What will the sales director role involve in the year 2015?

Co bude obnášet role obchodního ředitele v roce 2015?

Answers to this question were brought in a recent article by the customerthink.com specialized website. The sales director role, which is changing quickly in recent years, will continue changing towards the following trends:

Technological knowledge

The sales director of the near future will have to understand modern technology enough to be able to decide on how it should be used to make the sales persons’ work more effective. This is also related to the knowledge of key indicators of sales decisions.

Applying game principles (gamification)

Including game principles in sales will be a very strong trend of the near future. It is an opportunity for more consistent and more tactical management of the performance of activities that bring the company profit.

Understanding the customer

Sales directors will have to understand their customers enough to be able to teach their teams how to ask investigative questions. The goal of these questions is to teach the customers something new about their own business.

Broader comprehension of the business

Sales directors in 2015 will no longer be able to be just excellent sales persons who made their way up to the highest position. They will be increasingly asked to comprehend the company’s overall business and to be able to come forth with ideas that move the company forward. They will cooperate more closely with marketing and other departments in the company.

Training

Training in all of its forms – from product training to individual mentoring - will be one of the fundamental priorities of sales directors on a daily basis.

Focusing on results

Sales directors will be interested in more and more detail all indicators of the individual phases of the sales process, including all related marketing activities.

Staffing policy

Sales directors already know that they need to choose employees slowly but fire them quickly. In the near future they will become even more convinced of this.

Long-term strategies

Sales directors will not be able to afford to change their strategies impulsively based on short-term events. They will stick to their original strategies and adapt them if necessary, but they will not push their teams in different directions all the time.

Ability to sympathize

Besides being about strategy, measuring and training, sales is also about emotions. That is why sales directors must have sympathy. They should understand that people make mistakes as well as have times when they’re not doing as well. But this does not mean the sales directors should ignore these warning signs over the long-term.

-kk-

  Co bude obnášet role obchodního ředitele v roce 2015?

  Odpovědi na tuto otázku přinesl v nedávném článku odborný server customerthink.com. Role obchodního ředitele, která se v posledních letech rychle mění, se bude dále měnit směrem k následujícím trendům:

  Technologické znalosti

  Obchodní ředitel blízké budoucnosti musí rozumět moderním technologiím natolik, aby mohl rozhodovat o jejich použití za účelem zefektivnění práce obchodníků. S tím souvisí i znalost klíčových měřítek pro obchodní rozhodování.

  Uplatňování herních principů (gamifikace)

  Zapojení herních prvků do obchodu je velmi silný trend blízké budoucnosti. Je to příležitost pro konzistentnější a taktičtější řízení výkonnosti aktivit přinášejících firmě zisk.

  Porozumění zákazníkovi

  Obchodní ředitel bude muset rozumět svým zákazníkům natolik, aby mohl učit svůj tým, jak klást investigativní otázky. Cílem těchto otázek je naučit zákazníka něco nového o jeho vlastním byznysu.

  Širší chápání byznysu

  Obchodní ředitel roku 2015 již nebude moci být jen výborným obchodníkem, který se vypracoval do nejvyšší funkce. Stále více se od něj bude vyžadovat, aby chápal celkový byznys firmy a dokázal přicházet s nápady, jak posouvat firmu vpřed. Bude blíže spolupracovat s marketingem i ostatními odděleními ve firmě.

  Vzdělávání

  Vzdělávání ve všech svých podobách – od produktových školení po individuální mentoring - bude patřit k zásadním prioritám obchodních ředitelů na každodenní bázi.

  Zaměření na výsledky

  Obchodní ředitele budou stále detailněji zajímat všechna měřítka jednotlivých fází prodejního procesu včetně souvisejících marketingových aktivit.

  Personální politika

  Obchodní ředitelé již dnes vědí, že vybírat zaměstnance je třeba pomalu, ale vyhazovat rychle. V blízké budoucnosti se v tom jenom utvrdí.

  Dlouhodobé strategie

  Obchodní ředitelé si nebudou moci dovolit zbrkle měnit své strategie na základě krátkodobých událostí. Budou se držet svých původních strategií a v případě potřeby je upravovat, nebudou však své týmy hnát každou chvíli jiným směrem.

  Schopnost soucítit

  Obchod je vedle strategie, měření a vzdělávání také o emocích. Obchodní ředitelům by proto neměl chybět soucit. Měli by mír pochopení pro to, že lidé dělají chyby a mohou mít horší období. To však neznamená ignorovat tyto varovné signály dlouhodobě.

  -kk-

  Zdroj: CustomerThink - americký portál zaměřený na péči o zákazníky

  Štítky: Obchod a marketing