Study: If you want to encourage creativity, try playing video games

Studie: Chcete podpořit kreativitu? Zkuste hrát videohry

Video games that promote creative freedom can increase a person's creativity under certain conditions. An experimental study conducted by researchers from the University of Iowa compared the effect of playing Minecraft with and without instructions. Those who had the freedom to play Minecraft without precise instructions were the most creative ...

Minecraft is like a virtual world of Lego. The game, which has already sold more than 100 million copies globally, allows players to create their own unique worlds. Participants in the study were randomly assigned to two groups, the first of which received precise instructions on what to build in the virtual world, while the second had a choice.

"It's not just that Minecraft alone can boost creativity. The possibility of free choice also seems to be important," said Douglas Gentile, a professor of psychology at the university, in response to the study's findings.

After 40 minutes of playing, 352 participants completed several creative tasks. To measure creative performance, participants in the first group were asked to create a creature that would resemble nothing on Earth. In short: the less the creature resembled a human, the more points the participant gained in the end. Surprisingly, those who were instructed to be creative in Minecraft were the least creative in the results.

Jorge Blanco-Herrera, lead author of the study and a former master's student in psychology at the university, outlined possible reasons why the instructed Minecraft group scored lower. He concluded that the instructions could have affected the motivation of the subjects to play. The demand for creativity had, in fact, limited the possibilities of "playing", which led to a less creative experience.

Games teach creativity similar to aggression

Video games can have both harmful and beneficial effects. Gentile's previous research has shown that the amount, content and context of video games affect what players learn through repetitive experiences. While most of Gentile's research has focused on aggression or prosocial behaviour, he suggests the same applies for creativity.

Most video games encourage players to practice a certain level of creativity. For example, they can create a character and a story to play roles or be rewarded for creative strategies in competing games. Researchers say even action "shooters" can potentially inspire creativity as players think about strategy and seek advantages in combat.

"Our results are similar to other game research in that you improve in what you practice, but how you practice may matter as well," Gentile explained.

 

-bb-

  Studie: Chcete podpořit kreativitu? Zkuste hrát videohry

  Videohry, které podporují tvůrčí svobodu, mohou za určitých podmínek zvýšit kreativitu. Experimentální studii zrealizovali výzkumníci z univerzity v Iově. Ve své výzkumu porovnávali účinek hraní hry Minecraft podle instrukcí a bez nich. Ti, kteří měli volnost hrát Minecraft bez přesných pokynů, byli nejkreativnější...

  Minecraft je jako virtuální svět Lego. Hra, která se už globálně prodala ve více než 100 milionech kopií, umožňuje hráčům vytvářet vlastní jedinečné světy. V rámci studie byli účastníci náhodně přiřazení do dvou skupiny – první dostávala přesné instrukce, co má ve virtuálním světě postavit, druhá měla možnost vlastní volby.

  „Nejde jen o to, že samotná hra Minecraft může podpořit kreativitu. Zdá se, že možnost svobodné volby, je také důležitá,“ uvedl v reakci na závěry studie Douglas Gentile, profesor psychologie na univerzitě.

  Po 40 minutách hraní splnilo 352 účastníků několik kreativních úkolů. Pro změření tvůrčího výkonu byli účastníci první skupiny požádáni, aby vytvořili stvoření, které se nebude podobat ničemu na Zemi. Ve zkratce: čím méně se stvoření podobalo člověku, tím více bodů účastník v závěru získal. Překvapivě ti, kterým bylo při hře Minecraft přikázáno být kreativní, byli ve výsledků kreativní ze všech nejméně.

  Jorge Blanco-Herrera, hlavní autor studie a bývalý magisterský student psychologie na univerzitě, nastínil možné důvody, proč instruovaná skupina Minecraft získala nižší skóre. Dospěl k závěru, že pokyny mohly změnit motivaci subjektů ke hře. Požadavek na kreativitu ve skutečnosti omezil možnosti při „hraní si“, což vedlo k méně kreativnímu zážitku.

  Hry učí kreativitu podobnou agresi

  Videohry mohou mít škodlivé i prospěšné účinky. Gentileův dřívější výzkum ukázal, že množství, obsah a kontext videoher ovlivňují to, co se hráči učí opakovanými zkušenostmi. Zatímco většina Gentileho výzkumu se zaměřila na agresi nebo prosociální chování, říká, že to samé platí pro kreativitu.

  Většina videoher povzbuzuje hráče, aby procvičovali určitou úroveň kreativity. Například mohou vytvořit postavu a příběh pro hraní rolí nebo být odměněni za kreativní strategie v konkurenčních hrách. Vědci tvrdí, že i akční „střílečky“ mohou potenciálně inspirovat ke kreativitě, protože hráči přemýšlejí o strategii a hledají výhody v boji.

  "Naše výsledky jsou podobné jako u jiných herních výzkumů tím, že se zlepšujete v tom, co cvičíte, ale na tom, jak cvičíte, může záležet stejně," uvedl Gentile.

   

  -bb-

  Zdroj: Science Daily - americký internetový magazín věnovaný vědě, technologiím a medicíně.
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Science Daily