5 steps to being praised for good work

5 kroků k pochvale za dobrou práci

You have probably already experienced the feeling of having done a great job but nobody acknowledged your efforts. In fact, this happens more often than we all would like. Managers are simply too busy or your organisation does not have a formal strategy to reward the achievements of its staff other than by sending regular pay cheques. You would like to hear praise but do not feel comfortable asking for it directly. It is important for you to be properly recognised, so how to achieve this? Here are some recommendations from businessinsider.com.

Recognise others

Actively praise your colleagues. Not only will you contribute to a more pleasant work culture but also inspire others to do the same for you.

Regularly talk with your boss

Agree on regular meetings in order to discuss your work achievements. Only one annual performance evaluation is not enough.

Use available recognition tools

If your company already has a system for expressing recognition to its employees, such as voting for the employee of the month, become actively involved. Do not nominate yourself but one of your colleagues.

Share your success

Even if you are recognised for a task you were working on alone, always appreciate the work of your colleagues too. Next time, they may do the same for you.

Learn to accept compliments

It is definitely not true that your success is "not worth mentioning", as we often say when we hear praise. If someone compliments you, accept it and thank them for it.

-kk-

  5 kroků k pochvale za dobrou práci

  Asi jste už zažili ten pocit, kdy odvedete výbornou práci, ale nedostane se vám žádného uznání za vaše úsilí. Vlastně se to stává častěji, než bychom všichni chtěli. Manažeři mají zkrátka příliš práce nebo ve vaší organizaci chybí formální strategie, jak oceňovat dobrou práci zaměstnanců jinak než pravidelným zasíláním výplaty. Vy byste chtěli slyšet pochvalu, ale není vám příjemné si o ni přímo říkat. Je pro vás důležité, aby byla upřímná. Jak to tedy udělat? Přečtěte si doporučení serveru businessinsider.com.

  Projevujte uznání druhým

  Aktivně chvalte své kolegy. Nejen, že tím přispějete k příjemnější pracovní kultuře, ale také inspirujete ostatní, aby se chovali stejně.

  Pravidelně mluvte se svým šéfem

  Domluvte se na pravidelných setkáních za účelem diskuse o vašich pracovních úspěších. Pouze jedno roční hodnocení výkonnosti není dostačující.

  Využijte dostupných nástrojů

  Pokud vaše firma již má určitý systém vyjadřování uznání svým zaměstnancům, jako je například volba zaměstnance měsíce, aktivně se zapojujte. Nenominujte sami sebe, ale někoho z kolegů.

  Podělte se o svůj úspěch

  I když se vám dostane pochvaly za úkol, na kterém jste pracovali sami, vždy oceňte i práci svých kolegů. Příště udělají totéž oni pro vás.

  Naučte se přijmout pochvalu

  Rozhodně není pravda, že úspěch „nestojí za řeč“, jak často říkáme, když nás někdo pochválí. Pokud vám někdo vyjádří pochvalu, přijměte ji a poděkujte.

  -kk-

  Zdroj: Business Insider - americký portál zaměřený na oblast podnikání