Three areas of digital service transformation accelerated by COVID-19

Tři oblasti digitální transformace služeb, které COVID-19 urychluje

Digital transformation was an item on many business lists long before COVID-19 appeared; however, the pandemic has catapulted it to the top spot among virtually all the companies in the world. The pace of digital transformation has accelerated dramatically and become a basic business requirement.

Consider a simple case of processing virtual claims of insurance clients. For instance, the client takes a picture of a damaged vehicle and sends it via a mobile app directly to the insurance company. At the beginning of April this year, for example, the American insurance company Allstate recorded more than 90% of all settlement claims by virtual instruments, which was 50% more than the previous two weeks.

When the world finally returns to normal, however it may look, some of the old ways will virtually disappear because they lose their meaning as both customers and businesses get used to more efficient methods. Compared to the traditional approach in the selected example - send a liquidator to assess the damage, submit a report, wait for the information to be checked - digital access saves a considerable amount of time and money and reduces the probability of error.

This example is just one of many possibilities for digital transformation. Experts expect a dramatic shift in general in the following three areas.

Analytics using artificial intelligence

One area showing rapid growth even in an economic downturn is predictive analytics and business intelligence. According to a recent Dresner Advisory Services survey, 49% of large companies are launching new analytics and business intelligence projects or continuing already planned activities. This obviously makes sense: in the case of the COVID-19 crisis, say, traditional econometrics cannot accurately capture the effects on business, which only adds to the uncertainty.

In order to understand the effects of this unprecedented crisis, companies need advanced predictive models and analyses that go beyond conventional econometric measures. To do this, they need to be able to monitor inconsistent data on developments and regulations, consumer health and behaviour, industry and macroeconomics so as to identify key thresholds along the way. Artificial intelligence analysts with the ability to find meaningful links and connections between seemingly discrete data points are tailor-made for this task; this sector will see significant growth in the coming months.

Cloud infrastructure

A new report from the Synergy Research Group states that in the first quarter of 2020, corporate spending on cloud infrastructure services reached $29 billion, which is 37% more than in the same quarter last year. The pandemic made it crystal clear: companies already working in the cloud could move effortlessly to work from home; those who were unprepared first had to deal with clumsy virtual private network connections and remote desktop logs vulnerable to cyber attack.

In the coming months, expect the cloud to be one of the areas of the IT budget that will be immune to the cuts that are affecting almost all other areas of business spending.

Sustainable remote work solutions

Working from home was a big topic in the COVID-19 crisis. While most service companies have made access to work from home available to some employees for years, no one thought relocating the entire global workforce would be possible. But it has worked.

The new potential of the virtual workplace will affect everything from the sale of commercial and residential real estate to cyber security planning and training to product development. With many large companies already announcing they will not reopen main office space or reduce their space requirements after the pandemic, and some governments even considering making work from home a legal right for employees, high expectations are being created that it should be possible to do everything remotely.

Accordingly, it will also be necessary to develop user-friendly cyber security interfaces and protocols that can keep pace with this growing reliance on digital communication.

 

-bb-

  Tři oblasti digitální transformace služeb, které COVID-19 urychluje

  Digitální transformace byla položkou na mnoha seznamech firem dlouho předtím, než se objevil COVID-19. Pandemie ji ale plošně katapultovala na první místo mezi prioritami prakticky pro všechny firmy na světě. Tempo digitální transformace se dramaticky zrychlilo a stal se z ní základní požadavek byznysu.

  Zvažte jednoduchý příklad zpracování virtuálních nároků klientů v pojišťovnictví. Klient například vyfotí poškozené vozidlo a prostřednictvím mobilní aplikace ho odešle přímo pojišťovně. Začátkem letošního dubna například americká pojišťovna Allstate uvedla, že zaznamenala více než 90 % všech pohledávek na vyřízení škodních událostí prostřednictvím virtuálních nástrojů. Bylo to o 50 % více než dva týdny předtím.

  Až se svět nakonec vrátí k normálu, ať už to bude vypadat jakkoli, některé staré způsoby prakticky zaniknou, protože pozbydou smyslu a zákazníci i firmy si zvyknou na efektivnější cesty. Ve srovnání s tradiční metodou na vybraném příkladu – odeslání likvidátora k vyhodnocení škody, předložení zprávy, čekání na kontrolu informací – digitální přístup ušetří značné množství času a peněz a sníží pravděpodobnost chyby.

  Tento příklad je však jednou z mnoha možností digitální transformace. Experti očekávají dramatický posun obecně v následujících třech oblastech:

  Analytika využívající umělou inteligenci

  Jednou z oblastí, která vykazuje rychlý růst i v hospodářském poklesu, je prediktivní analytika a business inteligence. Podle nedávného průzkumu Dresner Advisory Services, 49 % velkých podniků zahajuje nové projekty v oblasti analytiky a business intelligence nebo pokračuje na již naplánovaných aktivitách. To samozřejmě dává smysl. Například právě v případě krize COVID-19 tradiční ekonometrie přesně nedokáže zachytit její ​​dopady na podnikání, což jen zvyšuje nejistotu.

  Společnosti proto potřebují pokročilé prediktivní modely a analýzy, které přesahují konvenční ekonometrická opatření, aby pochopily dopady této bezprecedentní krize. Aby to mohly udělat, musí být schopni sledovat nesourodé údaje o vývoji a předpisech a nařízeních, zdraví a chování spotřebitelů, průmyslových odvětvích a makroekonomii, aby identifikovaly klíčové prahy na cestě. Analytika využívající umělou inteligenci, která má schopnost najít smysluplné vazby a propojení mezi zdánlivě diskrétními datovými body, je na tento úkol šitá na míru a v nadcházejících měsících bude v tomto odvětví patrný výrazný růst.

  Cloudová infrastruktura

  Nová zpráva skupiny Synergy Research Group uvádí, že během prvního čtvrtletí roku 2020 dosáhly firemní výdaje za služby cloudové infrastruktury 29 miliard amerických dolarů, což je o 37 % více než ve stejném čtvrtletí loňského roku. Díky pandemii to bylo křišťálově jasné: společnosti, které již pracovaly v cloudu, umožnily přechod na práci z domova bez námahy. Ti, kteří připraveni nebyli, se museli nejprve vypořádat s neohrabanými virtuálními soukromými síťovými připojeními a přihlášeními ke vzdálené ploše náchylnými ke kybernetickému útoku.

  V nadcházejících měsících očekávejte, že cloud bude jednou z oblastí rozpočtu IT, která bude imunní proti rozpočtovým škrtům, které ovlivňují téměř všechny ostatní oblasti podnikových výdajů.

  Udržitelná řešení vzdálené práce

  Práce z domova byla velkým tématem krize COVID-19. Zatímco většina firem ve službách již některým zaměstnancům zpřístupňovala možnosti práce z domova už léta, nikdo si myslel, že nebudeme schopni přesunout celou globální pracovní sílu. Ale podařilo se.

   

  Nový potenciál virtuálního pracoviště ovlivní vše od prodeje komerčních a rezidenčních nemovitostí až po plánování kybernetické bezpečnosti a školení po vývoj produktů. Vzhledem k tomu, že mnoho velkých společností již hlásí, že po pandemii nebudou znovu otevírat hlavní kancelářské prostory, respektive sníží své nároky na prostor, a některé vlády dokonce uvažují o tom, že z práce z domova bude legální právo zaměstnance, vytváří se velká očekávání, že by mělo být možné vše udělat vzdáleně.

  V souladu s tím budeme také muset vyvinout uživatelsky přívětivá rozhraní a protokoly kybernetické bezpečnosti, které dokážou držet krok s tímto rostoucím spoléháním na digitální komunikaci.

   

   

  -bb-

  Zdroj: CFO.com - americký server pro finanční manažery
  Zobrazit přehled článků ze zdroje CFO.com