Is your work environment toxic? Five signs that you are the cause

Panuje u vás toxické pracovní prostředí? 5 znaků, že jeho strůjcem jste vy

"A fish rots from the head down". This saying also applies when a work environment is toxic, communication poor and team spirit non-existent. In such cases the manager is usually to blame, at least in large part. Is there a toxic environment in your team? Here are five signs by which you can tell if you and your attitude are to blame.

Lack of feedback

According to Addicted2Success.com, one of the primary signs of a bad manager who is also the perpetrator of a toxic work environment is a lack of feedback towards workers. If you are not communicating with subordinates and there is no dialogue between you and them, this is a breeding ground for a toxic environment.

No interest in workers' development and education

Another sign of toxic team leadership is a lack of interest in the development and education of subordinates. Toxic leaders see their subordinates as mere machines to work with. They do not regard them as human beings who want to develop and educate themselves.

Micromanagement

Micromanagers want subordinates to do everything according to the manager's own ideas and expectations and will not tolerate independent work or creativity. If you are a such a micromanager, be aware that you are giving rise to a toxic work environment.

Vaguely defined expectations

A good manager is able to describe clearly their expectations of subordinates and, while leaving room for individual initiative, gives them clear boundaries and goals. Otherwise, if subordinates are left groping in the dark, the team atmosphere can never be very good.

Supporting toxic behaviour in subordinates

One of the worst managerial sins is supporting subordinates who behave or work in toxic fashion. Do you praise workaholics? Do you ignore arrogant or even bullying behaviour? Do you listen only to the most vocal? Then don't be surprised if the atmosphere in your team is toxic.


-mm-

  Panuje u vás toxické pracovní prostředí? 5 znaků, že jeho strůjcem jste vy

  „Ryba smrdí od hlavy“. Toto rčení platí i v případě, že v týmu panuje toxické prostředí, komunikace vázne a o týmovém duchu se nedá ani mluvit. V takovém případě je většinou na vině, alespoň z velké části, sám manažer. Panuje ve vašem týmu toxické prostředí? Zde je pět znaků, podle kterých poznáte, že za to můžete vy a váš přístup.

  Nedostatečná zpětná vazba

  Jak uvádí Addicted2success.com, jedním ze základních znaků špatného manažera, který je zároveň i strůjcem toxického pracovního prostředí, je nedostatečná zpětná vazba směrem k pracovníkům. Pokud se svými podřízenými nekomunikujete a neprobíhá mezi vámi a podřízenými žádný dialog, jedná se o živnou půdu pro toxické prostředí.

  Nezájem o rozvoj a vzdělání pracovníků

  Dalším ze znaků toxického vedení týmu je nezájem o rozvoj a vzdělávání podřízených. Toxičtí vedoucí vidí své podřízené jako stroje na práci. Nevnímají je jako lidské bytosti, které se chtějí rozvíjet a vzdělávat.

  Mikro-management

  Mikro-manažeři chtějí, aby jejich podřízení dělali vše podle jejich představ a očekávání, a nestrpí samostatnou práci a kreativitu. Jestliže jste mikro-manažerem, vězte, že dáváte popud ke vzniku toxického pracovního prostředí.

  Nejasně definovaná očekávání

  Dobrý manažer umí jasně popsat, co od svých podřízených očekává, a i když jim nechává prostor pro vlastní iniciativu, dává jim jasné mantinely a cíle. Pokud toto manažer nedělá a jeho podřízení tápou v tom, co se po nich chce, atmosféra v týmu nikdy nemůže být příliš dobrá.

  Podpora toxického chování u podřízených

  Jedním z nejhorších manažerských prohřešků je podpora těch podřízených, kteří se chovají nebo pracují toxicky. Chválíte workoholiky? Přehlížíte arogantní až šikanózní chování? Nasloucháte jen těm nejhlasitějším? Pak se nedivte, že ve vašem týmu vládne toxická atmosféra.  -mm-

  Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success
  Štítky: Firemní kultura