How to beat procrastination? By using these seven tips

Jak zvítězit nad prokrastinací? Pomocí těchto sedmi rad.

Procrastination is a chronic disease of modern society. It consists in a long-term, chronic postponing of duties due to distractions or less important and simpler tasks. Procrastination affects not only employees but also their managers and it may become a severe problem. But you can overcome even a bad case of procrastination. This article provides seven tips on how to do exactly that.

The tips were published by the Business Know-How website. 

Set priorities

First of all, you must have your priorities defined. You will not manage to finish everything; therefore, you must determine your primary focus.

Plan every day

Prepare a detailed schedule and plan of activities for each day and then strictly adhere to this plan.

Turn off your phone

When you are meant to work on a certain task, turn off your phone, do not answer e-mails and eliminate all distractions, such as the TV.

Spend only a pre-determined time period on each task

You must not spend more time than originally intended on individual tasks. If you are unable to finish a task, move it to the next day and continue with your daily plan.

Make communication easier

Look at the internal processes and communication channels in your team and find out whether there are any unnecessary delays that serve as distractions.

Delegate tasks

One of the common factors that add to procrastination, especially in the case of managers, is being overwhelmed with tasks. Learn how to delegate work and pass it on to colleagues or subordinate employees.

Work on the difficult tasks first

You could end your tendency to postpone difficult tasks until later if you start working on the most difficult tasks first thing every day.

 

-mm-

  Jak zvítězit nad prokrastinací? Pomocí těchto sedmi rad.

  Prokrastinace je tak trochu chronickou nemocí moderní společnosti. Jedná se o dlouhodobé a chronické odkládání povinností kvůli zábavě nebo méně důležitým, ale jednodušším úkolům. Nevyhýbá se ani pracovníkům, ani jejich manažerům, a může se překlenout ve vážný problém. I nad závažným sklonem k prokrastinaci se ale dá zvítězit. A v tomto článku si ukážeme sedm tipů, jak na to.

  Tyto tipy přinesla webová stránka Business Know-How.

  Určete si priority

  Zaprvé je nutné, abyste měli jasné priority. Nemůžete stíhat všechno. Proto je nutné určit si, čemu se budete věnovat především.

  Plánujte si každý den

  Na každý den si připravte detailní kalendář aktivit a tohoto plánu se potom striktně držte.

  Vypínejte si telefon

  Ve chvílích, které máte vyhrazené na práci na určitém úkolu, si vypněte telefon, neodpovídejte na e-maily a eliminujte všechny rušivé elementy, například zapnutou televizi.

  Věnujte jednotlivým úkolům jenom předem daný čas

  Na jednotlivých úkolech pro daný den nesmíte ztrácet delší čas, než jste si původně naplánovali. Pokud něco nestíháte, přesuňte si aktivitu na další den a pokračujte ve svém denním plánu.

  Zjednodušte komunikaci

  Podívejte se na interní procesy ve vašem týmu a na komunikační postupy a zjistěte, jestli někde nedochází ke zbytečným prodlévám, které působí rušivě.

  Delegujte práci na jiné

  Jedním z častých faktorů, které přispívají k prokrastinaci, je (zvláště u manažerů) přehlcení úkoly. Naučte se práci efektivně delegovat a předávejte ji svým kolegům či podřízeným.

  Dělejte složitější věci jako první

  Se sklonem odsouvat složité věci na později můžete skoncovat tak, že naopak začnete vždy nejsložitější úkoly vypracovávat každý den jako první v pořadí.

   

  -mm-

  Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How