Why shouldn't women be outstanding speakers?!

Proč by ženy nemohly být skvělými řečníky?!

The great speakers that history remembers are mostly men. It's not that women have no worthwhile opinions or are completely unable to promote them. Far from it. Let us mention, for example, the "Iron Lady" Margaret Thatcher, who excelled in her speeches. But did you know she took lessons that helped make her voice sound more masculine?

Women have more tones in their voices than men. As a result, women often have a more expressive voice whose pitch is more diverse. Unfortunately, therefore, they are also sometimes accused of being hysterical, screaming, and especially in patriarchal societies they were not taken too seriously.

But this feature can also be used effectively in a presentation without having to follow the example of Margaret Thatcher. After all, the reason she herself attended elocution lessons was that during her reign as prime minister, there were far fewer women in high positions, and in 99% of cases it was better to be a man in order to get somewhere.

The masculinity in the tone of her voice did help her in her career. In essence, she used only the same tones as her male counterparts. Today things are less dramatic: society is at least a little more balanced, and women can be as prominent in the world of business or politics as men.

Here are some tips on how you can work more with your voice to gain greater audience interest and respect:

 • Simply by increasing slightly the tone of your voice, you can make some points of your presentation more interesting and lively
 • Decreasing the pitch and slowing your speech will highlight serious topics and make them easier to understand
 • Thanks to the balanced tone in your voice, your presentation will sound calm and professional

So the trick is that you mostly use your normal conversational voice but in order to emphasise certain moments or interesting points, you play with the level of your voice so as to maintain audience interest.

 

-bb-

  Proč by ženy nemohly být skvělými řečníky?!

  Skvělí řečníci, které si historie pamatuje, jsou většinou muži. Není to o tom, že by ženy neměly skvělé názory nebo je vůbec nedokázaly prosadit. To rozhodně ne. Vzpomeňme například „železnou dámu“ Margaret Thatcherovou, která ve svých projevech vynikala. Věděli jste ale, že absolvovala lekce, které jí pomáhaly, aby její hlas zněl více mužněji?

  Ženy mají více tónů v hlase než muži. Důsledkem toho je, že ženy mají často expresivnější hlas a výška tónu je rozmanitější. Bohužel proto bývají také někdy obviňovány, že jsou hysterické, ukřičené, a zvláště v patriarchálních společnostech nebyly brány příliš vážně.

  I toho lze ale dobře využít při prezentaci, aniž by bylo nutné následovat vzoru Margaret Thatcherové. Ostatně důvodem, proč ona sama chodila na lekce, bylo to, že v době její vlády jako premiérky bylo na vysokých pozicích mnohem méně žen a v 99 % případů bylo lepší být mužem, abyste se někam dostali.

  Maskulinita v tónu jejího hlasu jí skutečně v kariéře pomáhala. V podstatě používala pouze stejné tóny jako její mužské protějšky. Dnes to už není tak dramatické. Společnost je alespoň o něco více vyrovnanější a žena může mít ve světě byznysu nebo politiky stejně prominentní postavení jako muži.

  Zde je pár tipů, jak pouhou prací s hlasem můžete získat větší zájem a respekt publika:

  • Pouhým mírným zvýšením tónu hlasu můžete některé body vaší prezentace učinit zajímavějšími a živějšími.
  • Snížení výšky tónu a pomalejší mluvení zdůrazní vážná témata a usnadní jejich pochopení.
  • Díky vyváženému tónu v hlase bude vaše prezentace znít klidně a profesionálně.

  Trik tedy spočívá v tom, že většinou používáte svůj normální konverzační hlas, avšak ke zdůraznění určitých momentů či zajímavých bodů si s výškou hlasu hrajete, abyste udrželi zájem publika.

   

   

  -bb-

  Zdroj: Presentation Magazine - portál věnovaný prezetacím a veřejnému vystupování
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Presentation Magazine