How a manager can support a healthy corporate culture every day

Jak můžete z pozice manažera každý den podporovat zdravou firemní kulturu

The term "company culture" refers to how people within a company interact with one another, the relationship between employer and employee, and the priorities of the given company. A healthy company culture creates a healthy, safe and motivational working environment, within which employees communicate effectively and pull together. Managers play a key role in the implementation of a healthy and positive company culture: they should try to support the key principles of the culture in their teams so it does not remain mere theory. Here are some things you can do on a daily basis to support a positive company culture in your team and thus create a pleasant working environment.

Mutual respect

Gallup Management Journal states that mutual respect among employees is the key to a positive company culture. Show respect to your employees every day, and treat them in a way that does not make them feel like you are authoritarian or condescending.

Transparent communication

Communication is vital to productivity of both the team and the whole company. A positive company culture should in any case support transparent and effective communication between all sections of the company and all employees. Be honest with subordinates, if possible do not hide anything from them, and communicate with them openly.

Positive attitude

If the manager is always negative and has a breakdown whenever there is a problem, it does not add to a good atmosphere at the workplace. Keep a positive mindset in everything you do, and always spread positive vibes in your team, especially during difficult times.

Being fair

There is nothing that damages the atmosphere at the workplace like favouritism and lack of fairness on the part of the manager. Always be just and always treat everybody with the same respect.

Informal attitude

Sometimes it is necessary not to be completely professional and formal. Occasionally you should have an informal chat with subordinates and for a while talk about something that is not work-related.-mm-

  Jak můžete z pozice manažera každý den podporovat zdravou firemní kulturu

  Firemní kultura označuje to, jak se k sobě lidé ve firmě chovají, jaký panuje vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a jaké jsou priority dané společnosti. Zdravá firemní kultura vytváří zdravé, bezpečné a motivační pracovní prostředí, ve kterém spolu pracovníci efektivně komunikují a táhnou všichni za jeden provaz. V prosazování zdravé a pozitivní firemní kultury pak hrají klíčovou roli manažeři, kteří by se v rámci svých týmů měli snažit podporovat klíčové principy nastavené firemní kultury tak, aby nezůstala jenom na papíře. Zde je několik věcí, které můžete dělat každý den, kterými podpoříte ve vašem týmu pozitivní firemní kulturu a pomůžete tak vytvořit přívětivé pracovní prostředí.

  Podpora vzájemného respektu

  Gallup Management Journal uvádí, že základním kamenem pozitivní firemní kultury je vzájemný respekt mezi všemi zaměstnanci. Vyjadřujte proto každý den respekt svým podřízeným a chovejte se k nim tak, aby z vás necítili nadřazenost nebo panovačnost.

  Transparentní komunikace

  Komunikace je základ produktivity týmu i celé firmy. Pozitivní firemní kultura by v každém případě měla podporovat transparentní a efektivní komunikaci mezi všemi složkami firmy i mezi všemi zaměstnanci. Buďte k vašim podřízením upřímní, pokud možno jim nic nezatajujte a komunikujte s nimi otevřeně.

  Pozitivní přístup

  Pokud je manažerem morous, který vše vidí negativně a z každého problému se sesype, celkové atmosféře na pracovišti to určitě nepřidá. Udržujte si pozitivní přístup ve všem, co děláte, a snažte se hlavně v kritických chvílích šířit v týmu dobrou náladu.

  Férovost

  Atmosféru na pracovišti nedokáže nic tak zkazit, jako nadržování či neférovost ze strany vedoucího. Buďte vždy féroví a měřte všechny stejným metrem.

  Neformální přístup

  Občas je nutné nebýt úplně stoprocentně profesionální a upjatí. Někdy byste měli být neformální, popovídat si se svými podřízenými o nepracovních záležitostech a chvíli řešit i něco jiného než jen práci.  -mm-

  Zdroj: Gallup Management Journal - online magazín přední světové výzkumné společnosti Gallup Organization
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Gallup Management Journal