When is the right time to hire new employees?

Kdy je správný čas přijmout nové lidi?

Every manager tries to have the right number of people in his team with regard to the volume of work they have to carry out together. However, when the demands on his team are growing, the manager starts to wonder whether he can handle all the work with his existing team, or whether it is necessary to hire more people. The answer to this question is not simple. Understaffed teams, however, have certain things in common. These features were summarized by Robert Hosking, executive director of the British staffing agency OfficeTeam, on talentmgt.com. When should you start hiring?

1. Your best people do not give their best performance any longer

In each team, there are some people who always do more than is asked of them. If, however, your best people start missing deadlines, it is a serious warning sign. How about those whose performance is lower, even under normal conditions?

2. Fear of the company's growth

Your company is growing, new offices are being opened, but your employees are not happy about it. You can see fear and questions about how to handle the growth instead. If this is the case, it is definitely advisable to start recruiting new people.

3. Managers do not support changes

You have enough money for new marketing strategies, new technology or other changes that can move your company forward. However, managers across the company do not want to run with any changes because they know  they do not have enough people.

4. Managers are doing the work of their subordinates

Instead of solving management issues, managers are handling phone calls, copying documents and helping their people finish reports. When just one team member falls ill, his work must be performed by the manager.

5. Everybody works overtime

We are not talking about occasional overtime during an important season or project. However, if both your employees and their superiors routinely work on evenings and weekends, it is wrong.

6. More complaints

Managers listen to complaints about the company's operation from employees as well as clients. When the company is losing business opportunities because it cannot handle all the demands it is particularly worrying.

7. More mistakes occur

Employees try to handle as many activities as quickly as possible. The result is, of course, an increase in mistakes and less attention to detail. Top management should trust managers when they say their people cannot keep up and are making more and more mistakes.

8. Employees are ill more often

Stress and exhaustion begin to take its toll. Employees become more susceptible to illnesses or injuries. If your people are on sick leave and you want them to work anyway because nobody else will do their work, you really need to hire more people.

-kk-

  Kdy je správný čas přijmout nové lidi?

  Každý manažer se snaží mít v týmu správný počet lidí vzhledem k objemu práce, který mají společně na starosti. Jakmile však začnou požadavky na tým růst, začne se ptát, zda to všechno zvládne se stávajícím týmem, nebo bude třeba přijmout někoho dalšího. Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Nedostatečně personálně vybavené týmy však vykazují určité společné rysy. Na serveru talentmgt.com je shrnul ředitel britské personální agentury OfficeTeam Robert Hosking. Kdy tedy začít nabírat?

  1. Vaši nejlepší lidé přestávají podávat nejlepší výkony

  V každém týmu jsou určití lidé, kteří vždy dělají více, než se po nich žádá. Pokud však vaši nejlepší lidé přestanou stíhat termíny, je to vážný varovný signál. Jak na tom asi jsou ti, jejichž výkonnost je nižší i za běžných podmínek?

  2. Objevuje se strach z růstu firmy

  Vaše firma roste, otevírá nové pobočky, ale zaměstnanci se z toho netěší. Pozorujete spíše strach a otázky, jak růst zvládnout. Pak je nábor nových lidí rozhodně na místě.

  3. Manažeři nepodporují změny

  Máte dostatek peněz na nové marketingové strategie, technologie či další změny, které mohou firmu posunout dál. Manažeři napříč firmou se však do žádných změn pouštět nechtějí, protože vědí, že na to nemají dostatek lidí.

  4. Manažeři dělají práci svých podřízených

  Místo řešení manažerských problémů vyřizují telefonáty, kopírují dokumenty a pomáhají svým lidem dokončovat zprávy. Stačí, aby jeden člověk onemocněl, a jeho práci musí vykonávat manažer.

  5. Všichni pracují přesčas

  Nemluvíme o občasných přesčasech v době dokončování důležitých projektů. Pokud však zaměstnanci i jejich nadřízení běžně pracují o večerech a víkendech, je to špatně.

  6. Roste počet stížností

  Manažeři poslouchají stížnosti na chod firmy od zaměstnanců i klientů. Zvláště varovným signálem jsou případy, kdy firma přichází o obchodní příležitosti, jelikož nedokáže zpracovat všechny poptávky.

  7. Roste počet chyb

  Zaměstnanci se snaží stihnout co nejvíce činností co nejrychleji. Výsledkem jsou samozřejmě chyby a ztráta smyslu pro detail. Vedení by mělo věřit manažerům, když říkají, že jejich lidé nestíhají a dělají čím dál více chyb.

  8. Zaměstnanci jsou častěji nemocní

  Stres a vyčerpání si začne vybírat svou daň. Zaměstnanci začnou častěji podléhat nemocem či úrazům. Pokud jsou vaši lidé na nemocenské a vy po nich chcete práci i tak, protože to nikdo jiný neudělá, opravdu potřebujete rozšířit řady.

  -kk-

  Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů