How to impress an employer or investor

Jak udělat dojem na zaměstnavatele či investora

When entering the business world or the job market, you should count on the fact that the people you meet will probably think differently than you. That is why you should learn to communicate with them in a way that can help you avoid misunderstandings that may harm you.

The people who decide whether to hire you or finance your business will not give you a second chance to explain what it was you actually wanted to say. Therefore, you must be able to present yourself in a way to make a good impression the first time. The following advice is from Steve Tobak, a popular author of managerial recommendations on Entrepreneur.com. Let's start with social networks.

Beware of too many degrees

Even if you hold multiple academic degrees, avoid showing them off on social networks, including LinkedIn. It could seem too pompous and stupid. Present yourself simply with your name only. Keep your degrees for your CV.

Write correctly

One or two typos may still be okay. Your e-mails, websites, profiles on social networks, comments, and other documents should, however, not look like they were written by an illiterate person. Don't be one of those people who can't even write their own name correctly.

Do not make up "managerial" job titles

Just because you have a profile on a social network and you want to start a business or have just made the first steps in business, you are not entitled to label yourself as "CEO" or "serial entrepreneur". The long and short of it is, it's a lie. Do not try to attract the attention of potential employers or business partners by incomprehensible jargon either.

Remember that less is more often more

There is no need to inform the readers of your CV, profiles on social networks, or even in your business offers about your religious beliefs, political or sexual orientation, or all the jobs that you have had since high school.

Do not be sarcastic

Sarcasm is not a good tool when you are starting a new business or career. Most people will not appreciate it. In both personal communication and online, you should be natural, direct, professional and trustworthy.

You can read more about building your personal brand in our previous articles:

How to build your personal brand on the Internet

3 steps to attract the attention of headhunters

10 surprising recommendations on how to use LinkedIn

-kk-

  Jak udělat dojem na zaměstnavatele či investora

  Vstupujete-li do světa byznysu nebo na trh práce, měli byste počítat s tím, že lidé, s nimiž se setkáte, pravděpodobně uvažují jinak než vy. Musíte se s nimi proto naučit komunikovat tak, aby nedošlo k nedorozumění, která vás mohou poškodit.

  Lidé, kteří budou rozhodovat o vašem přijetí do práce nebo o financování vašeho podnikání, vám nedají druhou šanci vysvětlit, co jste vlastně chtěli říci. Musíte se proto umět prezentovat tak, abyste udělali dobrý dojem hned napoprvé. Jak na to nám dnes poradí oblíbený autor manažerských doporučení na serveru Entrepreneur.com Steve Tobak. Začněme u sociálních sítí.

  Pozor na příliš mnoho titulů

  I když jste držiteli několika akademických titulů, na sociálních sítích je vynechte. Platí to i pro LinkedIn. Mohlo by to působit příliš okázale a hloupě. Prezentujte se jednoduše svým jménem. Tituly si nechte do životopisu.

  Pište spisovně

  Jen či dva překlepy se ještě dají odpustit. Vaše e-maily, webové stránky, profily na sociálních sítích, komentáře a další dokumenty by však neměly vypadat, jako by je psal někdo negramotný. Nebuďte jedním z těch, kteří neumějí správně napsat ani své vlastní jméno.

  Nevymýšlejte si manažerské názvy pozic

  To, že máte profil na sociální síti a chcete začít podnikat nebo za sebou máte jen první podnikatelské krůčky, vás ještě neopravňuje k tomu, abyste si do kolonky svého povolání napsali „CEO“ nebo „sériový podnikatel“. Stručně a jasně, je to lež. Nesnažte se také upoutat pozornost nesrozumitelným žargonem.

  Pamatujte, že méně je často více

  Není třeba, abyste se v životopisu, v profilu na sociální síti nebo dokonce v obchodních nabídkách rozepisovali o svém náboženském vyznání, politické nebo sexuální orientaci či všech pracovních pozicích, které jste vykonávali od střední školy.

  Nebuďte sarkastičtí

  Na začátku nového podnikání nebo kariéry není sarkasmus na místě. Většina lidí jej nepochopí. V online i osobní komunikaci byste měli raději být přirození, přímí, profesionální a důvěryhodní.

  Více o budování osobní značky si můžete přečíst v našich předchozích článcích:

  Jak si vybudovat osobní značku na internetu

  3 kroky k upoutání pozornosti headhunterů

  10 překvapivých rad, jak používat LinkedIn

  -kk-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele