How to survive a Christmas party

Jak přežít vánoční večírek

In many companies, this year's Christmas party is held just before Christmas - on Friday, 21st December. And there are even companies which are, due to an excessive workload at the end of the year, going to organize the "Christmas" party for their people in the quieter January. All those who have their Christmas party still ahead of them should read the following reminder of what to avoid if you want to survive the celebration with your colleagues in good health - both physically and mentally.

Beware of these faux pas

 • Do not hug your superiors like you were friends and you could advise them how they should manage their business or department.

 • Do not show your new tattoo or any other part of your body that should remain hidden to your colleagues.

 • Do not start collective drinking of shots.

 • Do not tell your colleagues what you really think about them.

 • Do not brag about how great you are because someone secretly promised you a promotion.

 • Even if people tell you that you have a beautiful voice, do not sing.

 • Do not continue working.

 • Do not approach HR workers with complaints about your colleagues.

 • Do not complain about the food, drinks, music or your boss. Just have fun.

-kk-

  Jak přežít vánoční večírek

  V řadě firem se letos koná vánoční večírek těsně před Vánocemi – v pátek 21. prosince. A existují dokonce i firmy, které z důvodu přílišného pracovního vytížení na konci roku pořádají „vánoční“ večírek pro své lidi až v klidnějším lednu. Všem těm, kteří ještě mají před večírkem, je určeno následující připomenutí toho, čemu se vyhnout, chcete-li oslavy s kolegy přežít ve zdraví – fyzicky i duševně.

  Pozor na tato faux pas

  • Neobjímejte své nadřízené s tím, že jste přátelé, a můžete jim tedy poradit, jak mají řídit vaši firmu nebo oddělení.

  • Neukazujte své nové tetování ani žádné jiné části svého těla, které by kolegům měly zůstat skryty.

  • Nezačínejte s hromadným pitím panáků.

  • Neříkejte svým kolegům, co si o nich opravdu myslíte.

  • Nechlubte se tím, jak jste skvělí, protože vám někdo tajně slíbil povýšení.

  • I když vám lidé říkají, že máte krásný hlas, nezpívejte.

  • Nepokračujte s práci.

  • Nechoďte za personalisty se stížnostmi na své kolegy.

  • Nestěžujte si na jídlo, pití, hudbu ani svého šéfa. Prostě se bavte.

  -kk-

  Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com
  Štítky: Firemní kultura