Four signs of a hostile environment in your team

Čtyři signály, že u vás v týmu panuje nepřátelská atmosféra

The performance of any team depends to a large extent on the persona of the manager, mutual cooperation and understanding among team members, plus the overall prevailing mood that defines how well individual workers can perform. The working environment should be comfortable, open, friendly and inspiring. In reality, however, the atmosphere in many teams and companies is hostile and demotivates workers. How can you tell if the mood in your team is really so bad? Beware of the following four signs of a toxic working environment.

Team members only do the bare minimum

In an ideal working environment, employees do not mind working overtime; they help one another out and in order to finish their projects they are willing to do things beyond the scope of their duties. In this respect, a hostile working environment is the complete opposite. Employees do just the bare minimum: in other words, they do nothing extra of their own volition, only what their contract stipulates.

Employees are afraid to speak up

According to Business Insider, a typical warning sign is employees being afraid to speak. In an ideal team, everyone should be motivated to suggest new ideas, creative changes and innovations that will improve the performance of the team or company as a whole. In a hostile working environment, employees feel nobody cares what they think and managers have all the power and decision making rights.

Little authority of regular employees

It is typical of a hostile working environment that managers do not trust subordinates. Therefore, they micro-manage their work, control their every step and do not allow them any scope for their own decisions. A satisfied employee is one who can work on their own; if this is not the case, then something is wrong.

High turnover and frequent burnout

High turnover typically goes hand in hand with a hostile working environment. The same goes for many people quitting shortly after they have joined the company. Burnout is also a frequent occurrence, as are complete breakdowns from all the stress employees have to face.

 

-mm-

  Čtyři signály, že u vás v týmu panuje nepřátelská atmosféra

  Výkon jakéhokoliv týmu do velké míry závisí na osobnosti vedoucího, na vzájemné spolupráci a pochopení členů týmu a také na tom, jaká panuje v týmu nálada a jak dobře se v něm jednotlivým pracovníkům pracuje. Pracovní prostředí by mělo být komfortní, otevřené, přátelské a inspirující. Bohužel, realita je taková, že atmosféra v řadě týmů i společností je ale spíše nepřátelská a pracovníky demotivuje. Jak ale poznat, že atmosféra ve vašem týmu takové skutečně je? Podle následujících čtyř znaků nepřátelského pracovního prostředí.

  Členové týmu dělají jen to nejnutnější minimum

  V ideálním pracovním prostředí zaměstnancům nevadí dělat přesčas, často si vypomáhají navzájem a k dotažení jejich projektů často dělají i věci, které nemají v popisu práce. V tomto ohledu je nepřátelské pracovní prostředí naprostým opakem. Pracovníci dělají akorát nutné minimum, sami ze své vůle nedělají nic navíc a akorát si odpracují to, co mají uvedeno ve smlouvě.

  Pracovníci se bojí vyjádřit svůj názor

  Jedním z typických znaků je podle Business Insider fakt, že zaměstnanci se bojí mluvit. V ideálním týmu by měli být všichni motivováni k tomu přinášet nové nápady, kreativní změny a inovace, které zlepší práci všem a zvýší efektivitu daného týmu nebo celé firmy. V nepřátelském pracovním prostředí mají zaměstnanci pocit, že jejich názor nikoho nezajímá a manažeři si uzurpují veškerou moc a rozhodovací pravomoci.

  Malé pravomoci řadových pracovníků

  Pro nepřátelské pracovní prostředí je typické, že vedoucí nevěří svým podřízeným. Provádí proto mikro management jejich práce, kontrolují každý jejich krok, a především jim nedávají žádné pravomoci, které by je opravňovaly k samostatnému jednání. Spokojený pracovník je samostatně pracující pracovník, a pokud to tak není, je něco špatně.

  Vysoká fluktuace pracovní síly a časté syndromy vyhoření

  S nepřátelským pracovním prostředím se samozřejmě pojí vysoká fluktuace pracovníků, jejich časté odchody a mnohdy i brzké výpovědi po nástupu. Časté jsou také případy vyhoření a kompletního vyčerpání ze stresu, kterým si pracovníci musí procházet.

   

  -mm-

   

   

  Zdroj: Business Insider - americký portál zaměřený na oblast podnikání
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Insider