6 steps to higher emotional intelligence

6 kroků k vyšší emoční inteligenci

Emotional intelligence is the ability to understand our own emotions and their impact on the people around us. It is one of the basic assumptions of effective interpersonal communication and career success. So let us recall the main pillars of emotional intelligence and ways to develop them. The following tips are based on an article entitled 6 Ways To Raise Your Emotional Intelligence published on lifehack.org.

1. Learn to understand yourself better

Focus on how you feel during the day. You can, for example, write down your thoughts and then look at them from a broader perspective. You will learn to describe yourself better and thus better understand your emotions.

2. Develop your empathy

Focus more on how you are able to understand the people around you and what you can do to avoid unnecessary conflicts. The ability to show your understanding will bring you respect. How to do it? Listen more to what others have to say to you. Try to understand their feelings.

3. Practise controlling your emotions

Think before you act. This behaviour also can be drilled if you know your emotions. You should know your strengths and weaknesses when communicating with others and control your actions. Emotionally intelligent people behave assertively and appropriately share their thoughts and emotions with the right people at the right time.

4. Keep yourself motivated to solve problems

Do not avoid problems, face them directly and look for solutions. When making decisions, trust your intuition but also the knowledge of your emotions. Decide calmly and rationally. Look forward to achieving success.

5. Be more sociable

Another step to a higher emotional intelligence is the ability to talk with others and show that you care about them. Focus on how to help others, not just yourself. Be humble and remain a team player.

6. Be happy

Most highly emotionally intelligent people are happy. They can handle more tasks than people who are sad or depressed. They can control their emotions and maintain the motivation to solve problems. Remember that spreading happiness around will cost you nothing.

-Kk-

  6 kroků k vyšší emoční inteligenci

  Emoční inteligence je schopnost rozumět vlastním emocím a jejich vlivu na lidi kolem nás. Patří k základním předpokladům efektivní interpersonální komunikace i kariérního úspěchu. Rozhodně tedy neuškodí, když si připomeneme hlavní pilíře emoční inteligence a způsoby, jak je rozvíjet. Pomůže nám článek s názvem 6 Ways To Raise Your Emotional Intelligence, který byl zveřejněn na serveru lifehack.org.

  1. Učte se lépe chápat sami sebe

  Vnímejte, jak se cítíte během dne. Můžete si například zapisovat své myšlenky na papír a pak se na ně dívat z širší perspektivy. Naučíte se tím lépe popsat a tím i pochopit své emoce.

  2. Rozvíjejte svou empatii

  Více se zaměřte na to, jak dokážete chápat lidi kolem sebe a co můžete udělat pro to, abyste se vyhnuli zbytečným konfliktům. Díky schopnosti ukázat pochopení si získáte respekt. Jak na to? Více naslouchejte tomu, co vám říkají druzí. Snažte se pochopit jejich pocity.

  3. Cvičte kontrolování svých emocí

  Nejdříve přemýšlejte a teprve potom jednejte. I toto chování se dá nacvičit, když budete znát své emoce. Měli byste znát své silné i slabé stránky při komunikaci s druhými a kontrolovat své jednání. Emočně inteligentní člověk se chová asertivně a přiměřeně sdílí své myšlenky a emoce se správnými lidmi ve správný čas.

  4. Udržujte si motivaci k řešení problémů

  Nevyhýbejte se problémům, naopak se k nim stavte čelem a hledejte řešení. Při rozhodování důvěřujte své intuici, ale také znalosti svých emocí. Rozhodujte v klidu a racionálně. Těšte se na úspěch.

  5. Buďte společenštější

  Dalším krokem k vyšší emoční inteligenci je schopnost mluvit s ostatními a ukázat, že vám na nich záleží. Soustřeďte se na to, jak pomoci ostatním, nejen vám osobně. Buďte skromní a zůstávejte týmovým hráčem.

  6. Buďte šťastní

  Lidé s vysokou emoční inteligencí jsou většinou šťastní. Zvládají více úkolů než lidé, kteří jsou smutní nebo depresivní. Dokáží ovládat své emoce tak, aby neztráceli motivaci k řešení problémů. Pamatujte si, že šířit kolem sebe spokojenost vás nic nestojí.

  -kk-

  Zdroj: Lifehack - americký server zaměřený na různé aspekty zlepšování kvality života