Where to start when you want to create your own website (2/5)

Kde začít, když si chcete vytvořit vlastní webovou stránku? (2/5)

Creating a website for yourself or your start-up business involves a number of steps. Here we offer a series of articles containing quick tips and questions that will help you with planning, launching, and preparing content for your website guaranteed to interest visitors.

This second part will focus on the technical aspects of creating a website.

Creating a website

Setting up a website requires a number of partial steps. You need to know whether you can implement these yourself or will need expert help. If you've never set up a website before, here are some tips:

Register a domain name. Give your site a unique name which is easy to remember. Register the domain yourself; don't leave it to a developer. This site introduces you and your company. You must own it and be the person listed as registrant, administrator and billing contact.
Decide how to create your site. Will you do it yourself or hire someone?
Select a web hosting service.
• Have the web hosting company set up a domain with the web host.
Set up (or have someone else set up) WordPress or some other content management system (CMS) that allows you to make minor changes and add pages on your own without a knowledge of HTML.
Decide what to put on the site. What information and graphics will engage visitors and get them to take the action you want.
Plan your website architecture (in other words, how people will find the information or products they want on the website).
Design a website or select a ready-made template.
Write web content and product descriptions for the web.
Create original graphics or photos, or use other available resources to purchase licenses.
Think about appropriate call-to-action suggestions for parts of your site and content to get visitors to take action.
Adjust and crop photos to the correct size for use on your site.
Make sure your site is well optimised for search engines (SEO).
Create a shopping cart that allows visitors to shop intuitively (If the main purpose of the site is sales, the entire site can be set up on an external shopping platform, such as Shopify.)
Consider using PPC or other online advertising to drive website traffic.
Maintain the site on an ongoing basis.

If you find you lack the skills, time or patience to create a small business website yourself, you need to hire a professional to help you. No matter who you hire, you will still have to get involved in the project.

The third part in the series will look at preparing website content.


-bb-

  Kde začít, když si chcete vytvořit vlastní webovou stránku? (2/5)

  Vytvoření webové stránky pro vás nebo vaši začínající firmu zahrnuje řadu kroků. Připravili jsme seriál plný rychlých tipů a otázek, které vám pomohou s plánováním, spuštěním i přípravou obsahu pro váš web, který návštěvníky zaujme.

  V tomto díle se zaměříme na technické aspekty zakládání webových stránek.

  Založení webových stránek

  Založení webu vyžaduje řadu dílčích kroků, u kterých je třeba si uvědomit, zda je zvládnete sami zrealizovat, nebo budete potřebovat pomoc odborníka. Pokud jste web ještě nikdy nezřizovali, zde je pár tipů:

  • Zaregistrujte si doménové jméno. Dejte vašemu webu unikátní a dobře zapamatovatelné jméno. Registrujte si doménu sami. Nenechte to na vývojáři. Tato stránka představuje vás a vaši společnost. Vy ji musíte vlastnit a být osobou uvedenou jako žadatel o registraci, správce a fakturační kontakt.
  • Rozhodněte se, jak web vytvoříte. Uděláte to sami, nebo si někoho najmete?
  • Vyberte webhostingovou službu.
  • Nechte webhostingovou společnost nastavit doménu u webového hostitele.
  • Nastavte (nebo nechte někoho nastavit) WordPress nebo nějaký jiný systém pro správu obsahu (CMS), který vám umožní provádět drobné změny a přidávat stránky samostatně bez znalosti HTML.
  • Rozhodněte se, co na web umístíte. Jaké informace a grafika zaujmou návštěvníky a přimějí je, aby podnikli akci, kterou chcete.
  • Naplánujte si architekturu webu (jinými slovy, jak lidé najdou informace nebo produkty, které na webu chtějí najít).
  • Vypracujte design webových stránek nebo vyberte připravenou šablonu.
  • Napište obsah pro web a popisy produktů pro web.
  • Vytvořte originální grafiky nebo fotografie, případně využijte další dostupné zdroje a zakupte licence.
  • Zamyslete se nad vhodnými call-to-action podněty pro dílčí části vašeho webu a obsahu, abyste přiměli návštěvníky k akci.
  • Upravte a ořízněte fotografie na správnou velikost pro použití na vašem webu.
  • Ujistěte se, že je váš web dobře optimalizovaný pro vyhledávače (SEO).
  • Vytvořte nákupní košík, který umožní návštěvníkům intuitivně nakupovat (Pokud je hlavním účelem webu prodej, celý web může být nastaven na externí nákupní platformě, jako je např. Shopify.)
  • Zvažte použití PPC nebo jiné online reklamy, abyste docílili návštěvnosti webu.
  • Průběžně web udržujte.

  Pokud zjistíte, že nemáte dovednosti, čas ani trpělivost na to, abyste si mohli sami vytvořit web pro malé firmy, musíte si najmout profesionála, který vám pomůže. Bez ohledu na to, koho najmete, do projektu se budete stále muset tak jako zapojit.

   

  V dalším díle se podíváme na přípravu obsahu pro váš web.

   

   

  -bb-

  Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How