Good managers speak well; the best managers listen well

Dobří manažeři dobře mluví. Ti nejlepší manažeři dobře naslouchají

As a manager, you are probably wondering how best to lead your subordinates. You are trying to figure out what to say so as to motivate and inspire them. However, team leaders often forget the most important thing: the art of listening. Listening is often neglected, even though it plays a vital role in effective communication with subordinates. Here are some tips on how to be a better listener and become a better manager.

Lost in translation

As the Business Matters blog points out, if managers cannot listen effectively, much of the communication with subordinates is lost in translation, so to speak.

If workers have something to say and want to express their opinions or objections to management, they can hardly do so effectively if their manager isn't listening. Thus, many things remain misunderstood and unspoken. And this is the basis for many misunderstandings.

Active listening

Listening to subordinates effectively means listening to them actively. You may have heard the term "active listening" before. But you may not know exactly what it means. So what is it?

Active listening consists of not passively receiving information from another person, i.e. not just sitting and listening. Active listening is actually a dialogue. When someone is giving us information, we should show (verbally and non-verbally) that we understand what they are saying. From time to time, we should summarise in our own words the ideas that the other person is trying to convey to us, ensuring that we have understood everything. We should also ask follow-up questions and make it plain when something is not clear.

Getting feedback

If you learn to listen well and effectively to your subordinates, everyone will benefit. How so?

Subordinates will rightly feel they are being listened to and their opinion taken into account. This will make them happier, more loyal and more productive. The company will gain a more committed workforce, plus valuable insights into how its employees work and think.

And how do you, the manager, benefit from this situation? In addition to improving relations and gaining a better insight into the minds of your subordinates, you gain a unique opportunity to receive feedback on your own work. If you learn to listen well and encourage subordinates not to be afraid of giving you their opinion, you will learn a lot about your own management style and thus gain the opportunity to improve and advance yourself career-wise and personally.

 

-mm-

  Dobří manažeři dobře mluví. Ti nejlepší manažeři dobře naslouchají

  Jako manažer zřejmě přemýšlíte o tom, jak své podřízené co nejlépe vést. Zjišťujete, co podřízeným říkat, jak je motivovat a inspirovat. Týmoví lídři však často zapomínají na to nejdůležitější – na umění naslouchat. Naslouchání je často opomíjeno, i přestože hraje v efektivní komunikaci s podřízenými zcela zásadní roli. Přinášíme vám několik tipů, jak podřízeným lépe naslouchat. A stát se tak i lepším manažerem.

  Ztraceno v překladu

  Jak uvádí Business Matters blog, jestliže manažeři neumějí efektivně naslouchat, velká část komunikace s podřízenými se takříkajíc ztratí v překladu.

  Když mají pracovníci něco na srdci a chtějí vyjádřit svůj názor nebo námitky, jen těžko je mohou svému vedení efektivně předat, pokud jim manažer neumí naslouchat. Mnoho věcí tak zůstane nepochopeno a nevyřčeno. A tím vzniká základ mnoha nedorozumění.

  Aktivní naslouchání

  Naslouchat podřízeným efektivně znamená naslouchat jim aktivně. Možná jste výraz „aktivní naslouchání“ už někdy slyšeli. Ale možná nevíte, co přesně vlastně znamená. O co tedy jde?

  Aktivní naslouchání spočívá v tom, že informace od druhého člověka nepřijímáme pasivně, tedy pouze nesedíme a neposloucháme. Aktivní naslouchání je vlastně dialog. Když nám druhý člověk předává informace, měli bychom dávat najevo (verbálně i neverbálně), že chápeme to, co druhý říká. Měli bychom čas od času shrnout vlastními slovy myšlenky, které se nám dotyčný snaží sdělit, a ujistit se tak, že jsme všechno dobře pochopili. Měli bychom také pokládat doplňující otázky a dát najevo, když nám něco není jasné.

  Získání zpětné vazby

  Jestliže se naučíte dobře a efektivně naslouchat svým podřízeným, budou z toho těžit všichni. Jakto?

  Podřízení budou mít oprávněně pocit, že je jim nasloucháno a že je jejich názor brán v potaz. Díky tomu budou spokojenější, loajálnější a produktivnější. Firma získá oddanější pracovníky a navíc získá cenné informace o tom, jak pracují a přemýšlejí její pracovníci.

  A jak z této situace těžíte vy, tedy manažer? Kromě zlepšení vzájemných vztahů a lepšího vhledu do mysli vašich podřízených navíc získáte i jedinečnou možnost získat zpětnou vazbu na svou vlastní práci. Jestliže se naučíte dobře naslouchat a budete podřízené podporovat v tom, aby se nebáli vám říct svůj názor, dozvíte se toho hodně o svém vlastním manažerském stylu a tím pádem získáte i možnost se zlepšit a kariérně i osobně se posunout.

   

  -mm-

  Zdroj: Business Matters - web předního britského časopisu pro malé a střední podniky
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Matters