A few tips on strengthening staff morale during a pandemic

Pár tipů, jak posílit morálku vašich lidí během pandemie

This may be a triviality that seems completely obvious to you but this is not always the case. Be inspired by a few tips.

Refreshments during the day

If you work in virtual teams or seldom meet in the office, it is good to strengthen mutual relations even informally during a busy working day. A morning delivery of, for example, coffee and cake to people working from home, or boxes of fresh fruit to the office will encourage staff to work together and relieve some of the pressure they have had to deal with lately.

Keep moving

When we slow down, our energy levels drop; we relax and deprive ourselves of much-needed endorphins that help us feel good. Therefore, encourage staff regularly to leave their computer and move around as much as possible. You can also do this in the form of a team challenge, where employees share the activities they do during the break.

We are all in this together

Transparency and communication of the company's vision and goals until 2021 are key. Morale will be strengthened if employees see how their actions can contribute to the bigger picture. Listen to employees because then they will see their opinions do matter. Furthermore, to make people feel valued, it is important you take the time to show appreciation, call them by name and thank them personally. Encourage teams also to inform you about any successes of their co-workers.

Get advice from the team

Invite teams to share their ideas for morale-raising activities. From book clubs to various quizzes, online games or informal virtual meetings over a beer: you may be surprised at how creative your employees can be if they involve their own interests.

Define working hours

Introduce regular work breaks or a shortened work week that will allow employees to escape from work mentally and focus on their needs and interests. You will see how this approach is reflected in productivity.

Be personal

Reward the team occasionally with various personal gifts or packages. It need not be anything expensive; think more about their effectiveness. For example, a new pair of Bluetooth headsets for employees to increase efficiency in working from home could really come in handy.

Offer support

Offer employees a confidential place or a person to turn to if they have certain problems. For instance, provide a corporate psychologist and communicate this possibility to staff so they are not afraid to use it.


-bb-

  Pár tipů, jak posílit morálku vašich lidí během pandemie

  Může to být naprostá drobnost, která vám může připadat jako samozřejmá. Ne vždy tomu tak skutečně je. Inspirujte se pár tipy.

  Občerstvení během dne

  Pokud pracujeme ve virtuálních týmech, anebo se omezeně setkáváme v kanceláři, je skvělé vzájemné vztahy utužit i neformálně během nabitého pracovního dne. Ranní dovážka například kávy s dortem na home office, anebo bedýnky s čerstvým ovocem do kanceláře povzbudí vaše lidi ke společné práci a odbourají tlak, se kterým se v poslední době musí potýkat. 

  Pohybujte se

  Když zpomalíme, naše energetické hladiny poklesnou, uvolníme se a připravíme se o tolik potřebné endorfiny, které nám pomáhají cítit se dobře. Povzbuzujte proto své lidi, aby průběžně vstávali od počítače a hýbali se, jak je to možné. Můžete to pojmout i formou týmové výzvy, kdy se zaměstnanci podělí o aktivity, které během pauzy dělají.

  Jsme v tom všichni společně

  Transparentnost a komunikace vize a cílů společnosti do roku 2021 jsou klíčové. Morálka bude posílena, pokud zaměstnanci uvidí, jak mohou jejich činy přispět k širšímu obrazu. Naslouchejte zaměstnancům, protože pak uvidí, že na jejich názorech záleží. Navíc, aby se cítili vážení, je důležité věnovat čas tomu, abyste projevili své uznání, nazývali je jmény a osobně jim děkovali. Povzbuďte také své týmy, aby vás informovaly o úspěších jejich spolupracovníků.

  Nechte si od týmu poradit

  Vyzvěte týmy, aby sdílely své nápady na aktivity zvyšující morálku. Od knižních klubů přes různé kvízy, online hry nebo neformální virtuální setkání nad pivem – možná budete sami překvapeni, jak kreativní vaši lidé umí být, pokud zapojí své zájmy.

  Vymezte pracovní čas

  Zaveďte pravidelné pracovní přestávky nebo zkrácený pracovní týden, který umožní zaměstnancům oprostit se mentálně od práce a věnovat se svým potřebám a zájmům. Uvidíte, jak se tento přístup ve výsledku odrazí na produktivitě.

  Buďte osobní

  Odměňujte čas od času váš tým různými osobními dárky nebo balíčky. Nemusí se jednat o nic drahého, spíše dbejte na jejich účelnost. Tak například nový pár Bluetooth sluchátek pro efektivnější práci z domova může zaměstnanci skutečně přijít vhod.

  Nabídněte podporu

  Nabídněte zaměstnancům důvěrné místo nebo osobu, na kterou se mohou obrátit, pokud se potýkají s určitými problémy. Poskytněte například firemního psychologa a komunikujte tuto možnost mezi svými lidmi, aby se nebáli ji využít.

                                                                                             

   

  -bb-

  Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today