Corporate reading clubs strengthen employees' ties to the company and other people

Firemní čtenářské kluby posilují vztah zaměstnanců k firmě i k ostatním

The pandemic has given many of us more personal space. A lot of people have returned to what they had put off for a long time: now, when they need not commute anywhere, they have more time for it - namely, reading books. A recent UK survey by Nielsen Books revealed as many as 41% of respondents were reading more than before the pandemic broke out. However, books offer more than a short-term escape from reality ...

During the pandemic, many teams and individuals began exchanging articles within their internal communication channels with tips for more efficient work from home, leisure activities, webinars and books ... This form of activity significantly increases personal involvement among team members who are in isolation, helping to maintain contact and a sense of "normalcy" in this otherwise strange time.

The current situation plays a role in what we read and discuss, which helps us mentally process the crisis while finding creative ways to support our work or the business itself.

In fact, corporate book/reader clubs are nothing new. As early as the 1940s and 1950s, similar associations were established by General Electric's head of employment relations, Lemuel Boulware, who encouraged employees to hold reading meetings in their homes.

Amongst other things, the list of GE books included Lewis Henry Haneyes' publication: How You Really Make a Living: Every Man's Guide to the American Economy and More. Of course, the choice of topics was debatable; however, these meetings resulted in a strengthening of GE's corporate values ​​to employees and better engagement. At the same time, they also helped involve employees outside the work environment.

Corporate reading clubs can further help signal to employees and the environment how a company wants to act as an employer or partner.

Try to implement a similar initiative in your company and, for example, in a virtual space, to help employees better balance their work and personal needs and give them more meaning in their work at the company. At the present time, they really need it.

 

-bb-

  Firemní čtenářské kluby posilují vztah zaměstnanců k firmě i k ostatním

  Pandemie dala řadě z nás více osobního prostoru. Mnoho lidí se zpětně vrátilo k tomu, co odkládalo už dlouho a na co nyní, protože nemusí nikam dojíždět, mají více času – čtení knih. V nedávném britském průzkumu realizovaném společností Nielsen Books dokonce 41 % respondentů uvedlo, že čtou více než před vypuknutím pandemie. Knihy však nenabízí jen krátkodobý únik od reality...

  Řada týmů i jednotlivců si během pandemie v rámci svých interních komunikačních kanálů začala vyměňovat články s tipy na efektivnější práci z domova, volnočasové aktivity, webináře i knihy... Někteří zaměstnavatelé dokonce zavedli interní čtenářské kluby čistě zaměřené na tuto oblast a brzy vypozorovali, že zrovna tato forma aktivity výrazně zvyšuje osobní zapojení mezi členy týmu, kteří jsou v izolaci, pomáhá udržovat kontakt a pocit „normálnosti“ v tomto jinak podivném čase.

  Současná situace hraje roli v tom, co čteme a o čem diskutujeme, což nám pomáhá mentálně zpracovat krizi a zároveň nalézat kreativní způsoby, jak podpořit naši práci nebo samotné podnikání.

  Firemní knižní/čtenářské kluby nicméně nejsou novinkou. Už ve 40. a 50. letech 20. století podobné spolky zaváděl vedoucí pracovněprávních vztahů společnosti General Electric, Lemuel Boulware, který podněcoval zaměstnance k realizaci čtenářských setkání ve svých domovech.

  Na seznamu knih GE byla mimo jiné třeba publikace Lewis Henryho Haneyse: Jak si opravdu vyděláváte na živobytí: Průvodce každého muže po americké ekonomice a další. Samozřejmě volba témat byla diskutabilní, nicméně tato setkání měla za následek posílení firemních hodnot GE vůči zaměstnancům a lepší angažovanost. Zároveň pomohla zaměstnance zapojit i mimo pracovní prostředí.

  Firemní čtenářské kluby mohou také mohou pomoci signalizovat vůči zaměstnancům i okolí, jak firma chce působit jako zaměstnavatel nebo partner.

  Zkuste zavést podobnou iniciativu i u vás ve společnosti a třeba ve virtuálním prostoru, abyste pomohli zaměstnancům lépe vyvážit jejich pracovní i osobní potřeby a dali jim větší smysl v jejich práci ve firmě. Nyní to opravdu potřebují.

   

   

  -bb-

   

  Zdroj: Strategy+Business - americký magazín o strategiích v podnikání
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Strategy+Business