How to make the most of online networking

Jak dělat online networking, aby pro vás měl přínos?

Learn to build valuable relationships through social networking. Here are some tips to help you make the most of virtual tools.

Build relationships actively

Set up your network accounts to send and receive automatic notifications so that you and your contacts are notified of each other's activities. However, the most important communication will remain the individual one - and you should do it often and regularly.

For example, if you find an interesting article, share it with your contacts who you know will read it. Send an e-mail or share a message on LinkedIn. Pay attention to the quality of the content: you should only bring useful value to your audience.

TIP: Write down interesting contacts in Excel. Rate your connections using numbers according to the importance of the relationship. For example, if you want to get a job at a contact's business, expand the list to include key company contacts that you find on the Internet. You will get a key list of people with whom you want to build relationships according to your goals.

Relevance of content

The content you share on social media should be relevant to what you do and the areas you specialise in. Share stories, articles, charts, news about the company you work for or own, and anything else that is relevant or interesting to your network of contacts. You can share your content on all your social media channels so that your contacts can see them the next time you sign in.

Where to share

Choose your social networks depending on the goals you want to achieve. Think about which networks are most relevant to the industry you work in. LinkedIn and Twitter tend to be used to share professional and more specialised information. On Instagram and Facebook, on the other hand, you can be more creative and playful with your content. For example, if you work in finance, then LinkedIn and Twitter would probably be the main tools you would use. If you are a freelance designer, maybe Instagram and Facebook would be best. The choice of social media you want to use varies depending on your job and the nature of the content.

Once you have chosen the social networking platforms you want to use, try to inspire people and build successful relationships. Below are five tips to help you become a better online connector and communicator.

1. Stand out from the crowd

Present your professional brand in an attractive package. For example, a catchy word introduction stands out on LinkedIn. On Facebook, on the other hand, consider adding an interesting image.

2. Don't be afraid of failure

If it's authentic, don't be afraid to share your failures and lessons. Posts with photos or videos will captivate and pack an emotional punch. You could share thoughts about a business you tried to start but it didn't work out, or anything else you're comfortable with.

3. Show your passion

Passion creates engagement. If you are a passionate business, let people know. If you are really excited about the work you are doing, other people will feel this excitement and catch it. Use your content to tell stories that move people. For example, share something that happened to you or someone you know.

4. Do your research

If you're considering connecting to a new contact, search for their name on Google, LinkedIn, Twitter, and their company's website. When you learn more about them, you will find things you have in common.

5. Emphasise diversity

Audit your news channel. A diverse network is the key to raising your awareness of different perspectives and accessing diverse content. You can create dedicated lists on Twitter and Facebook that allow you to view posts only from people on that list. Follow them, communicate with them and watch what they are watching.

Think about your overall strategy and how you can use your online tools to support your goals.

Above all, be professional and authentic. This will help you build relationships with people who are interested in you.

-bb-

  Jak dělat online networking, aby pro vás měl přínos?

  Naučte se budovat hodnotné vztahy prostřednictvím sociálních sítí. Přečtěte si několik tipů, jak maximálně zužitkovat virtuální nástroje ve svůj prospěch.

  Budujte vztahy aktivně

  Nastavte své účty na sítích tak, aby odesílaly a přijímaly automatická oznámení, abyste vy i vaše kontakty byli informováni o vzájemných aktivitách. Nejdůležitější komunikace však zůstane ta individuální – a měli byste ji dělat často a pravidelně.

  Pokud například naleznete zajímavý článek, podělte se o něj se svými kontakty, o kterých víte, že si ho přečtou. Pošlete email, anebo sdílejte zprávu na LinkedInu. Dbejte přitom na kvalitu obsahu – měli byste přinášet jen užitečnou hodnotu pro vaše publikum.

  TIP: Vypište si zajímavé kontakty do Excelu. Ohodnoťte svá spojení pomocí čísel podle důležitosti vztahu. Například pokud chcete získat pracovní pozici ve firmě daného kontaktu, rozšiřte seznam tak, aby zahrnoval i klíčové kontakty v dané společnosti, které dohledáte na internetu. Získáte tak klíčový seznam lidí, se kterými chcete budovat vztahy podle vašich cílů.

  Relevance obsahu

  Obsah, který sdílíte na sociálních médiích, by měl být relevantní k tomu, co děláte, a k oblastem, na které se specializujete. Sdílejte příběhy, články, grafy, zprávy o společnosti, pro kterou pracujete nebo kterou vlastníte, a cokoli jiného, ​​co je relevantní nebo zajímavé pro vaši síť kontaktů. Svůj obsah můžete sdílet na všech svých kanálech sociálních médií, aby je vaše kontakty viděly při příštím přihlášení.

  Kam sdílet

  Vyberte si své sociální sítě v závislosti na cílech, kterých chcete dosáhnout. Přemýšlejte o tom, které sítě jsou nejrelevantnější pro odvětví, ve kterém pracujete. LinkedIn a Twitter slouží spíše ke sdílení profesních a odbornějších informací. Na Instagramu a Facebooku můžete být naopak se svým obsahem kreativnější a hravější. Například pokud pracujete v oblasti financí, pak by pravděpodobně byly hlavními nástroji, které byste použili, LinkedIn a Twitter. Pokud jste designér na volné noze, možná by byl nejlepší Instagram a Facebook. V závislosti na vaší pracovní náplni a povaze obsahu se liší výběr sociálních médií, které chcete použít.

  Jakmile si vyberete platformy sociálních sítí, které chcete používat, pokuste se lidi inspirovat a budovat úspěšné vztahy. Tady je pět tipů, které vám pomohou stát se lepším online konektorem a komunikátorem:

  1. Vyčnívejte z davu

  Zabalte svou profesionální značku do poutavého obalu. Například na LinkedIn vynikne poutavý slovní úvod. Na Facebooku naopak zvažte přidání zajímavého obrázku.

   2. Nebojte se selhání

  Pokud je to autentické, nebojte se sdílet i své neúspěchy a poučení. Příspěvky s fotkami nebo videem zaujmou a vytvoří emotivní úder. Mohli byste sdílet úvahy o podnikání, které jste se pokusili zahájit, ale nevyšlo, nebo o čemkoli jiném, s čím jste komfortní.

   3. Ukažte svou vášeň

  Vášeň vytváří zapojení. Pokud jste vášnivým obchodem, dejte to okolí znát. Pokud jste skutečně nadšení z práce, kterou děláte, ostatní lidé pocítí toto vzrušení a chytí se jej. Použijte svůj obsah k vyprávění příběhů, které hýbou lidmi. Sdílejte například něco, co se stalo vám nebo někomu, koho znáte.

   4. Proveďte svůj průzkum

  Pokud uvažujete o spojení s novým kontaktem, prohledejte jeho jméno na Google, LinkedIn, Twitteru a na webu jeho společnosti. Když se o nich dozvíte více, najdete věci, které máte společné.

   5. Zdůrazněte rozmanitost

  Proveďte audit svého zpravodajského kanálu. Rozmanitá síť je klíčem k rozšíření vašeho povědomí o různých perspektivách a přístupu k různorodému obsahu. Na Twitteru a Facebooku můžete vytvářet vyhrazené seznamy, které vám umožní prohlížet příspěvky pouze od lidí na tomto seznamu. Sledujte je, komunikujte s nimi a sledujte, co sledují.

  Přemýšlejte o své celkové strategii a o tom, jak můžete pomocí online nástrojů podpořit své cíle.

  Hlavně buďte profesionální a autentičtí. To vám pomůže budovat vztahy s lidmi, kteří se o vás zajímají.

   

  -bb-

  Zdroj: Toastmasters International - Nezisková vzdělávací organizace zastoupená  kluby po celém světě. Jejím hlavním cílem je vzdělávání členů v oblasti komunikace, veřejného vystupování a leadershipu.
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Toastmasters International