What do your people really need?

Co vaši lidé opravdu potřebují?

What are the really important things every manager should provide to his subordinates? Peter Economy, author of more than 60 management books and articles on Inc.com, brought up this question recently in an article. He cited last year's Gallup study which showed that only 13% of employees worldwide are engaged; that is, psychologically dedicated to their work and interested in helping their organizations achieve its goals.

"Forget the employee-of-the-month award or the big holiday bonus; they have little lasting effect on positively motivating employees," writes Economy, "instead, focus on daily interactions."

What should you give your people?

1. Interesting work

Your task is to ensure that at least a part of their daily work is interesting. Find out which tasks your people enjoy the most and try to base their future tasks on this information.

2. Sufficient information

Employees need to know from you how well they perform their job and how well the company is doing.  You should give them information, and you should also allow them to ask questions and share what they learn.

3. Decision-making

Involving employees in decision-making, particularly in cases when they are directly concerned, is a matter of respect. However, it also has a practical aspect in the form of greater employee engagement and being able to introduce new ideas faster.

4. Independence

No employee will tolerate working for a control-freak boss very long. Let your people work as independently as possible.

5. Recognition

Every well-deserved success should be celebrated so that your employees do not start feeling you do not notice them. A highly effective form of recognition may be assigning them another interesting task and giving them opportunities to learn something new.

-kk-

  Co vaši lidé opravdu potřebují?

  Jaké skutečně důležité věci by měl manažer zajistit svým podřízeným? Tuto otázku si nedávno položil autor více než 60 manažerských knih a odborných článků na serveru Inc.com Peter Economy. Připomněl také studii společnosti Gallup, která ukázala, že pouze 13 % zaměstnanců na světě je tzv. angažovaných neboli psychologicky oddaných své práci a zájmu přinést své organizaci nějaký užitek.

  Zapomeňte na zaměstnance měsíce nebo tučný bonus na konci roku, protože tato patření mají jen krátkodobý vliv na pozitivní motivaci zaměstnanců,“ píše Economy, „místo toho se zaměřte na každodenní interakce.

  Co by od vás tedy vaši lidé měli dostat?

  1. Zajímavou práci

  Vaším úkolem je zajistit, aby alespoň část každodenní práce vašich lidí byla zajímavá. Zjistěte, které úkoly vaše lidi nejvíce baví a vycházejte z těchto informací při vytváření budoucích úkolů.

  2. Dostatek informací

  Zaměstnanci od vás potřebují vědět, jak dobře vykonávají svou práci a jak dobře se daří firmě. Kromě toho, že budete sami přicházet s informacemi, byste jim měli také umožnit, aby se ptali a sdíleli, co se dozvědí.

  3. Možnost rozhodování

  Zapojení zaměstnanců do rozhodování, zejména v případech, kdy se jich to přímo týká, je věcí respektu. Má to však také své praktické hledisko v podobě větší angažovanosti zaměstnanců a rychlejšího zavádění nových myšlenek.

  4. Samostatnost

  Žádný zaměstnanec nevydrží dlouho pracovat pro šéfa, který kontroluje každý jeho krok. Dejte svým lidem možnost pracovat samostatně.

  5. Pochvalu za odvedenou práci

  Zasloužený úspěch je třeba oslavit, aby zaměstnanci nezískali pocit, že si jich nevšímáte. Vysoce účinnou formou uznání může být přidělení dalšího zajímavého úkolu a možnosti něco nového se naučit.

  -kk-

  Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele