Five tips on how managers can avoid loss of motivation and burnout

5 tipů, jak coby manažer neztratit motivaci a nevyhořet

Managerial positions have a high risk of burnout. Why? Because being a manager means having responsibility for not only your own work but also that of others. Moreover, managing people requires a high level of patience, negotiation and communication skills. So it is no wonder that some managers occasionally lose motivation and are even at risk of burnout. How to avoid these problems? Here are five tips.

These tips were published by Addicted2Success.com.

Set professional and personal goals

Some managers are so busy creating goals for their team and subordinates that they forget about themselves. Everyone needs to have a vision. Everyone needs goals and to be heading somewhere to feel motivated. So set goals for yourself, both professional and personal.

Don't ignore your own development

Sometimes there is so much managerial work to do that managers forget about their own personal development. This point builds on the previous one: remember to bear your own learning in mind. Keep up to date with new trends and set aside time for training, reading and personal development.

Plan your relaxation and breaks

In planning your work activities, be sure to schedule in some relaxation. We all need to switch off from time to time. This is why it pays to plan breaks during the working day when you can be free from distractions and work on your own things. This is important not only in terms of productivity, but more importantly for your overall mental health.

Learn to delegate work effectively

It is surprising how few managers know how to delegate work effectively to their subordinates. Yet this is one of the most important skills to master to avoid the risk of overwork and burnout.

Learn to talk about your mental health problems

In Czechia only a very small number of people go for therapy. A lot of people (including many managers) are afraid to talk about any  psychological problems in front of others for fear of showing some weakness. You don't have to go to a psychologist or therapist right away, but it is certainly a good idea to learn to talk about your mental health problems, be it, for example, only with family members.

 

-mm-

  5 tipů, jak coby manažer neztratit motivaci a nevyhořet

  Manažerské pozice vykazují vysoké riziko vyhoření. Proč? Protože být manažerem znamená být zodpovědný nejenom za svoji práci, ale i za práci jiných. Vedení lidí navíc vyžaduje vysokou míru trpělivosti, schopnosti vyjednávání i komunikace. Není proto divu, že někteří manažeři občas ztrácí motivaci a že jim někdy dokonce hrozí vyhoření. Jak se proti těmto neduhům bránit? Přinášíme vám následujících pět tipů.

  Tyto tipy uveřejnil web Addicted2Success.com.

  Dejte si profesní i osobní cíle

  Někteří manažeři jsou natolik zaměstnáni vytvářením cílů pro svůj tým a své podřízené, že zapomínají sami na sebe. Každý musí mít určitou vizi. Každý člověk potřebuje cíle a musí se někam ubírat, aby se cítil motivovaný. Určete si proto sami sobě cíle, a to jak profesního rázu, tak i toho osobního.

  Nezapomínejte na svůj osobní rozvoj

  Někdy je manažerské práce tolik, že manažeři zapomínají na svůj vlastní rozvoj. Tento bod navazuje na ten předchozí. Nezanedbávejte své vlastní vzdělávání. Zajímejte se o nové trendy a vyhraďte si čas na školení, čtení a osobní rozvoj.

  Plánujte si relaxaci a pauzy

  V plánování svých pracovních aktivit si nezapomínejte „naordinovat“ i nějakou tu relaxaci. Každý potřebujeme občas vypnout. Proto se vyplatí plánovat si v průběhu pracovního dne pauzy, kdy vás nikdo nebude moct rušit a kdy si budete moct pracovat na svých vlastních věcech – je to důležité nejen z hlediska produktivity, ale především i z hlediska celkového duševního zdraví.  

  Naučte se efektivně delegovat práci

  Je až s podivem, jak málo manažerů umí efektivně delegovat práci svým podřízeným. Přitom se jedná o jednu z nejdůležitějších dovedností, které musíte ovládat, abyste se vyhnuli riziku přepracování a vyhoření.

  Naučte se mluvit o svých psychických problémech

  V české kotlině chodí na terapii stále velmi malé množství lidí. Hodně lidí (a mezi nimi i velmi mnoho manažerů) se pak bojí před ostatními mluvit o svých případných psychických nesnázích, protože se bojí, že by tím ukázali okolí určitou slabost. Nemusíte hned chodit k psychologovi nebo terapeutovi – ale je určitě dobré naučit se o svých duševních problémech mluvit. Třeba i jenom se členy rodiny.

   

  -mm-

  Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success