McKinsey Study: When will the pandemic end? (2/2)

Studie McKinsey: Kdy nastane konec pandemie? (2/2)

The first part of the article presented the conclusions of an analytical study by experts from one of the world's leading consulting companies, McKinsey. The focus was mainly on the analysis of the epidemiological endpoint.

This continuation focuses on the second possible scenario: transition to a normal state.

Transition to normal

This second endpoint of the pandemic may be reached before the epidemiological endpoint. McKinsey analysts estimate the most likely time for this to occur is the first or second quarter of 2021 in the United States and other advanced economies. Reduced mortality will be a key factor.

Society has become accustomed to monitoring the number of cases infected with COVID-19. However, this number depends mainly on the fact that people die from the disease and those who survive it may have long-term health consequences after infection. This is an area of ​​scientific uncertainty, but there are concerns that some recovered patients will face long-term effects.

Most countries have made significant progress in reducing COVID-19-related deaths and hospitalisation cases. Some are close to eliminating excessive mortality. These results have generally been achieved through a combination of moderately effective interventions rather than a single "big bang".

The transition to the next normal, in whatever form, will take place gradually, when people are confident they can do what they used to do without endangering themselves or others. Gaining this trust will require continuing to reduce mortality and complications, as well as further scientific studies on the long-term health consequences for recovered patients. Once confidence is restored and people are again filling restaurants, theatres and sports venues, they will also fly overseas (except to the most risky countries) and receive routine medical care as before the pandemic.

The timing of such a transition will depend on progress towards widespread immunity and the effectiveness of the country's public health response. The transitions will be gradual. In some localities, they have already begun and in most countries they could have made good progress by the first or second quarter of 2021. Due to the interconnected nature of the global economy, the time schedules of individual countries are not completely independent of one another.

Achieving this will require significant progress on the epidemiological endpoint, including an effective vaccine that will be approved by an emergency authorisation in the fourth quarter of 2020 or the first quarter of 2021, followed by the smooth introduction and acceptance of high-risk populations. Favourable findings on innate immunity and cross-immunity would help speed up timelines. Five other criteria will also contribute to the transition to the form of normality, the more of which are achieved, the faster the milestone is likely to be reached.

 • continuing improvement of governments in the application of public health interventions (such as testing and tracing) that do not significantly restrict economic and social activities
 • compliance with public health measures until herd immunity has been achieved
 • accurate, widely available and fast testing
 • continued advances in the therapeutics and clinical treatment of COVID-19 to reduce the mortality rate from infection: significant progress has already been made through a combination of effective drugs such as dexamethasone and remdesivir and changes in clinical management
 • public confidence that there are no significant long-term health consequences for those who have recovered from the disease

Reduce COVID-19-related mortality might be achieved through many factors simultaneously

The epidemiological and normal end of the COVID-19 pandemic are important. The transition to the next normal will mark an important social and economic milestone, and the population's immunity will again be the definitive end of the pandemic.

Although the transition to normal may be achieved earlier in the United States, it appears that the epidemiological endpoint is most likely to be reached in the second half of 2021. Other advanced economies are likely to move along similar timelines.

 

-bb-

  Studie McKinsey: Kdy nastane konec pandemie? (2/2)

  prvním díle článku jsme vám přiblížili závěry analytické studie expertů jedné z předních světových konzultačních společností McKinsey. Věnovali jsme se především analýze epidemiologického koncového bodu.

  V pokračování studie se budeme věnovat druhému možnému scénáři – přechodu do stavu normálu.

  Přechod do normálu

  Tohoto druhého konečného bodu pandemie lze dosáhnout dříve než epidemiologického koncového bodu. Analytici McKinsey odhadují, že nejpravděpodobnější dobou, kdy k tomu dojde, je první nebo druhé čtvrtletí roku 2021 ve Spojených státech a dalších vyspělých ekonomikách. Klíčovým faktorem bude snížená úmrtnost.

  Společnost si zvykla na sledování počtu případů nakažených COVID-19. Na počtu případů však záleží především proto, že lidé na tuto nemoc umírají a protože ti, kteří ji přežijí, mohou mít po infekci dlouhodobé zdravotní následky. Jde o oblast vědecké nejistoty, ale existují obavy, že někteří uzdravení pacienti budou čelit dlouhodobým účinkům.

  Většina zemí dosáhla významného pokroku při snižování počtu úmrtí a hospitalizací souvisejících s COVID-19. Některé se blíží eliminaci nadměrné úmrtnosti. Těchto výsledků bylo obecně dosaženo spíše kombinací středně účinných intervencí než jediným „velkým třeskem“.

  Přechod k dalšímu normálu, ať už bude mít jakoukoli formu, nastane postupně, až si lidé budou jistí, že mohou dělat to, co dělali, aniž by ohrozili sebe nebo ostatní. Získání této důvěry bude vyžadovat pokračování snižování úmrtnosti a komplikací, jakož i další vědecké studie týkající se dlouhodobých zdravotních důsledků pro uzdravené pacienty. Jakmile se obnoví důvěra a lidé znovu naplní restaurace, divadla, sportoviště, budou létat do zámoří (s výjimkou nejrizikovějších zemí) a dostávat běžnou lékařskou péči jako před pandemií.

  Načasování takového přechodu bude záviset na pokroku směrem k plošné imunitě a na účinnosti reakce veřejného zdraví dané země. Přechody budou postupné. V některých lokalitách již začaly a ve většině zemí by mohly dobře pokročit do prvního nebo druhého čtvrtletí roku 2021. Vzhledem k vzájemné provázanosti globální ekonomiky nejsou časové harmonogramy jednotlivých zemí na sobě zcela nezávislé.

  Abychom toho dosáhli, budeme muset zaznamenat výrazný pokrok v epidemiologickém koncovém bodě, včetně účinné vakcíny, která bude ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 nebo v prvním čtvrtletí roku 2021 schválena autorizací pro nouzové použití, po níž bude následovat hladké zavedení a přijetí vysoce rizikovým populace. Příznivá zjištění o přirozené imunitě a zkřížené imunitě by pomohla urychlit časové osy. K přechodu na formu normality přispěje také pět dalších kritérií – čím více z nich bude dosaženo, tím rychleji bude pravděpodobně dosaženo milníku:

  • pokračující zlepšování vlád v aplikaci intervencí v oblasti veřejného zdraví (jako jsou testy a trasování), které významně neomezují ekonomické a sociální aktivity,
  • dodržování opatření v oblasti veřejného zdraví, dokud nedosáhneme plošné imunity,
  • přesné, široce dostupné a rychlé testování,
  • pokračující pokroky v terapeutikách a klinické léčbě COVID-19, které vedou ke snížení poměru úmrtnosti na infekci – podstatného pokroku již bylo dosaženo prostřednictvím kombinace účinných léků, jako je dexamethason a remdesivir, a změn v klinickém řízení,
  • důvěra veřejnosti, že pro ty, kteří se zotavili z nemoci, neexistují významné dlouhodobé zdravotní důsledky.

  Reduce COVID-19-related mortality might be achieved through many factors simultaneously

  Epidemiologický i normální konec pandemie COVID-19 jsou důležité. Přechod na další normál bude znamenat důležitý sociální a ekonomický milník a imunita populace bude zase definitivním koncem pandemie.

  Ve Spojených státech lze sice přechodu k normálu dosáhnout dříve, zdá se však, že epidemiologického koncového bodu bude s největší pravděpodobností dosaženo ve druhé polovině roku 2021. Ostatní vyspělé ekonomiky se budou pravděpodobně pohybovat v podobných časových harmonogramech.

   

   

   

  -bb-

  Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
  Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company