Five values a business team leader should pass on to team members

5 hodnot, které musí vedoucí obchodního týmu vštípit svým podřízeným

Leading a business team has its specifics when compared to leadership of any other type of department. A business team leader must serve as a role model, teaching team members the art of sales and motivating them. At the same time, they must pass on to them certain business values. Here are five values such a leader should teach subordinates.

This list was published by the Harvard Business Review.

The importance of customer service

Retention of the current clientele and development of existing business relations is one of the most lucrative sources of income. A business leader should therefore not only teach team members to acquire new clients but especially how to provide quality care to the current ones.

Value vs. price

Too many clients do not know the difference between the value and the price of a product. Unfortunately, many salespeople do not know this difference either. A business team leader must therefore teach the team members effectively to convince clients of the high value of the product before they mention the price.

Originality

A good salesperson must be original, honest and slightly non-traditional. A leader should not want all team members to be the same; on the contrary, they should support uniqueness, plus good and original traits.

Work organisation

Even seemingly simple things, such as giving priorities to tasks, fighting procrastination and organisation of work are often major challenges to employees, all of which makes them less effective at work. A leader should therefore spend time with staff also in this regard.

Getting new leads

Obtaining new leads is an essential step in achieving business success. This concerns not only quantity, but primarily the quality of leads. A team leader should therefore spend time teaching team members effectively to seek new leads and use various sources.

 

-mm-

  5 hodnot, které musí vedoucí obchodního týmu vštípit svým podřízeným

  Být lídrem obchodního týmu má určitá specifika v porovnání s vedením jakéhokoliv jiného druhu oddělení. Vedoucí obchodního týmu musí jít svým podřízeným příkladem, musí je naučit prodejnímu řemeslu a musí je umět motivovat. Stejně tak jim musí předat určité obchodní hodnoty. Zde je pět hodnot, které by měl vedoucího obchodního týmu svým podřízeným předat.

  Tento seznam uveřejnil web Harvard Business Review.

  Důležitost klientské péče

  Udržování stávající klientely a rozvíjení aktuálních obchodních vztahů jsou jedněmi z nejlukrativnějších zdrojů příjmu. Obchodní vedoucí by proto neměl podřízené pouze učit získávat nové klienty, ale především se kvalitně starat o ty současné.

  Hodnota vs. cena

  Až příliš klientů nezná rozdíl mezi cenou a hodnotou produktu. A bohužel tento rozdíl nezná ani řada obchodníků. Vedoucí obchodního týmu musí proto své podřízené naučit především efektivně klienty přesvědčovat o vysoké hodnotě produktu předtím, než uvedou jeho cenu.

  Originalita

  Dobrý obchodník musí být originální, upřímný a trochu netradiční. A vedoucí nesmí po podřízených chtít, aby všichni byli stejní, ale musí se naučit naopak poporovat jejich unikátnost a dobré, originální vlastnosti.

  Organizace práce

  I zdánlivě tak jednoduché věci, jako jsou určování priorit úkolům, boj proti prokrastinaci a organizace času, jsou často velkými výzvami pro pracovníky, díky kterým nejsou v práci tak efektivní, jak by mohli být. Vedoucí by se tedy měl věnovat svým podřízeným i v tomto ohledu.

  Získávání nových kontaktů

  Získávání kontaktů na nové potenciální klienty je zásadním krokem vedoucím k úspěchu obchodníka. Nemluvíme tu pouze o kvantitě, ale také především o kvalitě. Týmový vedoucí by tedy měl věnovat čas tomu, aby naučil své podřízené, jak kontakty efektivně vyhledávat a jak používat různé zdroje.

   

  -mm-

  Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review