A presentation is not a taste of everything or a shopping list

Prezentace není všehochuť ani nákupní seznam

Not even huge enthusiasm for your topic and long hours spent preparing will guarantee you that your presentation will be as successful as you would imagine. As the saying goes, we all make mistakes - but why should this also apply to you? Read the recommendations presented by the HR Communication website for what your presentation definitely should NOT look like.

Information overload

No presentation has as its purpose to say everything that you know about the given matter. Be careful to make sure that your enthusiasm and effort to try and say as much as possible does not needlessly confuse the audience.

The mixed bag

Presentations should not be just a summary of various points that are more or less related to one another. They should be based on one key message.

Shopping list

Presentations should also not look like a list of consecutive points that you present without backing them up with stories, case studies and other practical evidence.

Too much evidence

The opposite of the “shopping list” are presentations consisting of too many stories, jokes and statistics. They may be entertaining, but at the end of the day the audience takes away no knowledge from them. Stick to a simple three-part structure.

Too little time

You should always run through your presentation in advance so that you know how long they will take. Then you won’t have to rush, leave out some of the points that you prepared and experience unnecessary stress.

The surprise at the end

Do not leave the main message of your presentation until the very end. It is safer to introduce the presentation’s objectives right at the start so that the audience knows clearly what it can expect.

Slow start

Present yourself, the background to the presentation’s preparations, the methodology and other introductory information as briefly as possible. The majority of the time should be used for the message itself.

-kk-

  Prezentace není všehochuť ani nákupní seznam

  Ani velké nadšení pro věc a dlouhé hodiny strávené přípravou vám nezaručí, že vaše prezentace sklidí takový úspěch, jaký si představujete. Jak se říká, i mistr tesař se někdy utne, ale proč by to měl být váš případ? Přečtěte si doporučení serveru HR Communication, jak by vaše prezentace rozhodně vypadat neměla.

  Zahlcení informacemi

  Účelem žádné prezentace není říci vše, co o dané věci víte. Dávejte si pozor, abyste svým nadšením a snahou říci co nejvíce, zbytečně nemátli posluchače.

  Všehochuť

  Prezentace by neměla být jen souhrnem různých bodů, které spolu více či méně souvisejí. Měla by vycházet z jednoho klíčového sdělení.

  Nákupní seznam

  Prezentace by neměla vypadat ani jako seznam po sobě jdoucích bodů, které odříkáte bez toho, abyste je podložili příběhy, případovými studiemi a dalšími praktickými důkazy.

  Příliš mnoho důkazů

  Opakem "nákupního seznamu" je prezentace, která se skládá z přílišného množství příběhů, vtipů a statistik. Může sice být zábavná, v konečném důsledku si z ní však posluchači neodnesou žádné poznatky. Držte se jednoduché struktury tří částí.

  Málo času

  Prezentaci byste si vždy měli předem vyzkoušet, abyste věděli, jak dlouho bude trvat. Nestane se vám pak, že budete muset spěchat, vynechat některé připravené body a zbytečně se stresovat.

  Překvapení na konec

  Nenechávejte si hlavní sdělení své prezentace až na konec. Bezpečnější je představit cíle prezentace hned v úvodu, aby posluchač jasně věděl, co může očekávat.

  Pomalý start

  Sebe, pozadí přípravy prezentace, metodologii a další úvodní informace představte co nejstručněji. Větší část času by vám měla zůstat pro samotné sdělení.

  -kk-

  Zdroj: HR Communication - americký server věnovaný HR a interní komunikaci