Prepare an unforgettable interactive webinar for your audience

Připravte vašemu publiku interaktivní webinář, na který jen tak nezapomene

Just a few small adjustments to the speech and you can impress your co-workers, clients and investors with your online presentation skills.

Webinars can be confusing, boring, but also very lively and engaging. Even a lifeless topic can be turned by the speaker into an interesting issue that will not put participants to sleep. In addition to great content, here are some strategies that can help you prepare a memorable performance.

Adjust the tone

Start by setting up rules for the audience and invite the participants themselves to be involved in the process. For example, ask them not to be afraid to go outside their comfort zone and suggest ideas and solutions, regardless of their quality. Give them a sense of involvement from the very start and make them feel that no idea is bad.

For example, Sunni Brown, author of The Doodle Revolution: Unlock the Power to Think Differently, uses excellent opening questions, such as "What's your state of mind?"; "What interests you about this group?"; "What was the last thing that made you happy during quarantine?"

It is also useful to share a simple programme right at the beginning. This will keep you on track and make participants aware of the goal.

Accept simplicity

You don't have to fill the webinar with all sorts of technical gadgets just to get participants to interact. There is beauty in simplicity. Natalie Nixon, president of Figure 8 Thinking, for example, encourages participants in her design workshops to use only paper and highlighter to interact when contributing to a discussion.

Likewise, the Zoom platform has excellent tools, such as interactive whiteboards, or the ability to connect other platforms such as Mural or Miro to help request interaction from participants. It is good to use these tools sparingly so that even less technically proficient participants feel comfortable. You can also focus on conversations with participants instead of technology and a number of interactive presentation slides. That is often enough.

Silence is not awkward

We are used to filling every emptiness and space with activity and sound. This is not necessary, especially at a webinar. For example, try a pedagogical technique called "think-pair-share". Ask a question and then give participants 60 seconds to answer it themselves. Then they share the answers in smaller groups and later in a large group, where you summarise the answers on one screen. Silence works wonders that help people spend information in their own minds.

Connect your audience

Webinars are not about you. The point is to give your participants time to gain new perspectives and information, to expand their own pool of knowledge. Optimise smaller "breakout sessions". The Breakout room feature in the aforementioned Zoom tool will allow participants to connect with new contacts and encourage interaction and reflection on topics. Don't forget to add audience questions to your agenda as well.

Time limits are your friend

Your participants will be amazed at what they can achieve in a short and clearly limited time which you set aside for discussion, say. Also expect that for an hourly webinar you need to schedule your content for 45 minutes. Never start on time if you want your audience to be well involved. Allow time for participants who may experience technical difficulties to connect, and also leave room for questions at the end. If your webinar is longer, don't forget to take breaks so as to keep your audience's attention for longer.

 

-bb-

  Připravte vašemu publiku interaktivní webinář, na který jen tak nezapomene

  Stačí pár drobných úprav v projevu a můžete vašimi online prezentačními schopnostmi zapůsobit na spolupracovníky, klienty i investory.

  Webináře mohou být matoucí, nudné ale i velmi živé a poutavé. I nezáživné téma může řečník otočit v zajímavou problematiku, která účastníky neuspí. Kromě skvělého obsahu zde uvádíme i některé strategie, které vám mohou pomoci připravit nezapomenutelné vystoupení.

  Nastavte tón

  Začněte nastavením pravidel pro zapojení účastníků a vyzvěte k tomu i samotné účastníky. Například je požádejte, aby se nebáli jít mimo jejich komfortní zónu a vymýšleli své nápady a řešení bez ohledu na to, jak kvalitní mohou být. Nechte je cítit zapojení už od začátku webináře a dejte jim pocit, že žádná myšlenka není špatná.

  Sunni Brown, autor knihy The Doodle Revolution: Unlock the Power to Think Differentifer, používá například skvělé „otevírací“ otázky. Mezi ně patří: „Jaký je váš stav mysli?“, „Co vás na této skupině zajímá?“, „Co vám naposledy udělalo radost během karantény?“

  Je také užitečné sdílet hned na začátku jednoduchý program. Udržuje vás na trati a dává účastníkům vědomí cíle.

  Přijměte jednoduchost

  Není nutné webinář zaplnit nejrůznějšími technickými vychytávkami, jen abyste přiměli účastníky k iterakci. V jednoduchosti je krása. Natalie Nixon, prezidentka společnosti Figure 8 Thinking, například na svých workshopech zaměřených na design vyzývá účastníky, aby k interakci používali pouze papír a zvýrazňovač, když přispívají do diskuze.

  Stejně tak na platformě Zoom jsou skvělé nástroje, jako interaktivní tabule či případně možnost připojit další platformy jako Mural nebo Miro, které pomohou vyžádat si interakci od účastníků. Je dobré využívat tyto nástroje střídmě, aby se i méně technicky zdatní účastníci cítili komfortně. Můžete se také namísto technologií a množství interaktivní slajdů prezentace zaměřit spíše na konverzaci s účastníky. To často bohatě postačí.

  Ticho není trapné

  Jsme zvyklí zaplňovat každou prázdnotu a prostor aktivitou a zvukem. To není nutné, zejména na webináři. Vyzkoušejte například pedagogickou techniku zvanou „think-pair-share“. Vyzvěte k otázce a poté účastníkům poskytnete 60 sekund, aby si sami na ni odpověděli. Poté sdílejí odpovědi v menších skupinách a později i ve velké skupině, kdy odpovědi shrnete na jedné obrazovce. Ticho dělá zázraky, které pomáhají lidem strávit informace ve své vlastní mysli.

  Propojte publikum

  Webináře nejsou o vás. Jde o to, aby si vaši účastníci udělali čas, aby získali nové perspektivy a informace, aby si rozšířili svůj vlastní fond znalostí. Optimalizujte menší „breakout sessions“. Funkce Breakout room ve zmiňovaném nástroji Zoom umožní účastníkům vzájemné spojení s novými kontakty a podnítí interakci a zamyšlení nad tématy. Nezapomeňte svou agendu také doplnit o otázky publika.

  Časové limity jsou váš přítel

  Vaši účastníci budou ohromeni tím, čeho mohou dosáhnout v krátkém a jasně omezeném čase, který jim vyhradíte například pro diskuzi. Zároveň také počítejte, že například v hodinovém webináři potřebujete váš obsah naplánovat na 45 minut. Nikdy nezačínejte přesně včas, pokud chcete mít publikum dobře zapojené. Nechte čas účastníkům, kteří se například potýkají s technickými obtížemi pro připojení a dejte také prostor pro dotazy na konci. Pokud je váš webinář delší, nevynechejte přestávky, aby vaše publikum udrželo déle pozornost.

   


  -bb-

   

   

  Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele