What do Jeff Bezos and his managers read?

Co čte Jeff Bezos a jeho manažeři?

Jeff Bezos belongs to the group of world-famous, successful entrepreneurs who started their business in a garage and have gone on to become billionaires. In 1994, he founded the online bookstore Amazon.com in his garage. Today, Amazon is among the largest businesses of its kind. It does not sell only books, but also DVDs, toys and its own electronic book readers called the Amazon Kindle. Besides Amazon, Jeff Bezos's entrepreneurial activities in recent years include e.g., the foundation of the company Blue Origin, which operates in the field of space tourism, and the purchase of the leading American newspaper, The Washington Post.

It could seem that books are just the main source of fat revenues for Jeff Bezos, but that would be very short-sighted. As shown in a recent interview with the CNBC television channel, the printed word is a source of inspiration not only for Bezos himself, but also for his top management team. Every summer, he organizes reading clubs for Amazon's top managers and this year was no exception. In three all-day reading clubs, he asked his managers to read three classic management books he considers a source of valuable advice for his successful business.

1. Peter Drucker: The Effective Executive

Peter F. Drucker is considered the founder and biggest propagator of modern management. In this book, which was first published in 1967, he deals mainly with time management, decision-making and how a manager can best help his company.

2. Clayton Christensen: The Innovator's Dilemma

This book was first published in 1997 and is known as one of the most influential management books of all time. In the book, Harvard Business School professor Clayton M. Christensen discusses how companies' excessive emphasis on meeting the current needs of their customers can lead to their failure to introduce modern technologies that could meet unspoken and future customer needs.

3. Eliyahu M. Goldratt, Jeff Cox: The Goal: A Process of Ongoing Improvement

This book is not a theoretical management book, but a novel. First published in 1984, it has become a bestseller which is still recommended reading at business schools. The hero is a manager who gets the task of saving a failing manufacturing company within 90 days. He succeeds when he discovers a revolutionary new method to achieve greater productivity, profitability and personal involvement of his employees.

-kk-

  Co čte Jeff Bezos a jeho manažeři?

  Jeff Bezos patří ke skupině světově úspěšných podnikatelů, kteří začínali v garáži a dnes jsou miliardáři. V roce 1994 založil ve své garáži internetové knihkupectví Amazon.com. Amazon dnes patří mezi největší obchody svého druhu a nepodává již pouze knihy, ale i DVD, hračky a vlastní elektronické čtečky knih Amazon Kindle. Vedle Amazonu se podnikatelské aktivity Jeffa Bezose v posledních letech rozšířily například o společnost Blue Origin, která podniká v oblasti vesmírné turistiky, nebo o koupi předního amerického deníku The Washington Post.

  Mohlo by se zdát, že knihy jsou pro Jeffa Bezose hlavně zdrojem tučných příjmů, to by však bylo hodně krátkozraké. Jak ukázal nedávný rozhovor pro televizi CNBC, tištěné slovo je zdrojem inspirace nejen pro Bezose samotného, ale i pro jeho nejužší manažerský tým. Každé léto pořádá čtenářské kluby pro nejvyšší manažery Amazonu a ani letošek nebyl výjimkou. Ve třech celodenních klubech letos požádal své manažery, aby si přečetli tři klasické manažerské knihy, které považuje za zdroj cenných rad pro své úspěšné podnikání.

  1. Peter Drucker: The Effective Executive

  Peter F. Drucker je považován za zakladatele a největšího průkopníka moderního managementu. V této knize, která poprvé vyšla v roce 1967, se zabývá především time managementem, rozhodováním a tím, jak může manažer nejlépe přispět své firmě. V češtině vyšla v nakladatelství Management Press pod názvem Efektivní vedoucí.

  2. Clayton Christensen: The Innovator's Dilemma

  Tato kniha vyšla poprvé v roce 1997 a je označována jako jedna z nejvlivnějších manažerských knih všech dob. Profesor Harvard Business School Clayton M. Christensen se v ní zabývá tím, jak firmy kvůli přílišnému důrazu na uspokojování současných potřeb zákazníků selhávají v zavádění moderních technologií, které dokáží uspokojit nevyřčené a budoucí potřeby zákazníků.

  3. Eliyahu M. Goldratt, Jeff Cox: The Goal: A Process of Ongoing Improvement

  Tato kniha není teoretickou manažerskou knihou, ale románem. Poprvé vyšla v roce 1984 a záhy se stala bestsellerem, který je dodnes doporučován na obchodních školách. Hlavním hrdinou je manažer, který dostane za úkol postavit upadající výrobní firmu zpět na nohy za tři měsíce. To se mu podaří, když objeví novou revoluční metodu, jak dosáhnout větší produktivity, ziskovosti a osobního zapojení zaměstnanců.

  -kk-

  Zdroj: Business Insider - americký portál zaměřený na oblast podnikání