Three most common methods of project management: their pros and cons

Tři nejpoužívanější metody projektového řízení: Jaké jsou jejich výhody a nevýhody

Today's article will look at the three most common and most used methods of project management. A team manager or project manager should know at least the basic terminology and principles of these methodologies. For each one, we will also discuss their advantages and disadvantages.

Waterfall

As stated by Forbes, the waterfall model is a traditional, classic, linear method that was developed in the 1950s. The project is divided into several phases, each of which builds on the results of the previous one. Each phase must be completed before the next one can begin.

The project begins with writing down the requirements for the final product, namely what the project is actually intended to achieve. This is followed by design, development, verification and maintenance.

The advantage of this system is its clear structure and easy tracking of project progress. However, it is not a particularly flexible method, so if you encounter unexpected problems or new challenges along the way, these are quite difficult to incorporate into the project structure.

Lean

This is a system developed by the Toyota car company. It focuses on identifying and also eliminating unnecessary work, becoming overwhelmed and overproduction.

One of the lean project management methods is Kanban, in which the phases of a project and their progress are visually displayed on a so-called "board".

The advantage of lean project management is the emphasis on efficiency and elimination of waste. At the same time, it is a methodology used mainly in just-in-time production and is not easily applied to other types of projects.

Agile project management

This is an umbrella term for multiple sub-methodologies and systems. In general, it is a response to rigid waterfall management. As such, agile offers greater flexibility, interaction and the ability to change deadlines, priorities and focus as the project progresses.

The most common model of agile project management is the so-called "scrum", which is driven by a "scrum master". In it, projects move forward in "sprints" of usually two weeks.

The advantage of agile project management is its high flexibility and ease of documentation and paperwork. The disadvantages are particularly evident in large projects or complex teams because agile project management requires intensive, constant communication and a high degree of independence of individual team members.

 

-mm-

  Tři nejpoužívanější metody projektového řízení: Jaké jsou jejich výhody a nevýhody

  V dnešním článku se podíváme na tři nejčastější a nejpoužívanější metody řízení projektů. Pokud jste manažer týmu nebo řídíte projekty, měli byste znát alespoň základní terminologii a principy těchto metodik. U každé si také řekneme, jaké jsou její výhody a nevýhody.

  Waterfall

  Jak uvádí Forbes, model „waterfall“, tedy „vodopád“, je tradiční, klasický, lineární model řízení projektů, který byl vyvinut v 50. letech minulého století. Projekt je rozdělen do několika fází a každá z fází navazuje na výsledky té předchozí. Každou fázi je nutné dokončit předtím, než se začne další.

  Projekt začíná sepsáním požadavků na výsledný produkt – tedy toho, čeho se vlastně projektem má dosáhnout. Následuje design, vývoj, verifikace a údržba.

  Výhodou tohoto systému je jasná struktura i jednoduché sledování postupu projektu. Jedná se ale o nepříliš flexibilní metodu a pokud vás po cestě během projektu potkají nečekané problémy nebo nové výzvy, do struktury projektu se začleňují poměrně složitě.

  Lean

  Jedná se o systém vyvinutý automobilkou Toyota. Tato metoda se zaměřuje na identifikaci a také eliminaci zbytečné práce, zahlcení a nadprodukce.

  Jednou z metod „lean“ projektového řízení je Kanban, v rámci kterého se vizuálně zobrazují fáze projektu a jejich postup na takzvaném „boardu“.

  Výhodou „lean“ projektového řízení je důraz na efektivitu a eliminaci odpadu. Zároveň se jedná o metodiku používanou hlavně ve výrobě typu „just-in-time“ a není jednoduché ji aplikovat na projekty jiného typu.

  Agilní řízení projektů

  Pod tímto pojmem se skrývá řada různých pod-metodik a systémů. Obecně se jedná o odpověď na rigidní řízení typu „waterfall“. A jako takové „agile“ nabízí vyšší flexibilitu, interakci a možnost měnit deadliny, priority a zaměření v průběhu projektu.

  Nejpoužívanějším modelem agilního řízení projektů je takzvaný „scrum“, který je řízený „scrum masterem“ a ve kterém se projekty posouvají dopředu v takzvaných „sprintech“ v délce nejčastěji dvou týdnů.

  Výhodou agilního řízení projektů je vysoká flexibilita a nenáročnost co se týče dokumentace a papírování. Nevýhody tohoto typu řízení se projeví především u velkých projektů nebo komplexních týmů, protože agilní řízení projektů vyžaduje intenzivní, neustálou komunikaci i vysokou míru nezávislosti jednotlivých členů týmu.

   

  -mm-

   

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com