Tips on creative ways to support employees with children during a pandemic

Tipy na kreativní způsoby, jak můžete podpořit zaměstnance s dětmi během pandemie

Learn some easy ways to help parents balance personal and professional responsibilities at this unprecedented time.

During the pandemic the term "working parent" has taken on a whole new meaning. People working from home have had to deal with personal responsibilities in parallel with professional ones much more intensively. The emotional toll of having to worry about their job, their children's education, plus the health and well-being of their families is now enormous. Nevertheless, there are quite creative ways in which companies on a limited budget can offer special support to employees with children. Here are three you might try.

1. Crowdsourcing

After more than 200 Transfix employees started working remotely this spring, their teams began using the #Transfixparents Slack channel to share ideas, useful articles and other resources to help parents juggle childcare and professional responsibilities. The channel also created a place for venting feelings and storytelling for mental relaxation. Slack and other tools have generally proved useful for providing a reminder of the company's existing benefits and advantages for employees.

2. Accept their own plans

More and more companies are introducing flexible working hours. This  change allows employees to work according to a schedule they define themselves, so they can take care of children and family throughout the day. For example, specifically with the aforementioned Slack tool, you can easily implement a system of schedules that lets the whole team know who is in family care mode and thus may react more slowly.

Some companies have also tried to change the times of some regular meetings which are difficult for parents to make, particularly if held in the early morning hours. Many working parents are concerned about not being able to perform well enough, plus the impact balancing job and family will have on their work. So at this time it is good to communicate with employees as necessary to redefine their goals and clearly reveal expectations so to avoid a sense of frustration or fear.

3. Offer cheap but meaningful benefits

Shipstation, an Austin-based shipping software company, has begun offering its nearly 300 employees a new benefit: a prepaid food delivery service from a select supplier whom it does not have to pay for shipping of its orders. At the same time, the company considers the children themselves who are at home, preparing various programmes for them to have fun and keep busy: for example, an online magic show, various themed webinars and virtual lunches with film heroes, etc.

 

What cheap but creative ways and activities have you introduced at your company for working parents with children? Share your good practice!

 

 

-bb-

  Tipy na kreativní způsoby, jak můžete podpořit zaměstnance s dětmi během pandemie

  Seznamte se s některými nenáročnými způsoby, které mohou rodičům pomoci vyrovnávat jejich osobní a profesní povinnosti v této bezprecedentní době.

  Pojem „pracující rodič“ získal během pandemie zcela nový význam. Ti, kteří pracují ve svých domovech, musí paralelně řešit své osobní povinnosti spolu s těmi profesními mnohem intenzivněji. Emocionální daň z toho, že si musí dělat starosti o svou práci, vzdělání dětí i zdraví a pohodu rodiny, je nyní obrovská. Přesto existují poměrně kreativní způsoby, jak mohou společnosti s omezeným rozpočtem nabídnout zvláštní podporu zaměstnancům s dětmi. Zde jsou tři, které můžete také vyzkoušet:

  1. Crowdsourcing

  Poté, co letos na jaře začalo pracovat více než 200 zaměstnanců společnosti Transfix na dálku, začaly jejich týmy využívat Slack kanál #Transfixparents pro sdílení nápadů, užitečných článků a dalších zdrojů, které rodičům pomáhají "žonglovat" s péčí o děti a jejich profesními povinnostmi. Kanál také vytvořil místo pro ventilaci pocitů i vyprávění historek pro mentální uvolnění. Slack a další nástroje se také obecně ukazují být dobrým nástrojem pro připomenutí stávajících benefitů a výhod společnosti pro zaměstnance ze strany zaměstnavatele.

  2. Akceptujte jejich vlastní plány

  Stále více společností zavádí flexibilní pracovní dobu. Tato změna umožňuje zaměstnancům pracovat podle jimi definovaného rozvrhu, aby se během celého dne mohli věnovat i péči o děti a rodinu. Například konkrétně v rámci zmiňovaného nástroje Slack můžete snadno zavést systém rozvrhů, které celému týmu dají na vědomí, kdo je právě v režimu péče o rodinu a může tak pomaleji reagovat.

  Některým firmám se také osvědčilo změnit časy některých pravidelných schůzek, které je pro rodiče těžké stíhat, zejména schůzky v časných ranních hodinách. Mnoho pracujících rodičů se totiž obává, že nemohou odvádět dostatečně dobré výkony a obávají se, jaký by jejich pracovní a rodinné balancování mohlo mít dopad na zaměstnání. Je proto dobré také se zaměstnanci dle nutnosti předefinovat jejich cíle a odhalit jasně očekávání v této době, aby se předešlo jejich frustraci a strachu.

  3. Nabízejte levné, ale smysluplné výhody

  Shipstation, přepravní softwarová společnost se sídlem v americkém Austinu, začala nabízet svým téměř 300 zaměstnancům nový benefit – firmou předplacenou službu dodávky potravin u vybraného dodavatele, se kterou nemusí hradit částku za dopravu u svých objednávek. Zároveň firma myslí i na samotné děti, které jsou doma, a připravuje pro ně různé programy, aby se zabavily a zaneprázdnily – například online magickou show, různé tematické webináře a virtuální obědy s filmovými hrdiny aj.

   

  Jaké levné, avšak kreativní způsoby a aktivity jste zavedli ve vaší společnosti pro vaše pracující rodiče s dětmi? Sdílejte svou dobrou praxi!

   

   

  -bb-

  Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com