begins to lie, he turns his glance in another direction. It may be down but also sideways or upwards - just in a different direction. Liars often start looking to the door. They may also begin to stare at us in an effort to exhibit more confidence.

Nervousness

When someone starts playing with things at hand or, for example, with his clothes or hair, it indicates nervousness. Another signals include shuffling feet or tapping fingers. Again, these are signals of a subconscious effort of the body to escape.

-kk-

  Lež má nervózní nohy

  I když je těžké si to přiznat, i ti nejbližší přátelé a spolupracovníci nám pravidelně lžou. Tímto konstatováním otevírá odborník na emoční inteligenci Travis Bradberry další ze svých článků na síti LinkedIn.

  Lidé lžou i při běžných rozhovorech, aby působili sympatičtěji a schopněji. Často si to navíc ani neuvědomují. Jak ale poznat, že nám někdo lže?

  Travis Bradberry upozorňuje na výzkum psycholožky Leanne ten Brinkeové z Haas School of Business na University of California Berkeley, který odhalil následující projevy spojené se lhaním.

  Nelze je samozřejmě brát jako stoprocentní návod, jak poznat lháře, protože chování každého jednotlivce je vždy třeba posuzovat s ohledem na jeho běžné normy chování.

  Hyperaktivní lidé si například často hrají s různými věcmi, když s vámi mluví, ale to neznamená, že vám lžou. Psychopati zase nevykazují žádné známky lhaní, protože je lhaní nijak neznervózňuje. Přesto vám níže uvedené signály mohou napovědět, kdy se mít na pozoru.

  Opakování a agresivita

  Lhář se snaží co nejvíce mluvit, aby nenastalo ticho. Poskytuje proto mnohem více informací, než bylo vyžadováno, a často se opakuje. Navíc je agresivnější, aniž by k tomu měl důvod.

  Lhaní pouze slovy

  Lhát slovy je mnohem jednodušší, než ovládnout řeč těla. Pokud se tedy slova a řeč těla neshodují, zbystřete. Typický příklad je vyprávění smutného příběhu s úsměvem na rtech a nadšenými gesty.

  Zakrytá ústa nebo břicho

  Když někdo lže, často si podvědomě zakrývá ústa nebo se dotýká rtů. Instinkt lháře dále vede k tomu, aby si zakrývali si hlavu, krk či břicho. Je to podvědomá reakce na očekávaný útok na zranitelné části těla.

  Příprava na únik

  Tělo lháře se instinktivně připravuje na útěk. Svaly se napínají, postoj napřimuje a celá postava se otáčí či přesouvá směrem ke dveřím.

  Změna frekvence dýchání

  Když začneme lhát, srdce nám buší rychleji a dech se zkracuje. Zároveň nám vysychá v ústech, což se v kombinaci s rychlým dechem může projevit i problémy s mluvením.

  Změny pohybu očí

  Když člověk začne lhát, otočí pohled jiným směrem. Může to být k zemi, ale i do strany nebo nahoru – zkrátka jinam než dosud. Často se začne dívat ke dveřím. Může se také začít upřeně dívat na svůj protějšek ve snaze vypadat důvěryhodně.

  Nervozita

  Když si někdo začne hrát s věcmi, které má po ruce, nebo například s oblečením či vlasy, značí to nervozitu. Dalším signálem může být šoupání nohama či poklepávání prsty. Opět jsou to signály podvědomé snahy těla utéci.

  -kk-

  Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse