Four original tips on building a successful personal brand on LinkedIn

Čtyři neotřelé tipy, jak vybudovat úspěšnou osobní značku na LinkedIn

The professional network LinkedIn has come up with a number of innovations in recent years that make its content even more interactive than before. Do not fall behind and build a strong personal brand on the network with these four fresh tips.

These tips were published by Entrepreneur.com.

LinkedIn polls

For some time now it has been possible to set up a poll on LinkedIn. Simply select the "Create a poll" option when creating a new post. Polling on any topic relating to your work or interests is a very attractive and effective way to engage your network, enable people to debate, learn something new in your field and also gain valuable data for future work or promotional activity.

Video

Of course, video has been possible on LinkedIn for years. However, even though this format is extremely popular with users and can engage anyone, it is still surprisingly underused. Even plain text repurposed with a simple video programme often has more impact than a traditional written post.

LinkedIn events

Similar to Facebook, events can be organised on LinkedIn. These can be physical, virtual or just purely informative. Likewise, they can be audio-only or completely external. As the host, you can invite speakers and attendees to the event. So if you are promoting an event you yourself are organising, be sure to take advantage of the opportunity to create a LinkedIn event.

Be active

The general advice for building a strong personal brand is to be proactive. Comment on relevant posts, tag contacts in your posts and bring up interesting and ideally somewhat controversial topics. If you are just a passive part of your network of contacts, you will never be seen as much of an authority in your field.
-mm-

  Čtyři neotřelé tipy, jak vybudovat úspěšnou osobní značku na LinkedIn

  Profesní síť LinkedIn přišla během posledních let s celou řadou novinek, díky kterým je její obsah ještě interaktivnějš než dříve. Nezaspěte dobu a vybudujte si silnou osobní značku na této síti pomocí následujících čtyř neotřelých tipů.

  Tyto tipy uveřejnila webová stránka Entrepreneur.com.

  Hlasování na LinkedIn

  Už je to nějakou dobu, co na LinkedIn můžete zorganizovat hlasování (v angličtině „LinkedIn poll“). Stačí při tvorbě nového příspěvku zvolit možnost „Vytvořit hlasování“. Hlasování na jakékoliv téma, které se týká vaší práce či vašich zájmů, je velmi atraktivní a efektivní způsob, jak angažovat vaší síť, umožnit lidem debatovat, dozvědět se něco nového ze svého oboru a také získat cenná data pro další práci nebo propagační činnost.

  Video

  Video je samozřejmě možné na LinkedIn vkládat už celé roky. I přestože je však videoformát nesmírně oblíbený u uživatelů a dovede kohokoliv zaujmout, stále se využívá až překvapivě málo. I běžný text přepracovaný pomocí jednoduchého programu to videografiky má často větší dopad, než tradiční psaný příspěvek.

  LinkedIn události

  Podobně jako na Facebooku lze i na LinkedIn organizovat akce. Ty mohou být fyzické, virtuální nebo jen čistě informativní. Stejně tak mohou mít třeba i jen audio podobu nebo být zcela externí. Na tuto událost můžete jako hostitel pozvat řečníky i účastníky. Pokud tedy propagujete nějakou vám organizovanou událost, určitě možnosti vytvoření LinkedIn události využijte.

  Buďte aktivní

  Obecná rada při budování silné osobní značky pak zní: buďte aktivní. Komentujte relevantní příspěvky, označujte své kontakty ve svých příspěvcích a otevírejte zajímavá a ideálně i trochu kontroverzní témata. Pokud budete jen pasivní součástí své sítě kontaktů, nikdy vás nebude nikdo brát jako příliš velkou autoritu v dané oblasti.

   

   

  -mm-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com
  Štítky: Sociální sítě