Without discipline, you can never succeed: tips on building self-discipline

Bez disciplíny nikdy nemůžete uspět: Tipy, jak si vybudovat sebedisciplínu

No matter what your long-term plans are (related to either your career or personal life), there is one thing you will definitely need to achieve them: self-discipline. But what if you lack this quality? Don't worry, this is a common issue. Few people are born with strong self-discipline but it can be learnt. Here are some tips on building an indomitable sense of discipline.

These tips were published on Brian Tracy's blog.

Define your priorities

In other words: what do you really want? What do you want to achieve? In order to build discipline and solid habits, you need to be clear about what your goals are. Without that, you will always be kind of lost. Write these goals down so you can always come back to them.

Eliminate what might discourage or distract you from your goals

What are the biggest distractions that could discourage you from your plan? Try to identify and then eliminate all the things that will get in the way of you accomplishing your task. Make it harder for yourself to fall into bad habits or allow yourself to be distracted from your priorities.

Make daily plans

Make an action plan for each day, a list of tasks you want to accomplish on that day. Write down the partial steps that will lead to the completion of these tasks and try to stick to this plan as much as possible during the day. That way you will not waste time skipping between tasks, and not have to figure out what it was you wanted to do during that day.

Do not be put off by occasional lapses

Plans are a good thing, but you can't let them tie you down or paralyse you. If you ever deviate from your plan or fall short in your own discipline, don't become so overwhelmed that you abandon the plan altogether. Partial failures or breaches of the planned order simply happen from time to time. You shouldn't be overly puritanical in adherence to your own discipline because in the long run such an attitude is rather counterproductive.-mm-

  Bez disciplíny nikdy nemůžete uspět: Tipy, jak si vybudovat sebedisciplínu

  Nehledě na to, jaké jsou vaše dlouhodobé plány (ať už kariérní nebo životní), jednu věc k jejich dosažení budete potřebovat určitě – sebedisciplínu. Co když vám ale tato vlastnost tak trochu schází? Nebojte, jedná se o běžný jev. Málokdo se rodí se silnou sebedisciplínou. Ale dá se jí naučit. Zde je několik tipů, jak si nezdolný smysl pro disciplínu vybudovat.

  Tyto tipy uveřejnil blog Briana Tracyho.

  Určete si své priority

  Jinými slovy – co vlastně chcete? Čeho chcete dosáhnout? Abyste si mohli vybudovat disciplínu a pevné návyky, musíte mít jasno, k jakým cílům směřujete. Bez toho budete vždy jen slepě tápat. Tyto své cíle si sepište, abyste se k nim mohli vždy vracet.

  Eliminujte věci, které by vás od směřování k vytyčeným cílům mohly odrazovat nebo vás rozptylovat

  Co jsou největší lákadla, která by vás od vašeho plánu mohla odrazovat? Snažte se identifikovat a následně eliminovat všechny věci, které vám budou při plnění vašeho úkolu klást překážky do cesty. Udělejte to sami pro sebe těžší spadnout do špatných zlozvyků nebo nechat si odvést pozornost od svých priorit.

  Dělejte si každodenní plány

  Na každý den si sepište akční plán. Tedy seznam úkolů, které chcete za den splnit. Sepište si i dílčí kroky, které ke splnění těchto úkolů povedou, a snažte se tohoto plánu během dne co nejvíce držet. Nebudete tak ztrácet čas přeskakováním mezi úkoly a nebudete pak během dne muset vymýšlet, co že jste to vlastně chtěli dělat.

  Nenechte se rozhodit, pokud někdy svůj plán porušíte

  Plány jsou dobrá věc. Ale nesmí vás svazovat nebo paralyzovat. Pokud se někdy od svého plánu odchýlíte nebo porušíte vlastní disciplínu, nesmí vás to rozhodit natolik, abyste od celého plánu úplně upustili. Dílčí neúspěchy nebo porušení naplánovaného řádu jsou zkrátka věci, které se občas dějí, a vy nesmíte být v dodržování vlastní disciplínu až přehnaně puritánští, protože takový přístup je z dlouhodobého hlediska spíše kontraproduktivní.  -mm-

  Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
  Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com