Mistakes to avoid at the end of a presentation

Těchto chyb na závěr vaší prezentace byste se měli vyvarovat

An audience often remembers the last words the longest. Learn the five common mistakes you should avoid at the end of a presentation.

Don't just say "Thank you."

Finishing off by thanking the audience isn't bad in itself, but it won't give them a proper powerful experience at the end. To make your speech more effective, summarise the message in a few simple sentences and add some other useful steps the audience can take. Only then end your contribution with a "thank you".

You leave the ends open

Be sure to cover all the points you mention at the beginning. If you say you plan to go through four topics but then refer to only three, your audience will notice and, at the end, they will be so busy thinking about what happened to the last point, they will not remember the others.

If you happen briefly to forget the last point and then can't find a way to incorporate it smoothly, calmly announce you forgot something, but will now add it. The audience will appreciate the transparency and other information. And you will end your speech without omitting anything.

You do not use intonation and body language

An audience will perceive not only what you say, but also how you say it. Your tone of voice and intonation help signal the further development of your speech. Body language also plays a role here. For example, if you're in a physical space, you can hold some notes in your hand or summarise documents in one page. In a virtual environment, on the other hand, you can take a short break before the final announcement and then slightly raise your voice and deliver the final output with added emphasis. This tactic will attract the attention of the audience at the end of your presentation, which is exactly what you want.

You are missing a summary

The main theme of your presentation should be clear to everyone. Emphasise the main message to your audience. Every part of your speech should be relate back to the focal point. Make sure you are clear on how your sub-points support or relate to this main message. The end of your presentation should summarise the whole topic.

You forget the call to action

The purpose of the output is to get people to act. Think of your speech as a sales presentation. Decide what action your audience should take, and then get them to do it. It should be a strong and decisive statement. Be clear and direct.


-bb-

  Těchto chyb na závěr vaší prezentace byste se měli vyvarovat

  Vaše publikum si často poslední slova pamatuje nejdéle. Seznamte se s pěti běžnými chybami, kterým byste se na konci vašeho vystoupení měli vyhnout.

  Neříkejte jen: „Děkuji.“

  Poděkování divákům na závěr obecně není špatné, ale nepomůže vašemu publiku získat ten správný silný zážitek na závěr. Aby byl váš projev účinnější, shrňte svou zprávu do několika jednoduchých vět. Poté poskytněte další užitečné kroky, které může publikum podniknout. Až poté zakončete váš výstup slovem: „děkuji“.

  Necháváte otevřené konce

  Ujistěte se, že jste pokryli všechny body, které zmíníte v začátku. Pokud řeknete, že se chystáte projít čtyři témata, ale pak zmíníte jen tři, vaše publikum si toho všimne. Budou nakonec tak zaneprázdněni přemýšlením, co se stalo s posledním bodem, že si nebudou pamatovat ty ostatní.

  Pokud zapomenete a nemůžete v průběhu přijít s nápadem, jak plynule přidat svůj bod navíc, s klidným hlasem řekněte publiku, že jste na jeden bod zapomněli, ale teď jej doplníte. Ocení transparentnost i další informace. A svůj projev ukončíte, aniž byste cokoliv opomenuli.

  Nepoužíváte intonaci a řeč těla

  Vaše publikum vnímá nejen to, co říkáte, ale i to, jak to říkáte. Pomocí tónu hlasu a intonace signalizujete další vývoj projevu. Tady také hraje roli vaše řeč těla. Pokud jste ve fyzickém prostoru, můžete například vzít vaše poznámky do ruky nebo shrnout dokumenty na stranu.  Ve virtuálním prostředí můžete naopak před závěrečným sdělením udělat krátkou pauzu a poté lehce zvýšit hlas a s důrazem podat konečný výstup. Tato taktika vzbudí pozornost diváků na závěr vaší prezentace, a to přesně chcete.

  Chybí vám shrnutí

  Hlavní téma vaší prezentace by mělo být naprosto zřejmé každému. Zdůrazněte hlavní poselství svému publiku. Každá část vaší řeči by se měla vázat zpět k ústřednímu bodu. Ujistěte se, že máte jasno v tom, jak vaše dílčí body podporují nebo souvisí s touto hlavní zprávou. Konec vaší prezentace by měl celé toto téma shrnout.

  Zapomněli jste na výzvu k akci

  Smyslem výstupu je přimět lidi, aby jednali. Přemýšlejte o vašem projevu jako o prodejní prezentaci. Rozhodněte se, jakou akci má vaše publikum podniknout, a poté ho k tomu přimějte. Mělo by se jednat o silné a rozhodné prohlášení. Buďte jasní a přímí.

   

   

  -bb-

   

  Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
  Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com