Simple exercises that will prepare you for a presentation in a virtual space

Jednoduchá cvičení, která vás připraví na prezentaci ve virtuálním prostoru

The ability to communicate clearly and persuasively with audiences by digital means is now more important than ever. Compared to physical presence, however, such interaction is more demanding: communication is often reduced solely to vocal expression and there is insufficient contact with non-verbal aspects. Fortunately, there are skills and techniques that will help you get the most out of your speech. So give them a try.

Release the tension

Set aside a few minutes before the conference call begins. Stand next to the table, slowly stretch your arms up over your head several times, and arch them back to your body. Then pull the arms back, hang forward and repeat a few times. Gently tilt your head from side to side, then back and forth, and feel your body and mind relax during the exercise. Don't follow the clock: instead, during these few minutes, play some relaxing music, which in itself can serve as a timekeeper so that you don't miss the start of the meeting.

Try voice exercises

Proven voice tricks and tongue twisters are a great way to warm up the voice, lips and tongue. Try humming loudly into space: this will help to release your voice better from the body. Czech speakers might train articulation by slowly and with deliberately exaggerated pronunciation repeating the following phrases and expressions several times:

 • "Míní méně Máňa, vůní voní vání."
 • "ouvex", "zouvex", "mouvex", "louvex".

Strange as it may seem, these puns will really stretch the mouth muscles.

Check your body posture

Posture also plays an important role when meeting in a virtual space. If you are sitting at a table, make sure you are upright. Place your feet firmly on the floor, extend spine and neck towards the ceiling and sit down. Sitting like this will help you feel more "grounded", as well as enabling you to show openness and readiness to deal with others.

Breathe properly

Pay attention to your breathing for a while before you speak. Exhale and then take a very deep breath, and repeat the exercise a few times. So-called abdominal or diaphragmatic breathing is very healthy and will help calm your nerves and voice. At the same time, it will also help your voice gain strength and take on a richer sound. But this exercise does need long-term training in order for you to acquire a "voice like a bell".

 

 

-bb-

  Jednoduchá cvičení, která vás připraví na prezentaci ve virtuálním prostoru

  Schopnost jasně a přesvědčivě komunikovat s publikem pomocí digitálních prostředků je v současné době mnohem důležitější než kdy jindy. Oproti fyzickému vystupování je však tento způsob interakce náročnější – komunikace se zplošťuje často jen na hlasový projev a chybí dostatečný kontakt s neverbálními aspekty. Naštěstí existují dovednosti a techniky, díky kterým dostanete z vašeho projevu maximum. Vyzkoušejte je.

  Uvolněte napětí

  Vyhraďte si pár minut před začátkem konferenčního hovoru. Postav se vedle stolu, pomalu několikrát protáhněte ruce vzhůru nad hlavu a obloukem vraťte zpět k tělu. Poté stáhněte ramena dozadu a následně svěste dopředu a párkrát opakujte. Jemně nakloňte hlavu ze strany na stranu, pak dopředu a dozadu a vnímejte, jak se vaše tělo i mysl během cvičení uvolňuje. Nesledujte čas. Jako časomíra, abyste začátek schůzky nepromeškali, vám může posloužit například několikaminutová relaxační hudba, kterou si na začátku pustíte.

  Vyzkoušejte hlasová cvičení

  Osvědčené hlasové triky a jazykolamy jsou skvělým způsobem, jak zahřát svůj hlas, rty a jazyk. Zkuste si párkrát do prostoru hlasitě zahučet – pomůže to lépe uvolnit váš hlas z těla. Poté si můžete vyzkoušet pár artikulačních cvičení, pomalu a se schválně přehnanou výslovností několikrát zopakujte například tyto věty a výrazy:

  • „Míní méně Máňa, vůní voní vání.“
  • „ouvex“, „zouvex“, „mouvex“, „louvex“.

  Jakkoliv to zní podivně, tyto slovní hříčky vám svaly v ústech pořádně protáhnou.

  Zkontrolujte svůj postoj

  Pozice hraje i při setkání ve virtuálním prostoru důležitou roli. Pokud sedíte za stolem, ujistěte se, že sedíte vzpřímeně na sedacích kostech. Postavte nohy pevně na podlahu. Prodlužte páteř a krk směrem ke stropu a sedněte si. Posezení tímto způsobem vám pomůže cítit se více „zakotvení“, ale také vám umožní ukázat otevřenost a připravenost jednat s ostatními.

  Dýchejte

  Než začnete hovořit, věnujte chvíli pozornost dechu. Vydechněte a pak se velmi zhluboka nadýchněte a párkrát cvičení zopakujte. Tzv. dýchání do břicha neboli brániční dýchání je velmi zdravé a pomůže vám uklidnit nervy a hlas. Zároveň pomůže vašemu hlasu získat na síle a mít bohatší zvuk. Toto cvičení ale vyžaduje dlouhodobější trénink, abyste skutečně získali „hlas jako zvon“.

   

   

  -bb-

  Zdroj: Business Matters - web předního britského časopisu pro malé a střední podniky
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Matters