Seven questions to ask yourself before starting a business

7 otázek, které byste si měli položit, než se pustíte do podnikání

You don't have to be a millionaire to develop a business. Much more important than initial financing is your mindset. So start by asking yourself questions that will lead to establishing a solid foundation.

Who am I?

Who you are is not based on some designation by society or your school. Look deeper inside yourself. What do you like to do in your free time? What are your values? Who do you want to work with? What are you trying to achieve? What are your personal goals?

Who can you serve?

The world around you is a reflection of your own inner world. By knowing yourself, you can see how your strengths can serve others. Who is your ideal client? What skills or expertise do you have which can solve clients' problems? Why should people choose you? How do you gain their trust?

What are your main strengths?

Every one of us was born with certain natural abilities, none of which is good or bad: it's just a matter of offering them to the right people. That's why it's best to be honest with yourself. If you are honest with yourself, it means you are honest with other people.

Here we can go a step further: Do you enjoy writing? If so, then you could be a copywriter, editor or writer. Are you analytically and strategically oriented? Then, for example, you might become an SEO professional. Make your own analogy.

Where is your ideal client?

Once you know your personal reasons and have decided who to serve, you can conduct a client survey. Social networks have great potential today and are an excellent starting point. Social apps allow your customers to speak for you. You can also interview ideal clients to build a relationship and gain a better insight into their wishes.

Do you have the right systems for a business?

Running a business requires not only strategy and perseverance, but also the right systems to keep you organised even if you are busy. Most things are available online. Which e-mail service provider will you involve in your e-mail marketing strategy? What web hosting service will you use for your website? What will you enter externally? Who can you assign specific tasks to?

What media can you use to reach clients?

Today, most business professionals use the LinkedIn platform to connect with like-minded professionals. Facebook can also help you create specific groups and communities of people who share similar interests and values. Do some research and obtain the right tools.

Are you ready to be the director of your own life?

As an entrepreneur and independent professional, you must take responsibility and be fully responsible for your own life. What works for some people may not work for everyone. Being an entrepreneur means knowing what works best for you and maximising your full potential.

 

-bb-

  7 otázek, které byste si měli položit, než se pustíte do podnikání

  Nemusíte mít milion na rozvoj svého podnikání. Mnohem důležitější, než počáteční finance je vaše nastavení mysli. Začněte tedy tím, že si budete klást otázky, které povedou k vybudování pevného základu.

  Kdo jsem?

  Nejste tím, za koho vás označila společnost nebo škola. Nahlédněte hlouběji do sebe. Co rádi děláte ve volném čase? Jaké jsou vaše hodnoty? S kým chcete pracovat? Čeho se snažíte dosáhnout? Jaké jsou vaše osobní cíle?

  Komu můžete sloužit?

  Svět kolem vás je odrazem vašeho vnitřního světa a poznáním sebe samého můžete zjistit, jak mohou vaše silné stránky sloužit ostatním. Kdo je vaším ideálním klientem? Jaké máte dovednosti nebo odborné znalosti, které vyřeší klientovy problémy? Proč si vás lidé mají vybrat? Jak je přimějete, aby vám důvěřovali?

  Jaké jsou vaše hlavní silné stránky?

  Každý se narodil s určitými přirozenými schopnostmi. Žádná není dobrá nebo špatná. Záleží jen na tom, abyste je nabídli těm správným lidem. Proto je nejlepší být k sobě upřímný. Když jste k sobě upřímní, znamená to, že jste upřímní i k ostatním.

  Zde se můžeme posunout o krok dále: Baví vás psaní? Pokud ano, pak byste mohli být copywriterem, redaktorem nebo spisovatelem. Jste analyticky a strategicky orientovaní? Mohli byste se stát například SEO profesionálem. Vytvořte si vlastní analogii.

  Kde se nachází váš ideální klient?

  Jakmile znáte své osobní důvody a komu se rozhodnete sloužit, můžete provést proces průzkumu klienta. Sociální sítě mají dnes velký potenciál a jsou skvělým prvním krokem, kde můžete začít. Sociální aplikace umožňují vašim zákazníkům mluvit za vás. Můžete také udělat rozhovor se svým ideálním klientem, abyste si vytvořili vztah a získali lepší vhled do jeho přání a přání.

  Máte správné systémy pro podnikání?

  Provozování podniku vyžaduje nejen strategii a vytrvalost, ale také správné systémy, které vám zajistí pořádek i v případě, že bude zaneprázdněni. Většina věcí je k dispozici online. Kterého poskytovatele e-mailových služeb zapojíte do své e-mailové marketingové strategie? Jakou webhostingovou službu využijete pro svůj web? Co budete zadávat externě? Komu můžete zadávat konkrétní úkoly?

  Jaká média mohu použít k oslovení svých klientů?

  V současné době většina profesionálů v podnikání využívá platformu LinkedIn ke spojení s podobně smýšlejícími profesionály. Facebook vám může také pomoci vytvářet specifické skupiny a komunity lidí, kteří sdílejí podobné zájmy a hodnoty. Udělejte si průzkum a zapojte vhodné nástroje.

  Jste připraveni být ředitelem svého života?

  Jako podnikatel a nezávislý profesionál musíte převzít odpovědnost a být plně odpovědný za svůj život. To, co funguje u některých lidí, nemusí fungovat u každého. Být podnikatelem znamená vědět, co pro vás funguje nejlépe, a maximalizovat svůj plný potenciál.

   

  -bb-

  Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success