Four tips for improving team productivity

4 tipy, jak zvýšit produktivitu vašeho týmu

The year's end is a time for assessing the previous twelve months, as well as planning how to improve in the upcoming year. So this article offers four simple yet effective tips on how to improve team productivity.

These tips were published by the Business Know-How blog.

Support socialisation within the team

Do not underestimate the importance of personal relationships at the workplace. You should never neglect socialisation of team members. Plan team-building activities, suggest shared lunches, and enable employees to meet informally and cultivate mutual relationships.

Improve communication in your team

Communication within your team is the be-all and end-all of its success. If there are communication problems in your team, this will certainly manifest itself in your productivity. Reduce the number of communication channels, clarify communication procedures, and set clear lines between the roles of individual employees.

Make your meetings more effective

For many employees, team meetings are simply a waste of time. More effective planning of meetings will significantly improve the productivity of the whole team.

Focus on the development and education of employees

Last but not least, you must not forget about the development of employees. Support their education, give them greater scope for their own initiative and do not forget about their empowerment. Enable employees to use their own creativity and develop them in what they enjoy and are good at.-mm-

  4 tipy, jak zvýšit produktivitu vašeho týmu

  S končícím rokem přichází i čas bilancování. A také plánování, jak se v příštím roce zlepšit. V tomto článku si proto ukážeme čtyři jednoduché, ale účinné tipy, jak zvýšit produktivitu vašeho týmu.

  Tyto tipy přinesl blog Business Know-How.

  Podporujte socializaci v rámci týmu

  Nepodceňujte důležitost osobních vztahů na pracovišti. Rozhodně se nevyplácí zanedbávat socializaci a propojení členů vašeho týmu. Naplánujte team-buildingové aktivity, navrhněte například společné obědy a umožněte zaměstnancům neformálně se setkávat a pěstovat vzájemné vztahy.

  Zlepšete komunikace vašeho týmu

  Komunikace v rámci týmu je alfou i omegou jeho úspěchu. Jestliže panují ve vašem týmu komunikační problémy, je to problém, který se zajisté projeví i v produktivitě. Omezte množství komunikačních kanálů, vyjasněte komunikační postupy a vymezte hranice mezi rolemi jednotlivých pracovníků.

  Zkvalitněte vaše porady

  Pro řadu pracovníků jsou týmové porady jednoduše ztrátou času. Buďte efektivnější v tom, jak vaše porady plánujete, a významně tak podpoříte produktivitu celého týmu.

  Zaměřte se na rozvoj a vzdělávání pracovníků

  V neposlední řadě je potřeba nezapomínat na rozvoj zaměstnanců. Podporujte jejich vzdělání, dávejte jim čím dál více prostoru pro vlastní iniciativu a nezapomínejte ani na „empowerment“. Umožněte pracovníkům využívat vlastní kreativitu a rozvíjejte je v tom, co je baví a co jim jde.  -mm-

  Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How