How much does poor sleep affect your work?

Jak moc špatné spaní ovlivňuje vaši práci?

Almost a quarter of the developed world suffers from sleep deprivation. Not surprisingly, sleep disorders increase the risk of cancer, depression and heart problems. They also reduce productivity. And much more.

Meta-analytical studies show that sleep deprivation is a potent inhibitor of performance at the workplace. It worsens mood and concentration, resulting in more frequent accidents at work, absences and other types of counterproductive work behaviour.

There are systematic and individual differences in sleep quality in humans. Like any other psychological trait or behaviour disposition, these differences may be due in part to genetic factors.

This suggests that in addition to general parameters, the adequacy or lack of sleep and its quality may depend on the specific conditions of individuals (including age and general health, but also their unique personalities and biological configurations).

We often hear that certain exceptional people who are successful in their field tend to sleep very little and are doing well because of this. However, such comparisons are seldom supported by science and certainly cannot be generalised.

What is known about the real connection between sleep and work?

Sleep problems precede problems at work. Many psychological studies suggest performance problems are often preceded by sleep disorders during the school and university years, which then continue in one's employment. Related research showing strong causal links between sleep problems and clinical problems even in childhood suggests school and academic performance is significantly lower among students with sleep problems and is widespread among students.

Given that learning, including how well students perform in school and academic examinations, is a major gateway to subsequent employment, these disorders clearly have long-term consequences, which are then gradually reflected in the high demands of one's career.

Interestingly, meta-analytic reviews suggest that simply delaying the start time can lead to a significant improvement in students' sleep patterns, probably because young people have a natural tendency to go to bed later. For employees, quality sleep does actually increase their involvement and productivity.

Companies invest hundreds of thousands in increasing the level of engagement, satisfaction and productivity of their people. Most of this money goes to improving office space, the menu and the ergonomics of the workplace - all of which is fine. However, there is not much awareness among companies about the importance of sleep quality, which is the driving force behind employee involvement.

Importantly, unlike a number of engagement factors, sleep is under the control of each employee. Of course, management also plays a big role: incompetent managers tend to stress and alienate employees and destroy their quality of sleep. Conversely, good leadership mitigates some of the harmful effects caused by bad working habits. For this to happen, leaders must not only be competent, but also ensure they themselves are not deprived of quality sleep and avoid inconsistent sleep patterns. Not surprisingly, the multiplier effects of both sleep quality and leadership quality are emerging; the lack of both can be particularly destructive for the entire organisation.

 

So yes, more (and better) sleep is generally much better for your career, and the sooner you start to improve your sleep habits, the more you can expect.

 

 

-bb-

  Jak moc špatné spaní ovlivňuje vaši práci?

  Spánkovou deprivací trpí téměř čtvrtina vyspělého světa. Není snad už ani překvapením, že poruchy spánku zvyšují riziko rakoviny, deprese a srdečních problémů. Také snižují produktivitu. A mnohem víc.

  Metaanalytické studie ukazují, že spánková deprivace je silným inhibitorem výkonu na pracovišti. Zhoršuje náladu i koncentraci a v tomto důsledku pak dochází k častějšímu výskytu pracovních úrazů, absencí a dalším typům kontraproduktivního pracovního chování.

  Existují systematické a individuální rozdíly v kvalitě spánku u lidí. Stejně jako jakékoli jiné psychologické rysy nebo dispozice chování mohou být i tyto rozdíly částečně způsobeny genetickými faktory.

  To naznačuje, že kromě obecných parametrů může být dostatek či nedostatek spánku a jeho kvalita závislé na individuálních podmínkách jednotlivců (včetně věku a celkového zdravotního stavu, ale také jejich jedinečné osobnosti a biologické konfigurace).

  Často slýcháme, že určití výjimeční lidé úspěšní ve svém oboru mají tendenci spát velmi málo a díky tomu se jim daří. Taková přirovnání však věda málokdy podporuje a rozhodně je nelze paušalizovat.

  Co víme o skutečném spojení mezi spánkem a prací?

  Problémy se spánkem předcházejí problémům v zaměstnání. Mnoho psychologických výzkumů naznačuje, že problémům s pracovním výkonem často předchází poruchy spánku už v průběhu školních a univerzitních let, které se poté táhnou i během pracovního období. Související výzkumy prokazující silné příčinné souvislosti mezi problémy se spánkem a klinickými problémy i v dětství – naznačují, že školní a akademická výkonnost je výrazně nižší u studentů trpících problémy se spánkem a mezi studenty jsou velmi rozšířené.

  Vzhledem k tomu, že dosažení vzdělání, včetně toho, jak dobře si studenti vedou ve svých školních a akademických zkouškách, je hlavní bránou k následnému zaměstnání, projevují se zjevné dlouhodobé důsledky, které se promítají postupně do vysokých nároků na kariéru.

  Zajímavé je, že metaanalytické recenze naznačují, že pouhé oddálení času zahájení výuky může vést k výraznému zlepšení spánkových schémat studentů, pravděpodobně proto, že mladí lidé mají přirozenou tendenci chodit spát později. U zaměstnanců pak kvalitní spánek skutečně zvyšuje jejich zapojení i produktivitu.

  Společnosti investují statisíce do zvyšování úrovně angažovanosti, spokojenosti a produktivity svých lidí. Většina těchto peněz jde na zdokonalení kancelářských prostorů, jídelníčku a ergonomii pracovního místa – to je v pořádku. Mezi firmami nicméně není příliš rozšířené povědomí o důležitosti kvality spánku, která je hnací silou zapojení zaměstnanců.

  Důležité je, že na rozdíl od řady faktorů angažovanosti, je spánek pod kontrolou každého zaměstnance. Samozřejmě i jeho vedení hraje velkou roli. Nekompetentní manažeři mají totiž tendenci stresovat a odcizovat své zaměstnance a ničí jejich kvalitu spánku. Naopak dobré vedení zmírňuje některé škodlivé účinky, které mají špatné návyky na pracovní výkon. Aby k tomu mohlo dojít, musí být lídři nejen kompetentní, ale také musí zajistit, aby sami nebyli zbaveni kvalitního spánku a vyhnuli se nekonzistentním spánkovým vzorům. Není překvapivé, že se objevují multiplikační účinky jak kvality spánku, tak kvality lídrů – a nedostatek obou může být pro celou organizaci zvláště destruktivní.

   

  Takže ano, více (a lepší) spánek je obecně mnohem lepší pro vaši kariéru a čím dříve začnete zlepšovat své spánkové návyky, tím více můžete očekávat.

   

   

  -bb-

   

  Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review