Employee empowerment: what it is and how to achieve it

„Employee empowerement“: Co to je a jak na to?

"Employee empowerment" is a term much used in the Czech Republic in the fields of HR and management, although it has no exact equivalent in the Czech language. It may be paraphrased as "making employees more powerful" or "giving more authority to workers". What lies behind this term and what should you as a manager know about it?

What is it?

Employee empowerment is the opposite of micromanagement. It refers to a gradual increase in the authority of individual employees, who step by step acquire greater space for doing their job in their own way and making their own decisions. It is also about self-confidence and independently working employees with sufficient power who are a must for any successful and flexible company.

How can you empower your employees?

 • Be flexible rather than rigid in your expectations and demands. As McKinsey & Company states, employee empowerment is incompatible with rigidity and stagnation. In order to give your employees an opportunity to find new and better solutions, you must let them re-evaluate old systems and orders. Nor should you be afraid to abandon these old systems, even though they might still be functional at the time. Conservatism and employee empowerment do not go well together. If you want to have employees who work independently, you should not try to cling on to the status quo at all costs.
 • Do not try to have things your own way at all times. In other words, you must suppress your ego. Your team members cannot be empowered if they are led by someone who thinks how they themselves see and do things is the best and the only way. Providing room for your employees means holding back slightly, realising others may have better ideas than you, and genuinely listening to what they think and say. You should also not have the main say and last word at all times. Sometimes you need to accept compromises that do not fully correspond to your wishes: this is something you have to be able to deal with for the sake of employee empowerment.
 • Do not criticise employees for making mistakes. Finally, you must give enough room to team members. Let them work on their own, try their own methods and seek their own solutions. You must allow some room for making mistakes. Obviously these cannot be fatal, but at the same time team members must have a certain latitude to make mistakes without being reprimanded for them. Keep in mind that one learns through one's mistakes.

 

 

-mm-

  „Employee empowerement“: Co to je a jak na to?

  „Employee empowerment“ je jeden z termínů z oblasti HR a managementu, který se i v tuzemských textech často skloňuje, ale nemá žádný přesný ekvivalent. Můžeme jej přeložit jako „zplnomocnění pracovníků“ nebo „posílení postavení zaměstnanců“. O co se jedná a co byste měli z pozice manažera o tomto přístupu vědět?

  O co jde?

  Posilování postavení a pravomocí zaměstnanců je jakýmsi opakem mikro-managementu. Jedná se o postupné rozšiřování pravomocí pracovníků, kteří s přibývajícími zkušenostmi dostávají větší prostor dělat si práci podle svého a rozhodovat se sami. A právě sebevědomí a samostatně pracující zaměstnanci s dostatečnými pravomocemi jsou základem úspěšné a flexibilní firmy.

  Jak můžete posílit pravomoci svých podřízených?

   

  • Buďte flexibilní a nebuďte rigidní ve svých představách a požadavcích. Jak uvádí McKinsey & Company, posílení pravomocí pracovníků se neslučuje s rigiditou a stagnací. Abyste umožnili pracovníkům najít nová, lepší řešení, musíte jim dovolit přehodnocovat staré pořádky a systémy. A nesmí vám být líto tyto staré pořádky i opouštět, i když třeba v danou chvíli fungují. Konzervatismus a zplnomocnění zaměstnanců si spolu zkrátka nesednou a pokud chcete mít samostatně pracující podřízené, nesmíte se neustále křečovitě držet statusu quo.
  • Nesnažte se za každou cenu prosazovat svůj názor. Jinými slovy je nutné, abyste potlačili své ego. Členové týmu nikdy nemohou dosáhnout dostatečné samostatnosti, pokud na nimi stojí někdo, kdo si myslí, že jenom on sám vidí a dělá věci nejlépe. Dát prostor svým podřízeným znamená upozadit trochu své názory, uvědomit si, že někdo může mít lepší nápady než vy, a skutečně naslouchat tomu, co ostatní říkají a co si myslí. Stejně tak nesmíte mít za každou cenu poslední nebo hlavní slovo. Někdy budete muset přistoupit na určitý kompromis, který plně neodpovídá tomu, co byste si představovali – to vše je ale ve jménu „employee empowerment“ nutné skousnout.
  • Nekritizujte pracovníky za to, že udělají chybu. V poslední řadě je nutné dát řadovým členům týmu určitý prostor. Nechte je, ať pracují samostatně, zkouší vlastní postupy a hledají svá řešení. Pracovníci nesmí být svázáni normami a přísnými limity. Stejně tak je nutné dát pracovníkům prostor dělat určité chyby. Ty samozřejmě nesmí být fatální, ale zároveň platí, že členové týmu musí mít určitý manévrovací prostor, ve kterém se mohou menších chyb dopouštět, aniž by jim to bylo nějak zazlíváno – protože pamatujte, že chybami se člověk učí.

   

   

  -mm-

  Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
  Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company