How should a team manager react to artificial intelligence?

Jak se jako týmový manažer postavit k umělé inteligenci?

There is no escape from artificial intelligence, often abbreviated as AI. Although it has been with us for decades, AI is now becoming widely understood and used by people and professionals who until recently knew nothing about it. There is no point in resisting AI, so the question is: how should you approach it as a team leader?

Get to know the tools of AI

According to Entrepreneur.com, the first thing to do is to familiarise yourself with the possibilities AI actually offers. In addition to the notoriously popular ChatGPT, there are a number of tools in the fields of communication, graphics or programming that focus on a narrower area of work activity and might be a great asset to your team.

Find out how your team can harness the potential of AI

Do your research and ascertain what tools your team can use and what processes each AI tool could help your team with. AI is often able to help in particular with routine tasks and automation.

Set certain rules

In addition to being a great help, artificial intelligence naturally also brings with it certain risks. These relate to the protection of personal data and sensitive data, or the absence of the human factor in solving more creative problems. It is therefore essential your team establish certain rules and limits on how to use AI at work.

Introduce changes gradually

If you do decide to incorporate AI into your team's activities, make any changes slowly and gradually. Avoid completely flipping the way your team works from one day to the next.

 

-mm-

  Jak se jako týmový manažer postavit k umělé inteligenci?

  Umělé inteligenci, v angličtině známé pod zkratkou „AI“, už není úniku. I když je tu s námi již desítky let, nyní se dostává do širokého povědomí a využívají jí i lidé a pracovníci, kteří o ní ještě donedávna nic nevěděli. Umělé inteligenci nemá cenu vzdorovat. Otázka tedy zní – jak se k ní postavit coby týmový vedoucí?

  Seznamte se s nástroji umělé inteligence

  Podle Entrepreneur.com je v prvé řadě nutné se seznámit s tím, jaké možnosti vlastně umělá inteligence nabízí. Kromě notoricky populárního ChatGPT existuje celá řada nástrojů v oblasti komunikace, grafiky nebo programování, které jsou zaměřené na užší oblast pracovní činnosti a mohou být pro váš tým velkým přínosem.

  Zjistěte, jak může váš tým využít potenciál AI

  Udělejte si rešerši a zjistěte, jaké nástroje může váš tým využívat a v jakých procesech by mohly jednotlivé nástroje AI vašemu týmu pomoci. Umělá inteligence je často schopná pomoct především s rutinními úkoly a automatizací.

  Nastavte určitá pravidla

  Umělá inteligence nabízí kromě velké pomoci samozřejmě i určitá rizika. Ta se týkají ochrany osobních údajů a citlivých dat nebo absence lidského faktoru při řešení kreativnějších problémů. Je proto nutné, abyste si v týmu nastavili určitá pravidla a limity, jak umělou inteligenci při práci používat.

  Zavádějte změny postupně

  Jestliže se rozhodnete prvky umělé inteligence zapojit do činností ve vašem týmu, dělejte veškeré změny pomalu a postupně. Vyhněte se tomu, abyste ze dne na den zcela překlopili způsob, jakým váš tým pracuje.

   

  -mm-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com