Five tips on boosting satisfaction in the workplace

5 tipů, jak podpořit spokojenost na pracovišti

The happier the employees on your team are, the more productive, loyal and creative they will be. Having happy employees means being able to reach a team's maximum potential. Here are five tips on boosting the satisfaction of subordinates from your position as a manager.

These tips are based on an article on Entrepreneur.com.

Take care of employee development and training

One of the biggest responsibilities of any manager is ensuring subordinates receive adequate development and training opportunities. Not everyone is interested in development, but for those who do want to learn, personal and professional development is often a priority.

Allow those who want it the space to use their own initiative

Most workers want to gain increasingly greater autonomy. Some employees feel most comfortable being micromanaged, but the majority want some room for initiative and individual work. These people need to be given that space or they will become frustrated and unhappy.

Appreciate not only a job well done, but also a sincere effort

Obviously, a manager should always reward a job well done. But they should also reward sincere effort. If an employee shows initiative and invests a lot of energy into a project or idea, you should appreciate it, even if a particular effort did not bring the expected result.

Offer maximum flexibility

As a manager, you should try to give team members as much flexibility as possible. That means in terms of both time and location, so that you can give your subordinates the best possible balance between their personal and professional lives.

Ensure consistency in leadership of both team and company, with no sudden surprises

Workplace satisfaction is closely linked to feelings of security, safety and consistency. Employees can never be happy at a workplace where they experience constant surprises, changes in priorities or unexpected demands. You need to be consistent and predictable both as a company and in team leadership.


-mm-

  5 tipů, jak podpořit spokojenost na pracovišti

  Čím spokojenější zaměstnanci ve vašem týmu budou, tím budou produktivnější, loajálnější a kreativnější. Mít spokojené zaměstnance znamená moci dosáhnout maximálního potenciálu svého týmu. Zde je pět tipů, jak můžete z pozice manažer spokojenost vašich podřízených podpořit.

  Tyto tipy vycházejí ze článku na webu Entrepreneur.com.

  Starejte se o rozvoj a vzdělávání pracovníků

  Jeden z největších úkolů každého manažera je zajistit, aby se jeho podřízeným dostalo adekvátní možnosti rozvoje a vzdělávání. Ne všichni o rozvoj stojí, ale pro ty, kteří se chtějí vzdělávat, je osobní a profesní rozvoj často prioritou.

  Těm, kteří o to stojí, dejte prostor pro vlastní iniciativu

  Většina pracovníků chce získávat čím dál tím větší autonomii. Někteří zaměstnanci se nejlépe cítí, když je někdo mikro-managuje, ale většina pracovníků chce mít určitý prostor pro vlastní iniciativu a samostatnou práci. Těmto lidem je nutné takový prostor poskytnout, jinak budou frustrovaní a nešťastní.

  Oceňujte nejen dobře odvedenou práci, ale i upřímnou snahu

  Je jasné, že manažer by měl vždy oceňovat dobře odvedenou práci. Měl by ale oceňovat i upřímnou snahu o ni. Pokud nějaký pracovník projeví iniciativu a dá do nějakého projektu nebo nápadu hodně energie, měli byste to ocenit, i když třeba zrovna nyní tato snaha nepřinesla kýžené ovoce.

  Nabídněte co možná největší flexibilitu

  Jako manažer byste se měli snažit členům týmu poskytnout co možná největší flexibilitu. A to jak časovou, tak i místní, abyste zkrátka svým podřízeným umožnili co možná nejlépe skloubit své osobní a pracovní životy.

  Ujistěte se, že vedení týmu i firmy je konzistentní a nepřináší žádná náhlá překvapení

  Spokojenost na pracovišti je úzce spojená s pocitem jistoty, bezpečí a konzistence. Pracovníci nemohou nikdy být spokojení na pracovišti, na kterém je čekají neustálá překvapení, změny priorit nebo nečekané požadavky. Buďte proto jako firma i jako vedení týmu konzistentní a předvídatelní.  -mm-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com