10 surprising recommendations on how to use LinkedIn

10 překvapivých rad, jak používat LinkedIn

There are already more than 650,000 users of the LinkedIn professional social network in the Czech Republic. Most of them are managers and professionals like you. You have probably already mastered the basics, including creating a profile, building a network of contacts and actively participating in discussion groups. Today, we will focus on some lesser-known tips on how to transform your LinkedIn profile into the strongest possible personal brand building tool.

This article is based on the article entitled 22 LinkedIn Secrets LinkedIn Will Not Tell You, originally published by personal brand building expert William Arruda on Forbes.com. We chose 10 tips that may seem illogical at first glance, but can help you reach maximum results using minimum effort.

1. Do not share all your profile updates

When you update multiple items in your profile at once, turn off the function notifying all your contacts of the changes. You should share only a major change (new job, new skill, etc.) publicly. There is no need to bother all the people in your network with everything you edit.

2. Ask people to endorse only your best skills

First of all, consider what skills are crucial to you and should be endorsed by others. Your profile should clearly show that others appreciate these specific skills (Endorsements). If someone endorses a skill that is not important to you, do not hesitate to refuse or delete the recommendation. You yourself should endorse only the skills of others you really know are excellent. Keep in mind that the endorsements you give to others say a lot about yourself.

3. Feel free to use old content

If you have a compelling content you created some time ago, do not worry about using it again. It will strengthen your brand and its consistency. The same content can be also used in various ways. Articles originally published on your blog can, for example, be softly modified and gradually republished on social networks in the form of activity updates or articles embedded directly into your profile.

4. Join groups even outside your field

Do not limit yourself to discussion groups only from field you work or do business in. Choose according to your interests and other parts of your identity too. This will give you access to more potentially important people. You should, however, always choose active groups with many members.

5. Accept invitations from strangers

In this case, William Arruda uncompromisingly breaks with the LinkedIn official rules that allow users to only connect with people they actually know. "That helps sell Premium, but it doesn’t help you get found," says Arruda.

6. Involve misspellings of your name

People may not know exactly how to write your name or that you have a new name. Therefore, you should include common misspellings of your name or the information that you have changed your name in your profile's summary. William Arruda's profile, for example, includes: "AKA/Common misspellings: Bill Arruda, Will Arruda, William Arud, Will Arud". The search engine will then find him even if people do not know the exact spelling of his name.

7. Change the order of individual parts of your profile

LinkedIn allows you to move individual parts, but most people do not do it. That is why almost all profiles start with a summary, followed by experience and education history. Try to think more and assemble the parts of your profile so that the most important information is on the top. This will definitely differentiate you from the others.

8. Your LinkedIn profile is not a resume

Create it as if you were holding a conversation with other people. Involve your personality by showing your values and interests. You can, for example, write what you enjoy doing outside work in the profile's summary.

9. Do not look to the right

You should only use a professional photo for your profile. This applies both to its resolution and sharpness as well as to the composition. Your head and eyes should be directed either straight ahead or slightly to the left toward the content you are sharing. Your head turned to the right sends the signal that you are turning away and therefore do not believe in the content of the page.

10. Collect connections

Commit to bringing together at least 500 connections. Not only will this expand your target audience, you will also achieve a psychological boundary with a strong influence on the people who see you.

Do you use any of the above-mentioned techniques? What do you think about the tips?

-Kk-

  10 překvapivých rad, jak používat LinkedIn

  Profesní sociální síť LinkedIn má v tuto chvíli více než 650 tisíc uživatelů z České republiky. Většinu z nich tvoří manažeři a profesionálové, tudíž právě vy. Pravděpodobně jste již zvládli základy, mezi které patří vytvoření profilu, budování sítě kontaktů a aktivní účast v diskusních skupinách. Dnes se proto zaměříme na méně známé rady, jak proměnit váš profil na LinkedInu v co možná nejsilnější nástroj budování osobní značky.

  Vycházíme z článku s názvem 22 LinkedIn Secrets LinkedIn Won't Tell You, který publikoval odborník na budování osobní značky William Arruda na serveru Forbes.com. Vybrali jsme pro vás rady, které mohou na první pohled vypadat nelogicky, dokáží vám však pomoci k maximálním výsledkům za využití minimálního úsilí.

  1. Nezveřejňujte všechny úpravy profilu

  Když aktualizujete více položek ve svém profilu najednou, vypněte funkcionalitu upozorňování vašich kontaktů na změny. Stačí, když pak zveřejníte pouze hlavní změnu (např. novou pracovní pozici, novou dovednost apod.). Není třeba obtěžovat všechny tím, co všechno zrovna editujete.

  2. Žádejte o potvrzení pouze několika svých největších dovedností

  Nejprve si ujasněte, jaké dovednosti jsou pro vás klíčové a chcete je potvrdit ostatními. Váš profil by měl jasně ukázat, že vás ostatní oceňují právě v těchto dovednostech (Endorsements). Pokud vám někdo potvrdí dovednost, která pro vás není důležitá, nezdráhejte se toto doporučení nepřijmout či smazat. Sami potvrzujte dovednosti druhých pouze pokud opravdu víte, že jsou vynikající. Mějte na paměti, že potvrzení, která dáte druhým, o vás také hodně říkají.

  3. Nebojte se používat starý obsah

  Máte-li k dispozici zajímavý obsah, který jste vytvořili již před nějakou dobou, klidně jej použijte znovu. Posílíte tím svou značku a její konzistentnost. Tentýž obsah můžete používat více různými způsoby. Články, které jste původně zveřejnili na své blogu, můžete například s mírnými obměnami postupně zveřejňovat na sociálních sítích ve formě aktualizací (activity updates) či odborných článků vložených přímo do profilu.

  4. Vstupte do skupin i mimo svůj obor

  Neomezujte se jen na skupiny z oboru, v němž pracujete nebo podnikáte. Vybírejte si i podle dalších svých zájmů a součástí své identity. Získáte tak přístup k více lidem, kteří pro vás mohou být důležití. Vybírejte si však vždy skupiny, kterou jsou hodně aktivní a mají hodně členů.

  5. Přijímejte pozvání od neznámých lidí

  Zde se William Arruda nekompromisně rozchází s oficiálními pravidly LinkedInu, které povolují pouze spojování s lidmi, které skutečně znáte. „Pomáhá to prodávat placený účet Premium, ale nepomůže vám to, abyste byli více vidět,“ vysvětluje Arruda.

  6. Počítejte se zkomoleninami svého jména

  Lidé nemusejí vědět, jak přesně se vaše jméno píše, nebo že máte nové příjmení. Doplňte proto do souhrnu (Summary) svého profilu různé tvary svého jména, s nimiž se běžně setkáváte, případně své rodné příjmení. William Arruda například má ve svém profilu: „AKA/Common misspellings: Bill Arruda, Will Arruda, William Aruda, Will Aruda“. Ve vyhledávači jej tedy najdou i ti, kteří neznají přesný tvar jeho jména.

  7. Změňte pořadí jednotlivých částí profilu

  LinkedIn umožňuje přesouvání jednotlivých částí, ale většina lidí to nevyužívá. Profily téměř všech tedy začínají souhrnem a pokračují pracovním i zkušenostmi a končí přehledem absolvovaných škol. Zkuste se zamyslet a sestavit jednotlivé části svého profilu tak, aby nejdůležitější informace byly co nejvíce nahoře. Rozhodně se tím odlišíte od ostatních.

  8. Profil není životopis

  Vytvářejte jej tak, jako byste vedli rozhovor s druhými lidmi. Vložte do něj svou osobnost tím, že ukážete své hodnoty a zájmy. V souhrnu můžete například napsat, co vás baví mimo vaši práci.

  9. Nedívejte se doprava

  Ve vašem profilu by měla být pouze profesionální fotografie. Týká se to jak rozlišení a ostrosti, tak kompozice. Váš pohled na fotografii by měl směřovat buď přímo vpřed nebo mírně doleva směrem k obsahu, který sdílíte. Hlava otočená vpravo vysílá signál, že se odvracíte, a tudíž nevěříte obsahu na dané stránce.

  10. Sbírejte spojení

  Dejte si cíl spojit se alespoň s 500 lidmi. Nejen, že tím rozšíříte své cílové publikum, ale také dosáhnete psychologické hranice, která má silný vliv na lidi, kteří na vás narazí.

  Využíváte již některou z těchto technik? Co s o nich myslíte?

  -kk-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu