Empowerment: what it is and how to apply this technique to your team

Empowerment: Co to je a jak tuto techniku uplatit u vašeho týmu

The term "empowerment" is widely used in the context of leadership and people management. It is an approach in which workers are purposefully given more authority and are then able to make decisions for themselves and work independently. How can you apply this principle to your team and what makes it useful?

These tips were published by Entrepreneur.com.

Why would you want to have autonomous workers with a lot of authority?

The main reason why you should want to have independently thinking and working subordinates is their mental health and productivity. Employees are rarely happy if they are subjected to micromanagement. In order for them to be efficient and productive, able to come up with new ideas and learn new skills, your subordinates need to know that they are empowered enough to apply those skills in the first place. If you do not give workers sufficient freedom, they will be dissatisfied, frustrated and often unproductive.

Another benefit of empowerment is increased diversity of opinions within the team. If workers have no power or say and are not free to express their opinions, you are killing the potential of your team. The more the merrier, but only if people are allowed to speak their mind and make their views known. With motivated and independent employees offering a variety of opinions, your team will be much more flexible. 

How to practise empowerment with your subordinates

 • Give employees the opportunity to work independently. Do not stand behind their backs all the time and do not control their every move. Let them work independently - and yes, sometimes let them do things differently from you.

 • Get feedback from subordinates. In order to give workers freedom and authority, you must first know what kind of rights and authority they actually need and want. The only way to find this out is by maintaining an active dialogue with your subordinates and getting feedback from them.

 • Delegate work to subordinates. Do not keep all the work to yourself and do not delegate to your employees only routine work that you think no one can mess up. Put subordinates in charge of increasingly complex projects and monitor how they handle the tasks.

 • Let subordinates make mistakes. If you want to give someone more freedom at work, you have to accept up front that they will make mistakes. Of course, try to eliminate those mistakes which are critical or fatal to your team's results, but tolerate minor errors and show subordinates how they can learn from them.

 

-mm-

  Empowerment: Co to je a jak tuto techniku uplatit u vašeho týmu

  Anglický výraz empowerment se hojně používá v souvislosti s leadershipem a vedením lidí. Dal by se volně přeložit jako „zplnomocnění“ nebo „dodání pravomocí“. Jedná se o přístup, při kterém se pracovníkům cíleně svěřují pravomoci a oni jsou pak schopni mít větší možnosti rozhodovat se sami za sebe a pracovat samostatně. Jak tento princip nejlépe uplatnit u vašeho týmu a v čem je vlastně užitečný?

  Tyto tipy uveřejnil server Entrepreneur.com.

  Proč byste měli chtít mít samostatné pracovníky s širokými pravomocemi?

  Hlavním důvodem, proč byste měli chtít mít samostatně uvažující a pracující podřízené, jsou jejich duševní zdraví a produktivita. Zaměstnanci jsou málokdy spokojení, pokud jsou podrobeni mikro-managementu. Aby efektivně pracovali, byli produktivní, přicházeli s novými nápady a učili se nové dovednosti, musí vědět, že mají dostatečné pravomoci k tomu tyto své dovednosti vůbec uplatňovat. Pokud nedáte pracovníkům volnost, budou nespokojení, frustrovaní a často i neproduktivní.

  Dalším důvodem je pak různorodost názorů v rámci týmu. Když nemají pracovníci žádné pravomoci ani žádné slovo a nemohou svobodně vyjadřovat svůj názor, ubíjíte tím potenciál vašeho týmu. Víc hlav víc ví, ale jenom tehdy, pokud mají lidé možnost svůj názor říkat a uplatňovat. Když budete mít motivované a samostatné zaměstnance s různými názory, bude váš tým mnohem flexibilnější.

  Jak „empowerment“ praktikovat u vašich podřízených

  • Dejte zaměstnancům možnost pracovat samostatně. Nestůjte jim neustále za zády a nekontrolujte každý jejich krok. Nechte je pracovat samostatně – a ano, nechte je občas dělat věci jinak, než byste je možná dělali vy.

  • Získávejte od svých podřízených zpětnou vazbu. Abyste mohli dát pracovníkům volnost a pravomoci, musíte nejdříve vědět, jaké pravomoci vlastně potřebují a chtějí. A to se dozvíte jedině tak, že budete s podřízenými udržovat aktivní dialog a budete od nich získávat zpětnou vazbu.

  • Delegujte podřízeným práci. Nenechávejte si všechnu práci pro sebe a nepředávejte jenom rutinní práci, o které si myslíte, že ji nikdo nemůže pokazit. Dávejte podřízeným na starosti čím dál tím složitější projekty a sledujte, jak se s úkoly vypořádávají.

  • Nechte podřízené chybovat. Když někomu chcete dát větší volnost v práci, musíte se předem smířit s tím, že bude dělat chyby. Snažte se samozřejmě eliminovat ty chyby, které jsou zásadní či fatální pro výsledky vašeho týmu, ale drobné chyby tolerujte a naučte podřízené, jak se z nich mohou poučit.  -mm-

   

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com