When talking to subordinates, watch your body language

Když mluvíte s podřízenými, dávejte si pozor na svoji řeč těla

A good and effective team leader must possess, above all, excellent communication skills. This means the ability not only to speak in public, but mainly to communicate effectively on a daily basis with individual people, especially subordinates. If you are incapable of communicating well, you will hardly inspire and motivate your team, who in turn are unlikely to respect you. And as roughly 80% of interpersonal communication takes place on a nonverbal level, this article will look at some basic tips regarding body language that you should keep in mind during daily communication with subordinates.

Keep an open stance towards the other person

As AmericanExpress.com states, you should always maintain an open stance towards the person you are talking to. Do not sit sideways to them, nor turn your back on them. Sit or stand straight, facing the other person, showing them they have your full attention.

Show a smile

The most universal and effective of all tools when communicating with either a group or an individual is a smile. It shows you have good intentions, that you enjoy talking to the audience or the other person and that you are open to debate.

Do not fold your arms

Folded arms or clasped hands: these are gestures that build a barrier between you and the other person. You should generally avoid having anything between you and your counterpart, including crossed arms, especially if you want to have any influence on the other person.

Use mirrored gestures and expressions

People generally tend to place more trust in someone who is similar to themselves, comes from the same background and has the same opinions and behaviour. Likewise with gestures: to create mutual trust, it is a good trick to copy the gestures of the person you are talking to.

Remember to keep eye contact

Maintaining eye contact is of course essential in successful communication. Your eyes should not wander around the room, nor should you look at your phone or watch. That said, you should not overdo it: this tip does not mean staring intensely at the other person as that could make them feel really uncomfortable.

Keep a straight posture

As a manager, you must emit confidence, certainty and authority. Only then will your workers trust you and listen properly to what you are saying. You can come across as an authority also by sitting or standing straight, shoulders back, chin up and no slouching.

 

-mm-

  Když mluvíte s podřízenými, dávejte si pozor na svoji řeč těla

  Dobrý a efektivní vedoucí týmu musí mít především skvělé komunikační dovednosti. Tím nemyslíme jenom schopnost mluvit na veřejnosti, ale především i schopnost efektivně na každodenní bázi komunikovat s jednotlivci, a to především se svými podřízenými. Jen těžko můžete svůj tým inspirovat a motivovat a jen těžko vás budou podřízení respektovat, pokud neumíte účinně komunikovat. A protože se interpersonální komunikace ze zhruba 80% odehrává ne neverbální úrovni, podíváme se dnes na základní poučky z oblasti řeči těla, které byste měli držet v potaz při každodenní komunikaci se svými podřízenými pracovníky.

  Stůjte vůči druhému otevřeně

  Jak uvádí server AmericanExpress.com, měli byste vždy udržovat otevřený postoj směrem k osobě, se kterou mluvíte. Neseďte k ní bokem, neotáčejte se k ní zády. Seďte nebo stůjte rovně a dávejte tak druhému člověku najevo, že mu věnujete veškerou svoji pozornost.

  Usmívejte se

  Nejuniverzálnějším a nejúčinnějším nástrojem při komunikaci vůči skupině i jednotlivci je úsměv. Ukazuje, že máte dobré úmysly, že s dotyčným publikem nebo jedincem rádi komunikujete a že jste přístupní diskuzi.

  Nezkřižujte ruce

  Přepažené ruce, sevřené dlaně, ruce zkřížené na prsou. To všechno jsou gesta, která mezi vámi a vaším protějškem tvoří bariéru. Měli byste se tedy obecně vyhnout tomu, aby mezi vámi a druhým člověkem něco zavázelo, byť jen zkřížené ruce, zvláště pokud na druhého chcete nějak zapůsobit.

  Využívejte zrcadlení gest a výrazů

  Člověk má obecně tendenci více důvěřovat těm lidem, kteří jsou jim samým podobní, kteří mají stejné zázemí, názory a chování. A gesta. Pro vytvoření vzájemné důvěry je proto dobrým trikem, když budete kopírovat gesta člověka, se kterým mluvíte.

  Nezapomínejte na udržování očního kontaktu

  Udržování očního kontaktu je samozřejmě alfou a omegou úspěšné komunikace. Netěkejte příliš očima po místnosti, nedívejte se na mobil ani na hodinky. Zároveň se ale nic nemá přehánět – to, že znáte tuto poučku, neznamená, že budete na váš protějšek intenzivně civět. To by pro ně mohlo být velmi nepříjemné.

  Mějte rovné držení těla

  Jakožto vedoucí musíte vyzařovat jistotu, sebevědomí a autoritu. Jedině tak vám budou vaši podřízení důvěřovat a budou skutečně naslouchat tomu, co říkáte. Vyvolat pocit autority můžete mimo jiné tak, že budete stát nebo sedět rovně, ramena dozadu, bradu vzhůru, a nebudete se hrbit.

   

  -mm-

  Zdroj: Business Class blog American Express - americký server sdružující komunitu malých a středních podnikatelů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Class blog American Express