How to encourage creative thinking of your employees

Jak podpořit kreativní myšlení zaměstnanců

Even in an environment where routine activities bring desired results, you can promote innovative thinking of your employees to do the work in a little different way or more easily. The TLNT website provides several ideas on how to create such a creative environment:

Adapt the workplace

Companies like Google provide space for developing new ideas of their employees in the form of various team (or individual) activities, time-offs, or even the possibility to start their own projects during working hours. It is not always possible to afford such a comfort. Try at least to provide a positive and open environment without excessive stress. Also, provide the necessary tools like software or training.

Enhance diversity of ideas and motivate team members

Avoid the one-way thinking of a homogeneous team. Instead, support innovative thinking by diversity of opinions, working styles and processes and offer an outside view. Appreciate benefits of team work and support its morale with bonuses, rewards or special privileges.

Build creative teams

Create an internally diverse group that will focus primary on innovation. Even the teams that will meet for this purpose only once or twice a week and the rest of the time do a routine work may submit interesting results.

Do not punish failures

It is not possible to think creatively under the threat of punishment. Failures should be expected. Ideally, provide some extra space for employees to anonymously express their needs e.g. through the suggestion box.

You may think that your business does not need innovative thinking because it works as intended. Believe that someone new and more creative can enter the market at any time and you will be forced to change your current practices. Do you already have a plan B?

-bn-

  Jak podpořit kreativní myšlení zaměstnanců

  Dokonce i v prostředí, kde rutinní aktivity přináší požadované výsledky, můžete podpořit inovativní myšlení svých pracovníků, aby dělali práci jinak nebo jednodušeji. Server TLNT nabízí několik nápadů, jak takové kreativní prostředí vytvořit:

  Přizpůsobte pracoviště

  Společnosti jako Google poskytují prostor pro rozvoj nových nápadů svých zaměstnanců v podobě různých (nejen) týmových aktivit, pracovních přestávek nebo dokonce možnosti budovat své vlastní projekty během pracovní doby. Ne vždy je možné dopřát takový komfort. Snažte se tak alespoň vytvořit pozitivní a otevřené prostředí bez nadbytečného stresu. Zajistěte také potřebné nástroje jako software nebo školení.

  Podpořte rozmanitost nápadů a motivujte členy týmu

  Vyhněte se jednosměrnému myšlení homogenního týmu. Namísto toho podpořte inovativní myšlení diverzitou názorů, pracovních stylů a procesů a nabídněte pohled zvenčí. Oceňte přínos pracovního týmu a podpořte jejich morálku bonusy, odměnami nebo zvláštními výsady.

  Sestavte si kreativní týmy

  Vytvořte vnitřně rozmanité skupiny, které se budou věnovat pouze inovacím. Dokonce i týmy, které se budou za tímto účelem scházet třeba jen jednou nebo dvakrát týdně a ve zbytku času konat rutinní práci, mohou podat zajímavé výsledky.

  Netrestejte neúspěch

  Pod hrozbou trestu nelze kreativně přemýšlet a s neúspěchem je třeba počítat. Ideálně poskytněte navíc prostor anonymně se vyjádřit třeba přes krabici pro podnětné názory.

  Možná myslíte, že váš business nepotřebuje inovativní přemýšlení, protože pracuje tak, jak má. Věřte, že vždy může na trh přijít někdo nový, kreativnější než vy a budete nuceni své dosavadní postupy změnit. Máte už připraven plán B?

  -bn-

  Zdroj: TLNT - americký blog pro odborníky z oblasti HR a talent managementu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje TLNT