Areas in which managers should never stop learning

V jakých oblastech by se manažeři nikdy neměli přestávat vzdělávat

As a manager, you most likely want your subordinates to know about modern trends, keep developing themselves, apply new procedures and continue learning. Yet managers often neglect themselves in this area when they should actually be serving as role models. Being a leader does not mean you should start neglecting your self-development; quite the contrary, in fact. Here are four fields in which managers should never stop developing themselves.

Technical skills

As The Muse states, a manager should know about the latest trends and most up-to-date developments on the technical level of the area in which their team works. Remember to keep developing your hard skills so you can continue helping your employees.

Communication skills

There is no such thing as too much of communication skills. Leading people is mostly about interpersonal communication, which is why you should never stop improving your speech, emotional intelligence and methods of effective communication with team members.

Labour laws

Knowledge of the legal aspects of the relationship between employer and employee is not just for the legal and HR departments. As a manager, you will use this knowledge not only in extreme situations, such as when an employee is resigning or failing to fulfil their duties, but also in your everyday interaction with team members.

Time management and organisation of work

Time management and organisation of work are areas that can always use improvement. Even small changes and development in these areas may help you significantly improve your productivity, both on the individual and team level.-mm-

  V jakých oblastech by se manažeři nikdy neměli přestávat vzdělávat

  Jako manažer jistě chcete, aby měli vaši podřízení povědomí o moderních trendech, aby se dále rozvíjeli, aplikovali nové postupy a vzdělávali se. Manažeři ale často sami sebe v tomto ohledu zanedbávají, i když by naopak měli jít příkladem. To, že jste se stali lídrem, neznamená, že můžete začít zanedbávat vlastní seberozvoj – právě naopak. Zde jsou čtyři oblasti, ve kterých by se manažeři nikdy neměli přestat vzdělávat a rozvíjet.

  Technické dovednosti

  Jak uvádí The Muse, manažer by měl mít přehled o nejmodernějších trendech a nejnovějším vývoji v technické oblasti oboru, kterému se jeho tým věnuje. Nezapomínejte se dále vzdělávat ve svých tvrdých dovednostech, abyste mohli i v tomto ohledu vašim podřízeným vždy pomáhat.

  Komunikační schopnosti

  Komunikačních dovedností není nikdy dost. Vedení lidí je vlastně z drtivé většiny právě o interpersonální komunikaci, proto se nikdy nesmíte přestat zlepšovat ve svém projevu, v emoční inteligenci a v taktikách, jak efektivně komunikovat se členy svého týmu.

  Pracovní právo

  Znalost práva v oblasti vztahů zaměstnavatele se zaměstnanci není doménou pouze právního oddělení nebo HR oddělení. Jako manažer tyto znalosti využijete nejen v extrémních případech, jako když zaměstnanec podává výpověď nebo porušuje své povinnosti, ale i v každodenním jednání se svými podřízenými.

  Time management a organizace práce

  Organizace času a práce je něco, co se dá vždy zlepšovat. I drobné změny a pokroky v této oblasti vám mohou pomoci výrazně navýšit produktivitu, a to jak na individuální tak i týmové úrovni.  -mm-

  Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst
  Zobrazit přehled článků ze zdroje The Muse