Six areas in which any manager should always be developing themselves

Šest oblastí, ve kterých by se žádný manažer nikdy neměl přestat vzdělávat

When someone is promoted to a managerial position, their education cannot end there. On the contrary, it should be just beginning. In order to remain a genuinely good manager, effectively leading and motivating subordinates while staying on top of current trends, they must keep educating themselves. This is especially true in the following six areas.

Decision-making and problem-solving 

As stated in a Harvard Business School article, one of the key areas in which every manager should excel is decision-making. The ability to make quick and effective decisions and to detect and solve problems, along with knowledge of decision-making methodologies, are essential to success in managing people.

Communication skills

Leading people is 85% about communication. Therefore, it is imperative a manager continuously educates themselves in this area and learns how to communicate effectively on a collective and individual level with all kinds of people.

Time management

Effective organisation of one's own time as well as the ability to plan the capacity of the team are indispensable skills for any manager. New methods, tools and ways of organising your own and your team's time are always being developed, so it is essential to keep educating yourself in this area.

Presentation skills

A manager is often presenting something, be it the team's results in front of management, an unpopular decision made by senior management in front of team members, or a witty speech at a staff Christmas party. So it is good not to stumble in this area.

Trends and developments in the team's field

Of course, the manager must also be aware of trends in the area in which the team is involved. This is the only way to know how best to move the team forward and not allow it to stagnate.

Project management

There are a number of project management methodologies. A knowledge of these is useful for any manager; therefore, it is necessary a manager in the project management field further develop themselves.

-mm-

  Šest oblastí, ve kterých by se žádný manažer nikdy neměl přestat vzdělávat

  Tím, že je někdo povýšen do manažerské funkce, by jeho vzdělávání nemělo končit. Naopak – mělo by teprve začínat. Aby manažer zůstal skutečně dobrým a aby mohl své podřízené efektivně vést, motivovat a zároveň sledovat aktuální trendy, musí se neustále vzdělávat. A to především v následujících šesti oblastech.

  Metodiky rozhodování a řešení problémů

  Jak uvádí článek Harvard Business School, jednou z klíčových oblastí, ve které by měl každý manažer excelovat, je rozhodování. Schopnost rychle a efektivně se rozhodovat a detekovat a řešit problémy jsou společně se znalostí metodiky rozhodovacích mechanismů pro úspěch ve vedení lidí zcela zásadní.

  Komunikační dovednosti

  Vedení lidí je z 85% o komunikaci. Proto je nutné, aby se manažer v této oblasti neustále vzdělával a naučil se efektivně komunikovat na kolektivní i individuální úrovni se všemi možnými druhy lidí.

  Time management

  Efektivní organizace vlastního času i schopnost plánovat kapacity týmu jsou nepostradatelnými dovednostmi jakéhokoliv manažera. Pořád vznikají nové metody, nástroje a způsoby, jak si svůj čas i čas svého týmu organizovat, a proto je nutné se v této oblasti neustále vzdělávat.

  Prezentační dovednosti

  Manažer často něco prezentuje – výsledky týmu před vedením firmy, nepopulární rozhodnutí vyššího managementu před členy svého týmu nebo vtipný proslov na vánočním večírku směrem k zaměstnancům. Je tedy dobré v této oblasti nezakrnět.

  Trendy a vývoj v oblasti, které se tým věnuje

  Manažer samozřejmě musí vnímat i trendy v oblasti, které se tým věnuje. Jedině tak má šanci vědět, jak svůj tým nejlépe dál posouvat a nenechat ho stagnovat.

  Projektové řízení

  Metodik projektového řízení je celá řada. Znát tyto techniky je užitečné pro jakéhokoliv manažera a proto je nutné, aby se manažer oblasti řízení projektů dále rozvíjel.  -mm-

  Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge