We are facing a digital tsunami. Are the huge volumes of data we produce still sustainable?

Čelíme digitální tsunami. Jsou obrovské objemy dat, která produkujeme, stále ještě udržitelné?

Have you ever thought that the enormous growth in data in recent years may not be sustainable? And that heaps of data are nothing more than ballast that will remain in the digital abyss of history?

Many companies share ideas about sustainability, especially in the physical environment. They deal with whether paper is wasted, rubbish correctly sorted, etc. Only rarely is there a discussion about the virtual world and the impact of, for example, e-mail communication or cloud storage. Maybe it's time finally to do something about this.

Although it may seem like such thinking is still in its infancy, it makes sense to start reflecting on the subject. Gerry McGovern, author of a book entitled World Wide Waste, elaborates on the topic and describes what sustainability means in the context of the digital workplace.

It is stated that in the last two years humanity has created more data than in our entire previous history. We now count in zettabytes (zettabyte = 1021 bytes). McGovern claims printing out one zettabyte of data would require 20 trillion trees. There are currently about three trillion trees on the planet. By 2025, it is estimated that hundreds of zettabytes will flow in virtual space. By 2035, we will have thousands.

Most data has no further use

 • According to research by Tech Target, approximately 90% of data is no longer used after three months of its initial storage
 • According to a 2018 Active Archive Alliance report, 80% of all digital data, once stored, will never be reused
 • According to a Lucidworks analysis, people typically process only about 10% of the data they collect
 • According to IDC research, 90% of unstructured data is never further analysed
 • According to IBM, 90% of all sensor data collected from IoT devices is never used

Whenever you communicate in virtual space, you create data. For example, a simple phone conversation (without video) generates 36 MB of data per hour. Normal definition video produces an average of 270 MB of data in the same amount of time. And we could continue in the same vein ...

What does this mean? If you're deploying a new digital workplace or intranet, take the time to track the migration of your content and manage it effectively. Even the introduction of a single shared repository can prevent employees sending the same document in multiple versions. Start thinking sustainably even within virtual space. In the new digital age, this is really needed.

 

-bb-

  Čelíme digitální tsunami. Jsou obrovské objemy dat, která produkujeme, stále ještě udržitelné?

  Napadlo vás někdy, že enormní nárůst dat v posledních letech nemusí být udržitelný? A že spousta dat je ve skutečnosti jen balast, který zůstane v digitálním propadlišti dějin?

  Řada společností sdílí myšlenky o udržitelnosti zejména ve fyzickém prostředí. Řeší se, zda se neplýtvá papírem, zda správně třídí odpad apod. Málokdy se už ale mluví o virtuálním světě a dopadu například naší emailové komunikace nebo cloudových úložišť. Možná nastal čas s tím něco konečně udělat.

  I když se vám může zdát takové myšlení zatím ještě v plenkách, dává smysl o něm začít uvažovat. Gerry McGovern, autor knihy World Wide Waste toto téma rozvádí blíže a popisuje, co obnáší udržitelnost v rámci digitálního pracoviště.

  Uvádí se, že za poslední dva roky lidstvo vytvořilo více dat než za celou naši historii. Nyní počítáme v zettabajtech (zettabajt = 1021 bajtů). McGovern uvádí, že kdybychom chtěli vytisknout jeden zettabajt dat, bylo by to zapotřebí 20 bilionů stromů. V současné době jsou na planetě asi tři biliony stromů. Do roku 2025 budou přitom odhadem ve virtuálním prostoru proudit stovky zettabajtů. Do roku 2035 jich budeme mít tisíce.

  Většina dat nemá další využití

  • Podle výzkumu organizace Tech Target přibližně 90 % dat není po třech měsících od svého prvního uložení dále vyžíváno.
  • Podle zprávy Active Archive Alliance z roku 2018 se 80 % všech digitálních dat po jejich uložení nikdy znovu nevyužije.
  • Podle analýzy společnosti Lucidworks lidé obvykle zpracovávají pouze asi 10 % dat, která shromažďují.
  • Podle výzkumu IDC se 90 % nestrukturovaných dat nikdy dále neanalyzuje.
  • Podle společnosti IBM se 90 % všech dat ze senzorů shromážděných ze zařízení internetu věcí nikdy nepoužívá.

  Kdykoliv komunikujete ve virtuálním prostoru, vytváříte data. Například obyčejný telefonní rozhovor (bez videa) vytvoří za hodinu 36 MB dat. Video v běžném rozlišení za stejnou dobu vytvoří průměrně 270 MB dat. A takto by se dalo pokračovat...

  Co s toho vyplývá? Pokud zavádíte nové digitální pracoviště nebo intranet, věnujte čas sledování migrace vašeho obsahu a jeho efektivní správy. I pouze zavedení jediného sdíleného úložiště může zabránit tomu, aby si zaměstnanci zasílali v několika verzích ten samý dokument. Začněte uvažovat udržitelně i v rámci virtuálního prostoru. V nové digitální době to je skutečně potřeba.

   

  -bb-

   

  Zdroj: Simply-communicate.com - britský server věnovaný interní komunikaci
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Simply-communicate.com