Four things a manager must do to help their team reach its full potential

4 věci, které musí dělat manažer, aby pomohl týmu dosáhnout svého maximálního potenciálu

The main task of a manager is to support the strengths of subordinates and achieve maximum, yet sustainable productivity of the team. A good leader employees like working for and are willing to go the extra mile to reach the common goals is someone with excellent communication and management skills, someone capable of enthusing their employees for a common vision. What four things must a manager do to be a truly effective leader who helps their team reach its maximum potential?

Specific common vision and role division within the team

While a common vision is important in motivating employees, it cannot remain a mere abstract idea. A successful leader is able to transform this vision into a specific plan consisting of partial steps, so that each employee knows exactly what their duties are and what is expected of them.

Supporting team spirit based on a common goal

According to Forbes, any successful leadership requires a comfortable and positive working environment in which all employees are enthusiastic about a common vision. Make the effort to explain to employees on an individual level what it is you are trying to achieve as a team and as a company, and why the given employee should be eager to participate in reaching this goal.

Effective communication on all levels

A successful leader must be able to communicate effectively not only with the team overall, but also with individual employees on a personal level. Support individual talent, find a way to each of your employees and do not underestimate the importance of communication on an individual level.

Talent management

Most employees are unhappy if they stagnate and do not develop in any way. Quality leadership must offer employees the option of personal development and create a working environment in which employees are progressively empowered and obtain increasingly greater scope for their own initiative.

 

-mm-

  4 věci, které musí dělat manažer, aby pomohl týmu dosáhnout svého maximálního potenciálu

  Hlavním úkolem manažera je podporovat silné stránky svých podřízených a dosáhnout co možná nejvyšší, ale stále udržitelné produktivity svého týmu. Dobrý lídr, pro kterého jeho podřízení rádi pracují a kvůli kterému jsou ve své práci a při dosahování společných cílů jít i za hranice svých definovaných pracovních povinností, musí mít skvělé komunikační a manažerské dovednosti a musí umět svůj tým nadchnout pro společnou vizi. Jaké čtyři věci musí manažer dělat, aby byl skutečně efektivním lídrem, který ze svého týmu dostává maximum?

  Konkrétní společná vize a rozdělení rolí v rámci týmu

  Společná vize je důležitá k motivaci pracovníků. Nesmí ale zůstat pouze u jakési abstraktní představy. Úspěšný lídr musí tuto vizi umět přetavit v konkrétní plán, sestávající z dílčích kroků, a to tak, aby každý zaměstnanec přesně věděl, jaké jsou jeho povinnosti a co se od něj očekává.

  Podpora týmového ducha na základě společného cíle

  Podle Forbesu je základem úspěšného leadershipu vytvoření příjemného a pozitivního pracovního prostředí, ve kterém všichni pracovníci sdílí nadšení pro společnou vizi. Dejte si skutečně záležet na tom, abyste svým podřízeným na individuální úrovni vysvětlili, čeho se jako celý tým nebo firma snažíte dosáhnout a proč by měl mít daný pracovník radost z toho, že se na dosažení tohoto cíle může podílet.

  Po všech stránkách efektivní komunikace

  Úspěšný lídr musí umět komunikovat nejen se svým týmem jako s celkem, ale musí umět efektivně komunikovat i se svými jednotlivými podřízenými na individuální úrovni. Podporujte individuální talent, ke každému svému podřízenému si najděte nějakou cestu a nepodceňujte důležitost komunikace na individuální úrovni.

  Talent management

  Málokterý zaměstnanec je spokojený, pokud stagnuje a nijak se nerozvíjí. Kvalitní leadership tedy musí pracovníkům nabízet možnost osobního rozvoje a musí dávat vzniknout prostředí, kde se pravomoci pracovníků postupně rozšiřují a je jim dáván čím dál větší prostor pro vlastní iniciativu.

   

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com