No, you really weren't better off before. Overcome your biased view of a better past

Ne, vážně jste se předtím neměli lépe. Překonejte vaši zaujatost lepší minulostí

Sometimes we can get stuck if we imagine everything was much better and easier in the past. This is one of the tricks our mind plays on us, especially when we feel vulnerable or overwhelmed by some current unpleasant situation.

In fact, it is seldom the case that the past was "objectively" better. Psychologists refer to this misconception as rosy retrospection, which is a well-studied cognitive bias. It appears because, when reflecting on the past, we are more likely to think about people, events, places and things in the abstract. This means we are more likely to focus on positive generality than harsh and sometimes cruel details.

One example: If you reminisce about a family vacation five years ago, say, you will probably recall the pleasant conversations you had, good food and great family photos. You are less likely to remember sleeping in an uncomfortable bed, or bad weather on a trip to a nearby island.

Negative details about past events gradually leave our memory, while positive aspects of past experiences remain. This is good because it keeps our current mood positive. If the mind did not fulfil this function, we would be much less likely to go on the same vacation next year.

In fact, people who remember negative experiences more are likely to suffer from mood disorders, such as depression. In other words, rosy retrospection is a cognitive distortion that serves an important purpose.

On the other hand, cognitive bias can lead to failures of proper decision making. This is one of the reasons why, for example, we repeatedly enter into problematic relationships. The longer it has been since we experienced the negative effects of a previous bad relationship, the more likely we are to let good memories outweigh bad ones and perhaps forgive unforgivable behaviour.

It is always a good idea to approach nostalgic feelings with a healthy degree of scepticism. Many years of psychological research generally suggest that our best days are ahead of us, not in the past. For instance, one study looks at the trajectory of people's optimism over time. Researchers found that optimism was lowest among humans in the 1920s, then rose gradually in the 1930s and 1940s, peaked in the 1950s, and then gradually declined. Another study found that life satisfaction in Anglo-Saxon countries tended to improve with age.

In other words, there is good evidence that your happiest days are yet to come, even though you may feel miserable right now and things are not going how you want. Don't avoid thoughts of the past but do take your memories and feelings with a grain of salt. Don't use the past as an excuse to be unhappy in the present.


-bb-

  Ne, vážně jste se předtím neměli lépe. Překonejte vaši zaujatost lepší minulostí

  Někdy se zasekneme, když si myslíme, že v minulosti bylo všechno mnohem lepší a jednodušší. Je to jeden z triků, které na nás naše mysl hraje, zvláště když se cítíme zranitelní nebo ohromeni nějakou aktuální nepříjemnou situací.

  Málokdy však skutečně platí, že minulost byla „objektivně“ lepší. Psychologové označují tento chybný vzor myšlení jako růžovou retrospekci. Je to dobře prostudovaná kognitivní zaujatost. Objevuje se z důvodu, že když přemýšlíme o minulosti, je pravděpodobnější, že budeme o lidech, událostech, místech a věcech uvažovat abstraktně. A když přemýšlíme o věcech abstraktně, je pravděpodobnější, že se zaměříme na pozitivní obecnost než na drsné a někdy kruté detaily.

  Příklad: Pokud si vzpomínáte na rodinnou dovolenou třeba před pěti lety, pravděpodobně si budete pamatovat příjemné rozhovory, které jste vedli, dobré jídlo, a skvělé rodinné fotografie. Pravděpodobně si nebudete pamatovat, jak nepohodlné bylo spaní posteli nebo na špatné počasí během výletu na blízký ostrov.

  Negativní detaily o minulých událostech v průběhu času odcházejí z naší paměti, zatímco pozitivní aspekty našich minulých zkušeností zůstávají. Je dobré, že k tomu dochází, protože nás to udržuje v pozitivním aktuálním rozpoložení. Pokud by naše mysl neplnila tuto funkci, bylo by mnohem méně pravděpodobné, že příští rok pojedeme na stejnou dovolenou.

  Ve skutečnosti lidé, kteří si více pamatují negativní zkušenosti, pravděpodobně trpí na poruchy nálady, jako je deprese. Jinými slovy, růžová retrospekce je kognitivní zkreslení, které slouží důležitému účelu.

  Na druhou stranu, kognitivní zkreslení může vést k výpadkům řádného rozhodování. Je to například jeden z důvodů, proč opakovaně vstupujeme do problematických vztahů. Čím déle to je od doby, kdy jsme zažili negativní dopady předchozího špatného vztahu, tím větší je pravděpodobnost, že necháme dobré vzpomínky převážit ty špatné a možná odpustíme neodpustitelné chování.

  Vždy je dobrý nápad přistupovat k našim nostalgickým pocitům se zdravou mírou skepticismu. Dlouholetý psychologický výzkum obecně naznačuje, že naše nejlepší dny jsou před námi, ne v minulosti. Jedna ze studií například sledovala trajektorii optimismu lidí v průběhu času. Vědci zjistili, že optimismus byl nejnižší u lidí ve dvacátých letech, poté rostl postupně ve třicátých a čtyřicátých letech, vrcholil v padesátých letech a poté postupně klesal. Další studie zase zjistila, že spokojenost se životem v anglosaských zemích má tendenci se s věkem zlepšovat.

  Jinými slovy, existují dobré důkazy o tom, že vaše nejšťastnější dny ještě přijdou, i když máte třeba právě nyní pocit, že je vám mizerně a věci se nedaří podle vašich představ. Nevyhýbejte se myšlenkám na minulost, ale vezměte vaše vzpomínky a pocity s rezervou. Nepoužívejte minulost jako záminku k tomu, abyste byli v současnosti nešťastní.

   

   

  -bb-

  Zdroj: Psychology Today - americký portál a komunita odborníků z oblasti psychologie
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Psychology Today