Are you lost "inside the box"?

Ztrácíte se „uvnitř krabice“?

The expression "think outside the box" essentially means looking at things differently and innovatively. But if you are unable to meet even the most basic expected values in your line of business, you can hardly come up with innovations that no one else on the market has yet thought of.

In the view of Joe Calloway, author of "Be the Best at What Matters Most", if you are not able to excel in the basics and offer what is expected, no one will be interested in the potential unique values ​​of your business. In short, you will not amaze anyone because you will discourage them from the outset.

For companies and entrepreneurs, the "wow" factor is attractive, but the successful ones know it is more important to be able to fulfil promises made to a customer 100% and offer the expected quality. Joe Calloway adds that if you want constantly to innovate and improve, it should be primarily for the purpose of improving your core values ​​and the promises you offer to the market "inside the imaginary box".

Calloway goes on to say that, before thinking about how to surprise customers, it's a good idea to reflect on the mainstays of your business and see what values on a scale of 1 to 10 you are able to meet. In Calloway's view, while extraordinary one-off activities for the benefit of customers are fine, they cannot replace or bridge otherwise unfulfilled basic expectations. The customer's trust remains undermined and you can easily lose their loyalty.

Calloway therefore places great emphasis on responsibility, listening to customers, communication and working with information (not just getting feedback for its own sake). At the same time, he calls for entrepreneurs to be able to overcome their ego and not take things personally. In his opinion, managerial work and, in general, improving customer relationships is often unsung behind-the-scenes work for others, but it must be done on a daily basis for things to work out the way we initially imagined. It may not do much for one's ego but in the long run it is the thankless tasks that bring the greatest benefits.

 

How does your business stand? Do you have a clear idea of ​​fulfilling the basic values ​​and promises you gave to your customers at the start?

 

-bb-

  Ztrácíte se „uvnitř krabice“?

  Znáte z angličtiny termín „Think outside the Box“ - tedy dívat se na věci jiným pohledem, novátorsky? Pokud ale nejste schopni naplnit ani základní očekávané hodnoty ve vašem podnikání, pak jen stěží dokážete přijít s inovacemi, které nemá nikdo další na trhu.

  Joe Calloway je autorem knihy „Be the Best at What Matters Most“. Dle jeho slov, pokud nejste schopni vynikat v základech a nabídnout očekávané, pak se nikdo nebude zajímat ani o potenciální jedinečné hodnoty vašeho byznysu. Zkrátka nikoho neohromíte, protože ho odradíte už na začátku.

  Pro firmy a podnikatele je sice „wow“ faktor lákavý, ale ty úspěšné vědí, že důležitější je umět na 100 % splnit slib každému zákazníkovi a v očekávané kvalitě. Joe Calloway dodává, že pokud chcete neustále inovovat a zdokonalovat, mělo by to být primárně za účelem, abyste se zlepšili právě ve vašich základních hodnotách a příslibech, které trhu nabízíte – tedy „uvnitř pomyslného boxu“.

  Calloway dále v knize uvádí, že je dobré se zpětně ohlédnout za hlavními pilíři podnikání a ujistit se, na jaké hodnotě od 1 do 10 se vám je daří naplňovat, než začnete přemýšlet, čím vaše zákazníky překvapit. Uvádí, že ačkoliv jsou nahodilé aktivity ve prospěch zákazníků nad běžný rámec skvělé, nedokáží nahradit nebo překlenout jinak nenaplněná základní očekávání. Zákazníkova důvěra zůstává podlomena a můžete snadno ztratit jeho loajalitu.

  Autor knihy klade tudíž velký důraz na zodpovědnost, naslouchání zákazníkům, komunikaci a práci s informacemi (nejen získávání zpětné vazby pro ni samotnou). Zároveň vyzývá, abychom se v roli podnikatele dokázali vzdát svého ega a nebrali si věci osobně. Dle jeho mínění je manažerská práce a obecně práce na zlepšování vztahů se zákazníky často neopěvovanou zákulisní prací pro ostatní, která však musí být prováděna denně, aby věci fungovaly tak, jak jsme si na začátku vysnili. Možná to podporu egu neposkytne, ale je to nejvděčnější práce, která má z dlouhodobého hlediska největší přínos.

   

  A jak si stojí vaše podnikání? Máte jasnou představu o naplňování základních hodnot a příslibů, které jste na začátku dali vašim zákazníkům?

   

  -bb-

  Zdroj: Leadership Now - web věnovaný široké škále aspektů leadershipu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Leadership Now