Criticism is not a purely negative thing

Kritika není jen negativní záležitost

Criticizing subordinates is one of the less pleasant parts of a manager's work but it should not be neglected. If you find it difficult to tell subordinates that they could improve in something or you do not know how to do this, read the following practical advice from Inc.com. As the first step to do, you should stop to think about criticism as something negative. Learn to see it as feedback the aim of which is to help both yourself and others to perform better.

Criticize continuously

Do not keep your criticism to the performance evaluation which takes place only once a year. Since the purpose of criticism is employee development, provide your feedback continuously, preferably immediately. The best time to express criticism is when an employee is making progress but still has room for improvement.

Ask questions

The purpose of providing critical feedback is not to state that an employee is doing things wrong and tell him how to do right according to you. Your goal should be to find the causes of problems and that is what questions will help you with. Ask why the employee did what he did and what he himself thinks he could do better.

Listen and learn

Listen to what the criticized employee says carefully so that you really understand his thinking and actions. When you understand his motives, you will better know how to help him to change the behaviour.

Criticize behaviour

You have certainly heard this basic rule of criticism many times but it would not hurt to repeat it agin. Never criticize an employee as a person, only a specific behaviour of his.

-Kk-

  Kritika není jen negativní záležitost

  Kritika podřízených patří k těm méně příjemným součástem manažerské práce, přesto by neměla být opomíjena. Je-li pro vás obtížné sdělovat podřízeným, že by se v něčem měli zlepšit nebo nevíte, jak na to, přečtěte si následující praktické rady, které publikoval server Inc.com. Jako první krok udělejte to, že přestanete o kritice uvažovat jako o něčem negativním. Učte se ji vnímat jako zpětnou vazbu, jejímž cílem je pomoci sobě i druhým k lepším výkonům.

  Kritizujte průběžně

  Nenechávejte si kritiku až na hodnocení výkonnosti, které probíhá jednou ročně. Jelikož smyslem kritiky je rozvoj zaměstnanců, předávejte svou zpětnou vazbu průběžně, nejlépe okamžitě. Nejlepší chvíle pro vyjádření kritiky je tehdy, když zaměstnanec dělá pokroky, ale stále má prostor pro zlepšení.

  Ptejte se

  Smyslem předávání kritické zpětné vazby není konstatovat, že zaměstnanec dělá věci špatně a říci mu, jak je má podle vás dělat správně. Vaším cílem by mělo být najít příčiny problémů a k tomu vám pomohu otázky. Ptejte se, proč dotyčný postupoval tak, jak postupoval a co si sám myslí, že by mohl udělat lépe.

  Poslouchejte a učte se

  Dobře poslouchejte, co vám kritizovaný zaměstnanec říká, abyste skutečně pochopili jeho uvažování a jednání. Když pochopíte jeho motivy, budete lépe vědět, jak mu pomoci se změnou chování.

  Kritizujte chování

  Toto základní pravidlo kritiky jste již jistě slyšeli mockrát, ale neuškodí si jej zopakovat. Nikdy nekritizujte zaměstnance jako osobnost, ale jeho konkrétní chování.

  -kk-

  Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com